Dotacje na OZE w woj. podlaskim. Jeszcze dwa tygodnie na złożenie wniosku

Dotacje na OZE w woj. podlaskim. Jeszcze dwa tygodnie na złożenie wniosku
Som Energia Cooperativa, flickr cc

W woj. podlaskim trwa nabór wniosków na unijne dotacje na odnawialne źródła energii w ramach działania 5.1 z regionalnego programu operacyjnego. Za kilka dni w woj. podlaskim rozpocznie się nabór w innym konkursie związanym z obszarem niskoemisyjności, w którym unijne dofinansowanie będzie można przeznaczyć na projekty promocyjne i edukacyjne. 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach  działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii potrwa do 14 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w lipcu br.

W konkursie będzie można ubiegać się o dofinansowanie na cztery typy projektów, dla których przewidziano osobne pule dotacji.

REKLAMA

W pierwszym promowane będą inwestycje mające na celu montaż fotowoltaiki lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym na budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, a także stowarzyszenia lokalnych grup działania.

W przypadku drugiego typu projektów dofinansowanie może objąć inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE na własne potrzeby.

W przypadku trzeciego typu projektów promowane będą inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, a w przypadku czwartego typu dofinansowane zostaną projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw.

REKLAMA

Dofinansowanie w ramach działań drugiego i trzeciego będzie można przeznaczyć na inwestycje w instalacje do produkcji energii wodnej (do 5 MWe), wiatrowej (do 5 MWe), słonecznej (do 2 MW/MWt), geotermalnej (do 2 MWt), biogazowej (1 MWe) lub biomasowej (do 5 MWe/MWt).

Beneficjentami w przypadku typów przedsięwzięć od drugiego do czwartego mogą być m.in. przedsiębiorcy, producenci rolni i grupy producenckie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe, NGO, a także jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki sektora publicznego.

Budżet całego konkursu to 100 mln zł, z czego na projekty dotyczące energetyki słonecznej przewidziano 20 mln zł, na projekty dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby – 30 mln zł, a na projekty dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw przewidziano 50 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Tymczasem 30 marca br. na Podlasiu rozpoczyna się nabór wniosków w innym konkursie na unijne dotacje, które są związane z projektami niskoemisyjnymi. Tym razem o dofinansowanie będą mogły ubiegać się podmioty planujące działania upowszechniające efektywność energetyczną oraz jej wkład w zielony rozwój, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz szeroko pojęta promocja usług energetycznych oraz kampanie promujące budownictwo zero-emisyjne.  

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych w ramach działania 5.2. na poziomie projektu wynosi maksymalnie 100 proc. kosztów kwalifikowalnych. Dostępna pula dofinansowania to 4 mln zł.

Nabór wniosków w tym konkursie potrwa do 28 kwietnia. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień br. 

red. gramwzielone.pl