Pojazdy samosterujące tylko elektryczne

Art. 58

Projektowany artykuł wprowadza zmiany do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ­– Prawo o ruchu drogowym, które mają pozwolić na prowadzenie badań i testów związanych z pojazdami samosterującymi.

Projektowany przepis ma umożliwić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach drogowych dla autobusów.

REKLAMA

Wprowadza się przede wszystkim definicję pojazdu samosterującego. Projektodawca proponuje aby testy pojazdów samosterujących ograniczyć do pojazdów elektrycznych. Wydaje się, że kierunek rozwoju współczesnej motoryzacji zmierza ku pojazdom elektrycznym, co więcej pojazdy te mają niezaprzeczalne zalety ekologiczne i w związku z tym proponuje się aby przeprowadzane testy dotyczyły pojazdów samosterujących – elektrycznych.

Ustępem drugim projektowanego artykułu wprowadza się nowy oddział do ustawy Prawo o ruchu drogowym pt. „Wykorzystanie dróg na potrzeby badań nad pojazdami samosterującymi”.  Oddział ten określa warunki i zasady prowadzenia prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów samosterujących. Prowadzenie prac badawczych będzie wymagać zezwolenia organu zarządzającego ruchem na drogach. W związku z innowacyjnością tej technologii organ zarządzających ruchem powinien mieć kontrolę nad tym kto i gdzie prowadzi prace badawcze. Pozwoli to zabezpieczyć innych użytkowników drogi.

REKLAMA

Projektowany przepis określa również, co powinien zawierać wniosek o zezwolenie oraz jakie załączniki należy dołączyć do wniosku. Organizatorzy prac badawczych musza posiadać: dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz dopuszczenie jednostkowe pojazdu. Pozwoli to w sposób jednoznaczny rozstrzygnąć kwestię odpowiedzialności za ewentualne szkody czy wypadki oraz pozwoli mieć pewność, że testowany pojazdy jest sprawny techniczne i nie zagraża bezpieczeństwu innych użytkowników dróg.

Organ wydający pozwolenie będzie miał obowiązek zasięgnąć opinii właściwego, ze względu na miejsce prowadzenia badań, komendanta wojewódzkiego Policji. Brak jest wskazania czy opinia komendanta powinna być pozytywna, to organ wydający zezwolenie podejmuje decyzję, natomiast niewątpliwie dla posiadania wszystkich niezbędnych informacji istotne jest aby Policja zajęła stanowisko w sprawie.

Przepisy wprowadzają również obowiązek uzgodnienia przebiegu trasy pojazdu samosterującego. Organ zarządzający ruchem na drogach powinien mieć pełną wiedzę o tym, gdzie badany pojazd będzie się poruszał. W pojeździe samosterującym będzie musiała znajdować się osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdem, która w razie niepowodzenia prac badawczych będzie w stanie zatrzymać pojazd bądź nim pokierować.

Trasa pojazdu samosterującego powinna być oznaczona a informację o jej przebiegu powinny zostać podane do wiadomości publicznej. Jak wskazują projektowane przepisy pozostali użytkownicy dróg powinni w sposób jednoznaczny, czyli niebudzący wątpliwości, być poinformowani o prowadzonych praca badawczych i przebiegu trasy samochodu samosterującego.

W art. 70 zn. ustawy – Prawo o ruchu drogowym dodaje się w ust. 2 pkt 3, który ustanowi, że dopuszczeniu jednostkowemu pojazdu podlega nowy pojazd samosterujący podlegający pracom badawczym.