Na razie ogromna nadwyżka na rachunku opłaty OZE

Na razie ogromna nadwyżka na rachunku opłaty OZE
Fotolia

Od połowy ubiegłego roku na rachunkach odbiorców energii uwzględniana jest opłata OZE, która ma pokrywać koszty wsparcia producentów zielonej energii w nowym mechanizmie wsparcia. Do tej pory Zarządca Rozliczeń SA, na którego konto trafia ta opłata, zebrał z niej już ponad 180 mln zł. Poniesione koszty wsparcia producentów energii z OZE działających w nowym systemie są jak na razie dużo mniejsze.  

Z opłaty OZE ma być pokrywane tzw. ujemne saldo, które wylicza się na podstawie różnicy między wartością sprzedaży energii elektrycznej, a wartością tej energii ustaloną na podstawie ceny zawartej w ofercie przez wytwórcę, który wygrał aukcję. Ta różnica stanowi de facto wsparcie przyznane producentowi zielonej energii

Z opłaty OZE nie są pokrywane koszty wcześniejszego systemu wsparcia, czyli systemu zielonych certyfikatów, a będą pokrywane z niej koszty wsparcia wyłącznie w ramach uruchomionego w ubiegłym roku system aukcyjnego. Pierwsze instalacje weszły do nowego schematu rozliczeń w tym kwartale. To efekt aukcji przeprowadzonej przez URE w dniu 30 grudnia br.

REKLAMA

Wytwórcy energii elektrycznej z instalacji OZE o mocy większej niż 500 kW zobowiązani są sami wnioskować do Zarządcy Rozliczeń o wypłatę środków, natomiast wytwórcy o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW składają wnioski za pośrednictwem sprzedawców zobowiązanych. ZR po weryfikacji wniosku przekazanego przez sprzedawcę zobowiązanego lub wytwórcę energii elektrycznej ma wypłacać temu sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda.

Mimo, że w drugiej połowie 2016 r., a więc w pierwszym okresie obowiązywania nowego systemu wsparcia, w którym rozpoczęło się naliczanie opłaty OZE, nie uruchomiono jeszcze żadnych instalacji OZE w nowym mechanizmie rozliczeń, co zwiększyłoby koszty nowego systemu wsparcia, Urząd Regulacji Energetyki podniósł opłatę OZE an rok 2017 niemal aż o 50 proc.

W drugiej połowie 2016 r. opłata OZE doliczana do rachunków odbiorców energii wynosiła 2,51 zł za każdą zużytą megawatogodzinę energii, natomiast od 1 stycznia 2017 r. opłata OZE wynosi już 3,7 zł/MWh.

Można się spodziewać, że wraz z uruchamianiem produkcji energii z instalacji działających w systemie aukcyjnym, opłata OZE będzie rosnąć.

REKLAMA

Dlaczego opłata OZE na 2017 r. wzrosła tak bardzo? Urząd Regulacji Energetyki odpowiedział na pytanie portalu Gramwzielone.pl jedynie przedstawiając wzór, według którego ma zgodnie z prawem wyliczać jej wysokość na kolejny rok. Jedną ze zmiennych, które bierze pod uwagę URE ustalając wysokość opłaty OZE, jest stan środków zebranych z tej opłaty na rachunku, którym zarządza spółka Zarządca Rozliczeń S.A.

Jak informuje Zarządca Rozliczeń SA, dotychczas z opłaty OZE na jego konto wpłynęło 181,93 mln zł, z czego 116,85 mln zł to środki, które wpłynęły do końca grudnia 2016 r. i które dotyczą rozliczeń za okres do końca listopada 2016 r.

Natomiast w tym roku na konto Zarządcy wpłynęło już w sumie 65,07 mln zł, z czego 29,34 mln zł to zaksięgowane pod koniec stycznia br. wpływy za grudzień 2016 r., natomiast pozostałe 35,63 mln zł to wpływy zaksięgowane na początku b. miesiąca, które dotyczą rozliczeń za styczeń br.

Zarządca Rozliczeń informuje ponadto, że wydatki na pokrycie ujemnego salda za okres rozliczeniowy styczeń 2017 r. wyniosą razem 1,83 mln zł, z czego wypłacono już 1,71 mln zł, a pozostałe fundusze przewidziano do wypłaty jeszcze w tym kwartale.

Natomiast wydatki na pokrycie ujemnego salda za rozliczenie za luty br. kształtują się na poziomie 1,11 mln zł.

Część kwot na pokrycie ujemnego salda za okres rozliczeniowy styczeń 2017 r. została wypłacona w dniach 8-13 marca br. Pozostała część będzie wypłacona do końca bieżącego miesiąca. W przypadku wydatków za okres rozliczeniowy luty 2017 r. część środków należnych będzie wypłacona w bieżącym miesiącu, a pozostała część w kwietniu br. Obecnie wnioski są w trakcie weryfikacji – informuje w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl spółka Zarządca Rozliczeń SA.

Zgodnie z prawem środki zebrane z opłaty OZE będą przeznaczane przez Zarządcę Rozliczeń SA na pokrycie ujemnego salda, ale mogą być także wykorzystane na pokrycie kosztów działalności tej spółki.

red. gramwzielone.pl