Wyniki Energi za I kwartał lepsze dzięki dystrybucji

Wyniki Energi za I kwartał lepsze dzięki dystrybucji
Energa press

Energa zaprezentowała wyniki finansowe za I kwartał 2017 r., w którym pozytywnie na jej wyniki wpłynął segment dystrybucji, natomiast negatywnie  sprzedaży i wytwarzania. Jak zaznacza działający w północnej Polsce koncern energetyczny, chce wypracować przewagę konkurencyjną rozwijając obszar elektromobilności.

Przychody Grupy Energa ze sprzedaży wyniosły w I kwartale tego roku 2 710 mln zł i były wyższe w stosunku do I kwartału 2016 roku o 3 procent, tj. o 89 mln zł. Grupa zawdzięcza to głównie większym o 65 mln zł niż rok temu przychodom w segmencie dystrybucji, które wzrosły r/r o 6 proc.

Wynik netto Grupy w I kwartale 2017 roku wyniósł 313 mln zł, co stanowi wzrost o 302 mln zł wobec analogicznego okresu roku ubiegłego – jak zaznacza spółka – obciążonego odpisami.  

REKLAMA

EBITDA Grupy w I kwartale tego roku wyniosła 601 mln zł. Była o 7 proc. niższa w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2016 r. ze względu na obniżenie poziomu EBITDA segmentów sprzedaży o 38 mln zł  oraz wytwarzania o 29 mln zł. Wzrost EBITDA segmentu dystrybucji o 31 mln zł częściowo skompensował powyższe spadki. 

Segment dystrybucji, czyli tradycyjny motor rozwoju Grupy Energa, wypracował w I kwartale 2017 roku 88 proc. EBITDA. Dla porównania w pierwszym kwartale 2016 roku było to 77 proc. Przychody ze sprzedaży segmentu dystrybucji w I kwartale tego roku  były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6 proc. O tyle samo wzrosła zarówno EBITDA segmentu, kształtując się na poziomie  530 mln zł, jak i zysk operacyjny, który wyniósł 339 mln zł.

Istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku operacyjnego miała wyższa marża na sprzedaży usług dystrybucyjnych (ze stratami sieciowymi) o 50 mln zł, co z kolei wynikało między innymi z korekty opłaty przejściowej PSE i korzystniejszej struktury sprzedaży.

Zysk netto w I kwartale 2017 roku był wyższy niż w analogicznym kwartale roku poprzedniego o 21 mln zł.

Udział segmentu wytwarzania w łącznym poziomie EBITDA Grupy wyniósł 17 proc. w I kwartale br., podczas gdy rok wcześniej 21 proc. W ujęciu rocznym EBITDA tego segmentu była niższa o 29 mln zł, czyli 22 proc. Energa zaznacza, że o spadku w głównej mierze przesądziły niższe ceny zielonych certyfikatów oraz wzrost podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych.  

Grupa Energa w I kwartale 2017 roku wyprodukowała 1023 GWh energii elektrycznej, czyli o 18 GWh więcej niż rok temu. Spadek produkcji z węgla (o 11 GWh), w elektrowniach szczytowo-pompowych (5 GWh) oraz z biomasy (1 GWh) został skompensowany wyższą produkcją energii w źródłach wodnych przepływowych (24 GWh) na skutek lepszych warunków hydrologicznych oraz z wiatru (12 GWh), głównie dzięki produkcji nowej farmy wiatrowej Parsówek.

W pierwszych trzech miesiącach 2017 roku łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej wyniósł 5 943 GWh, co oznacza nieznaczne zmniejszenie o 0,3 proc. (tj. o 20 GWh) w porównaniu do I kwartału 2016 roku.

Z kolei wolumen dystrybuowanej energii utrzymał się na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniósł  5 623 GWh (w I kw. 2016 – 5 644 GWh).

Przychody segmentu sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach br. wyniosły 1 350 mln zł, co oznacza, że ich poziom obniżył się o 4 proc. w porównaniu z I kwartałem 2016 roku. Również wynik EBITDA tego segmentu w I kwartale 2017 roku uległ zmniejszeniu w ujęciu r/r ( o 38 mln zł), co w połączeniu ze spadkiem EBITDA w segmencie wytwarzania przełożyło się na niższy niż w I kw. 2016 roku wynik EBITDA całej Grupy.

Energa ocenia, że był to głównie efekt niższej  marży na sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu. Marża na sprzedaży energii elektrycznej, czyli kluczowy element budujący wynik tego segmentu, spadła o 25 mln zł w ujęciu r/r. Wpływ na to w dużej mierze miały – jak wskazuje Energa – kwestie regulacyjne takie jak obniżenie o ponad 4 procent taryfy G przez Urząd Regulacji Energetyki oraz wzrost kosztów wykonywania zadań sprzedawcy zobowiązanego, a także zawarte wiele lat wcześniej długoterminowe kontrakty na zakup zielonych certyfikatów po cenach wyższych niż rynkowe. 

W całym 2016 r. EBITDA Grupy Energa wyniosła 2 031 mln zł, w tym EBITDA segmentu wytwarzanie – 317 mln zł, EBITDA segmentu dystrybucja –1 722 mln zł, a EBITDA segmentu sprzedaż – 44 mln zł.

REKLAMA

Produkcja energii elektrycznej w 2016 r. wyniosła 3 947 GWh, dystrybucja – 21 727 GWh, a sprzedaż detaliczna – 19 628 mln zł.

Przewaga konkurencyjna w elektromobilności

W komentarzu do wyników za I kwartał 2017 r. Energa zaznacza, że pozyskała „na bardzo korzystnych warunkach” finansowanie w wysokości 300 mln euro w formie 10-letnich euroobligacji, a „skala zainteresowania inwestorów przekroczyła czterokrotnie kwotę oferowanych obligacji”, przy czym dla ustanowionego programu emisji euroobligacji oraz dla Energa SA agencja ratingowa Moody’s utrzymała długoterminowe ratingi na dotychczasowym poziomie (Baa1 z perspektywą stabilną). 

Przewagi konkurencyjne Energa widzi m.in. w rozwoju elektromobliności, a w I kwartale 2017 r. uruchomiła pierwszy w Polsce carsharing aut elektrycznych oraz kolejny, siódmy już na terenie Trójmiasta punkt do ładowania takich samochodów. Ponadto w minionym kwartale Energa  rozpoczęła w Pelplinie na Pomorzu budowę pierwszego Inteligentnego Parkingu.

Grupa podpisała też kolejną umowę na redukcję mocy, co zwiększyło jej potencjał świadczenia usług DSR, czyli zarządzania popytem przy wykorzystaniu negawatów, do 600 negawatów, co jest najlepszym wynikiem w kraju.

W I kwartale 2017 roku na wynik brutto Grupy pozytywny wpływ miała wycena opcji na akcje spółki Polimex-Mostostal S.A. Wycena uwzględniła kurs akcji Polimexu-Mostostal S.A. według stanu na 31 marca 2017 roku. Podwyższyła ona przychody Grupy z działalności finansowej o 53 mln zł.

Inwestycje

W I kwartale 2017 roku Grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 217 mln zł, z czego 168 mln zł w segmencie dystrybucji. Obejmowały one rozbudowę sieci w celu przyłączania nowych odbiorców i wytwórców, a także modernizacje, których zadaniem jest poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej. Poniesiono także nakłady na innowacyjne technologie i rozwiązania sieciowe.

W efekcie tych inwestycji w I kwartale przyłączono 8,3 tys. nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 989 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia oraz przyłączono do sieci 5,3 MW nowych źródeł OZE.

Energa zaznacza, że wysokie nakłady inwestycyjne w segmencie dystrybucji przyczyniają się do systematycznej poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej, co od kilku lat plasuje Energę w krajowej czołówce. W  2016 roku średni czas trwania przerw w dostawie energii elektrycznej na odbiorcę (wskaźnik SAIDI) skrócił się o 20 proc. r/r. Średnia częstotliwość występowania przerw na odbiorcę (wskaźnik SAIFI) obniżyła się o 18 proc. z 3,4 do 2,8. 

Jednak w pierwszych trzech miesiącach tego roku niekorzystna pogoda – jak wskazuje Energa – przyczyniła się do wystąpienia zwiększonej liczby awarii w sieci elektroenergetycznej. To przełożyło się z kolei na wzrost wskaźników SAIDI i SAIFI w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (do poziomu odpowiednio 35,9 min./odb. i 0,6 przerwy). Jak wskazuje Energa, wpływ na to miał także większy zakres prac planowych na sieciach, skutkujących koniecznością wyłączania odbiorców.  

Nakłady inwestycyjne w segmencie wytwarzania w I kwartale 2017 roku były niższe o 45 mln zł i wyniosły 18 mln zł. Przeznaczone zostały głównie na inwestycje związane z dostosowaniem do wymogów środowiskowych oraz na inwestycje modernizacyjne realizowane w Elektrowni Ostrołęka B. 

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. Energa dostarcza i sprzedaje energię elektryczną dla 2,9 mln odbiorców.

Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w Grupie Energa na koniec I półrocza 2016 roku wyniosła ok. 1,3 GW. Na potencjał OZE w Enerdze – zebrany w spółce Energa Wytwarzanie – składa się elektrownia wodna we Włocławku (160 MW), elektrownia szczytowo-pompowa w Żydowie, małe elektrownie wodne o łącznej mocy 42,3 MW, cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 185 MW oraz dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 5,4 MW.

red. gramwzielone.pl