Segment energii odnawialnej PGE wypracował 91 mln zł EBITDA

Segment energii odnawialnej PGE wypracował 91 mln zł EBITDA
Farma wiatrowa Lotnisko. Fot. PGE

Największy polski koncern energetyczny podał wstępne wyniki finansowe za I kwartał br., w którym miał wypracować zysk w ujęciu EBITDA na poziomie 1,873 mld zł. EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna była niższa o około 26 mln zł niż we wcześniejszym kwartale.

Czwarta na liście największych firm w Polsce w rankingu opublikowanym ostatnio przez „Rzeczpospolitą” podała, że w I kwartale br. wypracowała zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) na poziomie 1,873 mld zł, w tym EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 917 mln zł, EBITDA segmentu Dystrybucja – 618 mln zł, a EBITDA segmentu Obrót sięgnęła 243 mln zł. Zysk w ujęciu EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł natomiast 91 mln zł wobec 117 mln zł wypracowanych w IV kwartale 2016 r.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I kwartale 2017 r. około 882 mln zł, czyli 0,47 zł na akcję. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2017 r. wyniosło około 5,243 mld zł.

REKLAMA

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 15 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł blisko 9 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 10 TWh.

PGE zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikację skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 r. zaplanowano na 11 maja br.

W całym 2016 r. skonsolidowany zysk operacyjny Polskiej Grupy Energetycznej powiększony o amortyzację (EBITDA) za 2016 rok wyniósł prawie 7,4 mld zł.To wynik gorszy o 10 proc. w porównaniu do roku 2015, co PGE tłumaczyło wyższym kosztem CO2, mniejszą kapitalizacją wydobycia, niższą zrealizowaną ceną energii, a dodatkowo niższym wolumenem produkcji.

REKLAMA

Największy udział w zysku EBITDA Grupy w 2016 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wypracował blisko 4,2 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 2,2 mld zł. Segment obrotu wygenerował 500 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 365 mln zł.

Wynik segmentu OZE był niższy od uzyskanego w 2015 r., który wyniósł 390 mln zł i który był zbliżony do wyniku za 2014 r.

Taką sytuację odnotowano mimo znacznego wzrostu generacji wiatrowej. Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych PGE wzrosła w 2016 r. o 32 proc. r/r, osiągając wartość 1,08 TWh. To efekt znaczącego wzrostu potencjału wiatrowego PGE, który odnotowano w roku 2015

PGE to największy producent  energii odnawialnej w kraju. W 2015 r. udział OZE w miksie wytwarzania PGE wyniósł 8,59 proc., z czego na biomasę przypadło 4,95 proc., a na energetykę wiatrową i wodną po 1,82 proc. Produkcja z węgla kamiennego stanowiła 51,05 proc., brunatnego 32,92 proc., a z gazu ziemnego 7,45 proc.

Obszarem energetyki odnawialnej i świadczeniem regulacyjnych usług systemowych na mocy umowy z PSE zajmuje się należąca do grupy spółka PGE Energia Odnawialna, która administruje 36 elektrowniami wodnymi, 11 farmami wiatrowymi, w tym oddaną do użytku pod koniec 2015 r. jedną z największych farm wiatrowych w Polsce (projekt Lotnisko o mocy 90 MW) oraz jedną farmą fotowoltaiczną o mocy 600 kW zlokalizowaną na górze Żar w powiecie żywieckim. Łączna moc zainstalowana wszystkich instalacji OZE w grupie PGE wynosi 1 955 MW.

red. gramwzielone.pl