Bariery w rozwoju energetyki odnawialnej

Bariery w rozwoju energetyki odnawialnej
NREL press

Urząd Regulacji Energetyki (URE) wdroży pilotażowy program, którego celem będzie identyfikacja barier w rozwoju małych odnawialnych źródeł energii. {więcej}

Jak informuje URE, celem programu jest znalezienie i eliminowanie barier w rozwoju tzw. generacji małoskalowej, czyli rozproszonych źródeł o mocy od kilkudziesięciu kW do kilku MW. Program będzie realizowany na terenie województwa lubelskiego. 

Poniżej prezentujemy komunikat URE:

REKLAMA

OZE bez barier. Program pilotażowy URE w Lubelskiem: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przygotował program identyfikacji barier rozwoju generacji małoskalowej

Jednym z celów polityki energetycznej Polski jest rozwój generacji małoskalowej, którą stanowią rozproszone źródła energii, o niewielkich, rzędu kilkudziesięciu kW do maksymalnie kilku MW mocach, wytwarzające energię elektryczną lub energię elektryczną i ciepło w kogeneracji, w tym w szczególności zaliczane do odnawialnych źródeł energii (OZE).
REKLAMA

Małe, oszczędne, innowacyjne
Rozwinięta sieć źródeł generacji małoskalowej stanowi skuteczne narzędzie służące poprawie bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym, zagospodarowaniu odpadów i pozostałości z produkcji rolnej czy przemysłu spożywczego do celów energetycznych. Źródła generacji małoskalowej gwarantują dodatkowe przychody lokalnych podmiotów gospodarczych i rolników, stanowią istotny element infrastruktury inteligentnych sieci, tzw. smart grids. Źródła generacji małoskalowej to także źródła oparte o tzw. prosumenta, produkującego energię elektryczną na potrzeby własne, a ewentualną nadwyżkę sprzedającego do sieci.
Dodatkowo dzięki rozwojowi Smart Grids generacja małoskalowa, może stanowić uzupełnienie deficytu w bilansie mocy w skali całego kraju.

Szukamy barier
Warunkiem niezbędnym do szybkiego i sprawnego rozwoju generacji małoskalowej jest przede wszystkim eliminacja bądź ograniczenie czynników stanowiących bariery jej rozwoju. To dlatego Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przygotował program identyfikacji barier rozwoju generacji małoskalowej. Program rozpoczynamy od województwa lubelskiego i już 19 marca do stowarzyszeń samorządowych i gospodarczych przesłano ankiety przygotowane przez Wschodni Oddział Terenowy URE w Lublinie, zawierające pytania pozwalające na zebranie informacji o barierach utrudniających procesy inwestycyjne m.in. z zakresów: lokalizacji inwestycji, warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i nowych technologii.
Do udziału w projekcie pilotażowym Prezes URE zaprosił m.in. Związek Gmin Lubelszczyzny, Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie, Fundację Inicjatyw Menadżerskich, Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Lubelską Izbę Rolniczą, BIO POWER Sp. z o.o., Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych.
Prośbę o wskazanie, istotnych z punktu widzenia OSD, barier rozwoju generacji małoskalowej Prezes URE skierował ponadto do dwóch przedsiębiorstw dystrybucyjnych działających w regionie – PGE Dystrybucja Oddział Lublin i PGE Dystrybucja Oddział Zamość.
Odbiorców energii i potencjalnych inwestorów pytamy m.in. o ich opinię na temat istniejącego systemu wsparcia dla energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii i jednostkach kogeneracji.
W obszarze koncesjonowania, Regulatora interesuje pogląd przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego m.in. na kwestię czy brak zróżnicowania wymagań w zakresie uzyskania koncesji z uwagi na moc źródła może mieć wpływ na decyzje inwestycyjne.

Nowe technologie, stare plany
Regulatora interesuje także czy w opinii zainteresowanych procesami inwestycji w OZE przeszkodą w rozwoju generacji małoskalowej mogą być braki: systemu rekomendacji (certyfikacji) technologii lub systemu rekomendacji osób upoważnionych do instalacji nowych systemów.
Chcemy poznać opinię środowisk lokalnych na temat czasu trwania procedury zmiany Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz czasu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Równe prawa dla małych i dużych źródeł mocy
Jedną z najważniejszych części ankiety jest katalog pytań o ewentualne bariery w obszarze warunków przyłączenia źródła do sieci dystrybucyjnej. Próba identyfikacji barier w tym zakresie dotyczy ewentualnej dyskryminacji źródeł małej skali. W ankiecie pytamy np. w jakim stopniu przeszkodą w realizacji inwestycji może być odległy termin realizacji umowy i przyłączenie lub brak zgody przedsiębiorstwa dystrybucyjnego na zmianę/przedłużenie terminu obowiązywania umowy o przyłączenie.

Na odpowiedzi zainteresowanych udziałem w projekcie podmiotów z Lubelszczyzny czekamy do 20 kwietnia 2012 r.

źródło: ure.gov.pl, red. gramwzielone.pl