Szkolenie: Nowe zasady pomocy inwestycyjnej dla OZE z funduszy unijnych

Szkolenie: Nowe zasady pomocy inwestycyjnej dla OZE z funduszy unijnych
Som Energia Cooperativa, flickr cc

Zapraszamy na szkolenie pt. „Nowe zasady pomocy inwestycyjnej dla OZE z funduszy unijnych: pomoc publiczna i klastry energii”, które odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. w Warszawie.

Szkolenie obejmie takie zagadnienia jak: wsparcie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, koncepcja klastrów energii, kryteria oceny i wyboru projektów POIiŚ (w tym klastry energii), metodyka wyliczenia wysokości dofinansowania, warunki dopuszczalności pomocy publicznej, wsparcie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych czy rozliczenie pomocy publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia OZE

Termin szkolenia: 9 maja 2017 r.

REKLAMA

Miejsce: Aleje Jerozolimskie 123a, Centrum konferencyjne Golden Floor, budynek Millenium Plaza

Cena: 1090 zł

Od powyższej ceny obowiązuje rabat w wysokości 5% przy formularzach zgłoszeniowych wysłanych za pośrednictwem portalu Gramwzielone.pl.

Pobierz formularz zgłoszeniowy (PDF)

Program szkolenia

8.30–9.00 Rejestracja uczestników. Kawa powitalna

9.00–9.45  Wsparcie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

REKLAMA

 • Zakres wsparcia i typy projektów
 • Linia demarkacyjna pomiędzy POIiŚ a RPO
 • Beneficjenci
 • Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie propagowania energii z odnawialnych źródeł w ramach POIiŚ
 • Nabory wniosków o dofinansowanie projektów OZE, podmioty odpowiedzialne

9.45–10.15 Koncepcja klastrów energii

 • Identyfikacja klastrów energii
 • Modele funkcjonowania klastrów energii
 • Potencjał klastrów w Polsce
 • Zasady finansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach klastrów (warunki preferencyjne)

10.15–11.00 Kryteria oceny i wyboru projektów POIiŚ

 • Kryteria dla projektów realizowanych w ramach porozumień klastrowych
 • Kryteria technologiczne
 • Projekt realizowany w formule klastra energii, gwarantowany poziom produktywności
 • Nakład ze środków UE na jednostkową redukcję rocznej emisji CO2, na 1 MW mocy zainstalowanej, na 1 MWh energii wytworzonej w ciągu roku
 • Dodatkowe korzyści środowiskowe związane z realizacją projektu
 • Sposób zarządzania klastrem, adekwatności projektu do potrzeb klastra, stopień zaangażowania zasobów lokalnych
 • Kryteria dla instalacji wytwarzających energię elektryczną z OZE:
 • Kryteria technologiczne
 • Nakład ze środków UE na jednostkową redukcję rocznej emisji CO2, na 1 MW mocy zainstalowanej, na 1 MWh energii wytworzonej w ciągu roku
 • Udokumentowana możliwość zbytu energii elektrycznej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 • Produktywność wspieranej instalacji
 • Kryteria dla projektów w obszarze wytwarzania ciepła z odnawialnych źródeł energii:
 • Kryteria technologiczne
 • Udokumentowana możliwość zbytu energii cieplnej
 • Nakład ze środków UE na jednostkową redukcję rocznej emisji CO2, na 1 MW mocy zainstalowanej, na 1 MWh planowanej produkcji energii w ciągu roku
 • Dodatkowe korzyści środowiskowe związane z realizacją projektu

11.00–11.15 Przerwa na kawę

11.15–12.15 Metodyka wyliczenia wysokości dofinansowania

 • Forma i warunki dofinansowania
 • Sposób wyliczenia max EDB w zależności od tego, czy dofinansowanie jest pomocą publiczną oraz w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i wysokości kosztów kwalifikowanych
 • Koszty kwalifikowane:
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
 • Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych w latach 2014-2020
 • Określenie wysokości kwoty pomocy publicznej poprzez porównanie do instalacji referencyjnej
 • Nakłady inwestycyjne i dane techniczne instalacji referencyjnych
 • Porównanie instalacji planowanej do instalacji referencyjnej
 • Korzystanie z kalkulatora pomocy publiczne – przykłady

12.15–13.00 Lunch

13.00–13.45 Warunki dopuszczalności pomocy publicznej

 • Przesłanki występowania pomocy publicznej
 • Przedsiębiorca w trudnej sytuacji
 • Efekt zachęty a rozpoczęcie prac nad projektem
 • Notyfikacja Komisji Europejskiej (wysokość pomocy publicznej pow. 15 mln Euro)

13.45–14.45 Wsparcie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych:

 • Zakres wsparcia i typy projektów
 • Beneficjenci
 • Forma wsparcia (dotacje czy instrumenty zwrotne)
 • Planowane nabory wniosków w ramach POIiŚ, alokacja
 • Wyniki rozstrzygniętych naborów w ramach RPO, doświadczenia na poziomie regionalnym

14.45–15.00  Przerwa na kawę

15.00–17.00 Rozliczenie pomocy publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia OZE

 • Pojęcie maksymalnej wartości pomocy publicznej
 • Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej
 • Złożenie oferty w aukcji – oświadczenie dot. wartości pomocy publicznej na 1 MWh z art. 79 ust. 3 pkt 9 ustawy OZE
 • Maksymalna wartość pomocy publicznej –  oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku z art. 39 ust. 4 ustawy OZE
 • Rozliczenie skumulowanej pomocy publicznej – oświadczenie z art. 39 ust. 8 ustawy OZE
 • Sankcje dot. przekroczenia maksymalnej wartości pomocy publicznej
 • Przykłady rozliczania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym

17.00–17.15 Podsumowanie, zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów.

artykuł sponsorowany