Niższa średnia cena energii w I kwartale 2017 r.

Niższa średnia cena energii w I kwartale 2017 r.
Martin Sutherland, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki podał średnią cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym za I kwartał 2017 r. wyznaczaną zgodnie z art. 49a ust. 8 ustawy Prawo energetyczne.

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne za I kwartał 2017 r. wyniosła 164,78 zł/MWh.

Przy obliczaniu tej ceny URE uwzględnia dane z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej do spółek obrotu zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, zobowiązanych do sprzedaży części wytworzonej energii elektrycznej w sposób określony w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne. Cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia. Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej w tym okresie o łącznym wolumenie 22,89 TWh.

REKLAMA

Wyznaczona przez Urząd Regulacji Energetyki w ten sam sposób średnia cena energii za 2016 r. wyniosła 169,57 zł/MWh.

REKLAMA

Wcześniej URE podał średnie ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za IV kwartał i cały ubiegły rok, które wyznaczono zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy Prawo energetyczne.

W tym przypadku średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za 2016 r. ustalono na 169,70 zł/MWh (wobec 169,99 zł/MWh w roku 2015). Natomiast średnia cena energii za IV kwartał 2016 r. wyniosła 168,88 zł/MWh.

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy Prawo energetyczne obejmuje sprzedaż energii elektrycznej – tj. wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii – realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, a także na giełdę energii.

Nieuwzględniana jest sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący „ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku”, a w przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny jest brany pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

red. gramwzielone.pl