Średnia cena energii z kogeneracji za rok 2016

Średnia cena energii z kogeneracji za rok 2016
European Biogas Association press

Urząd Regulacji Energetyki podał średnie ceny energii elektrycznej, która była sprzedawana w ubiegłym roku z instalacji kogeneracyjnych.

URE podał, że w 2016 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW wyniosła 165,65 zł/MWh.

Zbliżona była średnia cena energii z kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy. Ta cena wyniosła 165,04 zł/MWh.

REKLAMA
REKLAMA

Natomiast średnia cena energii sprzedawanej w ubiegłym roku z instalacji kogeneracyjnych innych niż wymienione wyżej wyniosła 167,71 zł/MWh.

Podane przez URE ceny energii z kogeneracji są nieco niższe od średnich cen energii ogółem za 2016 r. URE podał ostatnio, że średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła w 2016 r. 169,70 zł/MWh, a średnia cena wyłącznie za IV kwartał ubiegłego roku ukształtowała się na poziomie 168,88 zł/MWh.

Obowiązek publikacji średnich cen energii, w tym z kogeneracji, spoczywa na URE w związku z zapisami art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a i b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

red. gramwzielone.pl