Weszło w życie rozporządzenie dot. cen referencyjnych na 2017 r.

Weszło w życie rozporządzenie dot. cen referencyjnych na 2017 r.
Fot. Ministerstwo Energii

W piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Energii ws. cen referencyjnych w aukcjach dla OZE organizowanych 2017 r. Na razie nie określono terminów tegorocznych aukcji. Brakuje też informacji na termat zapowiedzianych przez Ministerstwo Energii aukcji „dogrywkowych” do pierwszych aukcji, które przeprowadzono 30 grudnia 2016 r.

W rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 r., proponuje się maksymalne ceny za energię, które można wskazać w ofertach składanych w tegorocznych aukcjach dla OZE. W stosunku do zaprezentowanego w styczniu br. projektu tego rozporządzenia, w finalnej wersji wprowadzono trzy zmiany.

Poniżej prezentujemy ostateczne ceny referencyjne na 2017 r. dla poszczególnych technologii z zaznaczonymi w nawiasach zmianami wobec cen referencyjnych obowiązujących w 2016 r.:

REKLAMA

 1. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 550 zł/MWh;
 2. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 550 zł/MWh;
 3. wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 405 zł/MWh (wobec ceny 305 zł/MWh w roku 2016);
 4. wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 365 zł/MWh (wobec ceny 335 zł/MWh w roku 2016);
 5. wykorzystujących wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 3 i 4, wynosi 355 zł/MWh (wobec ceny 340 zł/MWh w roku 2016);
 6. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, wynosi 415 zł/MWh;
 7. wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, wynosi 325 zł/MWh (wobec ceny 310 zł/MWh w roku 2016);
 8. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 450 zł/MWh (wobec ceny 435 zł/MWh w roku 2016);
 9. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 MWt, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 435 zł/MWh (wobec ceny 420 zł/MWh w roku 2016);
 10. w instalacji termicznego przekształcania odpadów, wynosi 385 zł/MWh;
 11. wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 475 zł/MWh;
 12. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie, wynosi 320 zł/MWh (wobec ceny 300 zł/MWh w roku 2016);
 13. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie, wynosi 350 zł/MWh (wobec ceny 385 zł/MWh w roku 2016);
 14. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 480 zł/MWh;
 15. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 480 zł/MWh;
 16. wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 455 zł/MWh;
 17. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 450 zł/MWh (wobec ceny 465 zł/MWh w roku 2016);
 18. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 425 zł/MWh (wobec ceny 445 zł/MWh w roku 2016);
 19. wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 470 zł/MWh ;
 20. hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wynosi 455 zł/MWh (wobec ceny 300 zł/MWh w roku 2016);
 21. hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wynosi 405 zł/MWh (wobec ceny 430 zł/MWh w roku 2016).

Identyczne ceny referencyjne przyznano dla tych samych technologii w grupie instalacji zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE (czyli po 1 lipca 2016 r.).

W stosunku do opublikowanego wcześniej projektu tego rozporządzenia wprowadzono trzy zmiany. Zmieniono cenę referencyjną dla elektrowni wiatrowych o mocy do 1 MW. Wcześniej proponowano na ten rok cenę 375 zł/MWh, ale ostatecznie zmieniono ją na 320 zł/MWh (wobec ceny 300 zł/MWh w roku 2016). Ministerstwo Energi podniosło ponadto – w stosunku do pierwotnego projektu rozporządzenia – cenę dla elektrowni wodnych o mocy do 1 MW – z 470 zł/MWh do 480 zł/MWh (taka sama cena obowiązuje dla większych elektrowni wodnych). Zmniejszono ponadto – w stosunku do pierwotnej propozycji – cenę dla instalacji hybrydowych o mocy do 1 MW – z 470 zł do 450 zł/MWh.

Przekroczenie powyższych cen w ofercie złożonej w tegorocznej aukcji oznacza, że taka oferta zostanie wykluczona z możliwości ubiegania się o wsparcie.

REKLAMA

Wskazany w rozporządzeniu okres obowiązywania wsparcia przyznanego w tegorocznych aukcjach ma wynosić 15 lat, czyli tyle samo jak w przypadku aukcji przeprowadzonych w ubiegłym roku.

Nie wiadomo natomiast, czy do czasu przeprowadzenia kolejnej aukcji zostanie rozwiązana – np. w drodze kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, którą zapowiada ME, ale której projektu jeszcze nie pokazano – kwestia rozdzielenia zgłaszanych do aukcji projektów, w przypadku których wcześniej uzyskano pomoc inwestycyjną – np. formie unijnej dotacji – od projektów, które takiej pomocy nie otrzymały i wobec tego inwestorzy muszą teoretycznie zaproponować wyższe ceny za energię, aby ich projekty były rentowne.

Ministerstwo Energii wcześniej sygnalizowało, że tegorocznej „dużej” aukcji możemy spodziewać się pod koniec 2017 r. i że ma ona – według podanych wcześniej szacunków resortu – zaowocować budową potencjału OZE rzędu 680 MW. Dla tej aukcji ME przedstawiło projekty rozporządzeń określających pozostałe warunki, wskazując m.in. jakie technologie mogą liczyć na wsparcie i ile zostanie zakupionej energii. Więcej na ten temat w artykule: Aukcje w 2017 r. Które technologie otrzymają wsparcie?

Na razie nadal nie wiadomo, kiedy może odbyć się aukcja „dogrywkowa” do pierwszych aukcji dla OZE, które odbyły się 30 grudnia 2016 r., a w których – z powodu problemów z dostępem do Internetowej Platformy Aukcyjnej – części inwestorom nie udało się zarejestrować przygotowanych ofert.

Ministerstwo Energii i Urząd Regulacji Energetyki zapowiedziały przeprowadzenie takiej aukcji, jednak dotąd nie określono jej terminu. Nie wyjaśniono też przyczyn problemów z dostępem do IPA podczas grudniowych aukcji. 

W przeprowadzonych wówczas pierwszych aukcjach dla OZE wsparcie przyznano w sumie dla 140 projektów. Przeprowadzono aukcje dla istniejących elektrowni biogazowych w grupach do 1 MW i powyżej 1 MW, a także dla istniejących elektrowni wodnych oraz nowych projektów o mocy do 1 MW, w których wsparcie trafiło do inwestorów planujących budowę głównie farm fotowoltaicznych oraz kilku elektrowni wiatrowych. Więcej o efektach tych aukcji i osiągniętych w nich cenach za energię w artykule: Wyniki aukcji dla OZE. Wygrało 140 ofert

red. gramwzielone.pl