Tauron jednak chce rozmawiać z prosumentami?

Tauron jednak chce rozmawiać z prosumentami?
Fot. EkoWodrol

W dniu 31 marca br. z inicjatywy grupy prosumentów z południowej części Polski doszło do spotkania z przedstawicielami Taurona w siedzibie spółki w Katowicach. W spotkaniu, oprócz prosumentów, udział wzięli przedstawiciele spółek Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Efekty tego spotkania opisuje czytelnik portalu Gramwzielone.pl i jeden z uczestniczących w tym spotkaniu prosumentów.

Celem spotkania było omówienie zasad rozliczania prosumentów dwutaryfowych, korzystających z taryfy G12. Omawiane były ponadto kwestie związane z bilansowaniem międzyfazowym oraz dotyczące prosumentów okresy rozliczeń.

Sposób rozliczania prosumentów dwustrefowych oraz jego uzasadnienie przedstawił dyrektor w spółce Tauron Sprzedaż Dariusz Bukowiec.

REKLAMA

Przyjęty przez Tauron dla tej grupy prosumentów system rozliczeń „proporcjonalny” może być atrakcyjny jedynie dla prosumentów posiadających nadwyżkę energii oddanej w taryfie dziennej i jednocześnie niedobór produkcji w bilansie z  taryfą nocną. W pozostałych przypadkach system rozliczeń przyjęty przez Tauron jest dla tych prosumentów niekorzystny finansowo.

Ponadto bilansowanie tak wypracowanych nadwyżek przed okresem zimowym może skutkować niedoborem energii do rozliczenia w następnym okresie grzewczym w ramach 365-dniowego okresu „magazynowania”. Mimo wypracowania nadwyżki, prosument może być zmuszony zimą do dokupienia brakującej części energii, gdyż nadwyżka ta została już wcześniej mniej korzystnie zbilansowana.

Wobec krytyki powyższego „proporcjonalnego” systemu, przedstawiciele Taurona zadeklarowali skierowanie zapytania do Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o wyjaśnienie, czy taki system rozliczeń jest zgodny z prawem i nie narusza interesów prosumentów.

Kolejnym tematem spotkania przedstawicieli Taurona z prosumentami było bilansowanie międzyfazowe. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. zapisem ustawy o OZE (art. 4, pkt. 3), bilansowanie takie powinno mieć miejsce w urządzeniu pomiarowo-rozliczeniowym (liczniku) zamontowanym u prosumenta. Niestety, z powodu nieprecyzyjnego zapisu dotyczącego bilansowania międzyfazowego, który pojawił się finalnie w ustawie, operatorzy, w tym Tauron Dystrybucja, takiego bilansowania w większości nie dokonują. 

REKLAMA

W tym przypadku poinformowano obecnych prosumentów, że w najbliższych dniach, za pośrednictwem PTPiREE zostanie wystosowane zapytanie do Ministerstwa Energii o wyjaśnienia tej kwestii.

Osoby, które w maju i czerwcu 2016 r. śledziły prace nad nowelizacją ustawy o OZE, pamiętają, że intencją ustawodawców był taki zapis w prawie, w którego następstwie maksymalna ilość energii wytworzonej w mikroinstalacji zostałaby skonsumowana na miejscu. Służyć temu miało właśnie bilansowanie międzyfazowe. Niestety, obecnie część energii jest oddawana do sieci, a jej późniejszy odbiór jest możliwy, ale dopiero po potrąceniu 20 lub 30 proc. z tytułu „opustu”.

Ostatnim tematem spotkania prosumentów z przedstawicielami Taurona miało być postulowane przez prosumentów wydłużenie okresu rozliczeń do 12 miesięcy. Większość prosumentów zawarła umowy na 1-, 2- lub 6-miesięczne okresy rozliczeń, podczas gdy z punktu widzenia znacznej liczby prosumentów najkorzystniejszy byłby 12-miesięczny okres rozliczeniowy.

Przedstawiciele Tauron Sprzedaż poinformowali obecnych na spotkaniu, że od 1 stycznia 2017 r. jest już możliwa zmiana dotychczasowego, krótszego okresu rozliczeniowego na 12-miesięczny. W tym celu należy skontaktować się z BOK Tauron.

Zaproszeni prosumenci na koniec spotkania zostali zapewnieni, że zostaną poinformowani o treści odpowiedzi z Urzędu Regulacji Energetyki i Ministerstwa Energii niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Tauron.

Pozytywnym jest fakt samej chęci podjęcia przez Tauron rozmów z prosumentami. Niestety nie można (na razie) powiedzieć tego o innych operatorach systemów dystrybucyjnych.

Będziemy obserwować, czy ustalenia przyjęte na spotkaniu z przedstawicielami Taurona zostaną zrealizowane.

E.S. (dane autora do wiadomości redakcji portalu Gramwzielone.pl)