Duża poprawa wyników Taurona w I kwartale

Duża poprawa wyników Taurona w I kwartale
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Informując o wynikach za I kwartał 2017 r., Tauron pochwalił się wyraźną poprawą wyniku EBITDA i zysku netto w porównaniu do I kwartału 2016 r. Jak jednak zaznacza spółka, wyjątkowo dobry wynik wypracowany w I kwartale to efekt zbiegu korzystnych dla spółki, ale jednorazowych zdarzeń.

W I kwartale 2017 r. Grupa Tauron osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 4,6 mld zł, tj. na poziomie zbliżonym do uzyskanego w analogicznym okresie 2016 roku. Grupa uzyskała wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych, węgla oraz ciepła i usług przemysłowych, a niższe ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych, które są przypisane do segmentu wytwarzania.

Wyraźny wzrost Tauron odnotował natomiast na wyniku EBITDA, który zwiększył się rok do roku o 36 proc., sięgając poziomu 1 185 mln zł. Największy udział w strukturze EBITDA miały tradycyjnie segmenty: Dystrybucja (51,2 proc.), Sprzedaż (32,1 proc.) i Wytwarzanie (16,1 proc.).

REKLAMA

Jak wskazuje Tauron, na znaczący wzrost EBITDA segmentu Sprzedaż istotny wpływ miało rozwiązanie rezerwy związanej z projektem bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz duży spadek kosztów umarzania zielonych certyfikatów.

Zysk netto Grupy w I kwartale 2017 r. wyniósł 641 mln zł, co jest rezultatem o blisko 98 proc. lepszym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tauron zaznacza, że istotny wpływ na zysk netto miało ujęcie w I kwartale 2017 r. 75 mln zł przychodów finansowych dotyczących dodatnich różnic kursowych jako rezultat zadłużenia denominowanego w euro.

W I kwartale 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 636 mln zł, co oznacza spadek o 2,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. Największa część nakładów przypada na modernizację sieci dystrybucyjnej i budowę nowych przyłączy (231 mln zł) oraz budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III (282 mln zł). Planowane całkowite nakłady na budowę tej jednostki wynoszą ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

W I kwartale 2017 r. Tauron kontynuował Program Poprawy Efektywności, który przyniósł efekty o łącznej wartości 145 mln zł. Oszczędności uzyskane od początku 2016 roku stanowią już 48 proc. łącznych oszczędności zaplanowanych na lata 2016-2018.

REKLAMA

Na koniec marca 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy Tauron wyniosły 8,4 mld zł, natomiast wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,31x.

W I kwartale 2017 r. Tauron wyprodukował 4,89 TWh energii elektrycznej, tj. o 13,5 proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku (4,31 TWh). Produkcja z odnawialnych źródeł energii osiągnęła poziom 0,33 TWh, tj. o 19,5 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku, co wynikało z ograniczenia spalania biomasy. Jak komentuje Tauron, to efekt niskich rynkowych cen zielonych certyfikatów.

Sprzedaż ciepła w I kwartale 2017 r. wyniosła 7,5 PJ, tj. o 9 proc. więcej w stosunku do I kwartału ub. roku, co miało wynikać z niższych temperatur zewnętrznych i wyższego zapotrzebowania odbiorców.

W segmencie Dystrybucja Grupa Tauron odnotowała wysoki, 4,5-procentowy, wzrost wolumenu, dostarczając klientom 13,3 TWh energii elektrycznej. Miało to być efektem koniunktury gospodarczej i wyższego zużycia energii elektrycznej, zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Segment Sprzedaż zanotował 9-procentowy wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej energii.

Wyniki Grupy Tauron osiągnięte w pierwszym kwartale należy uznać za satysfakcjonujące. Należy jednak wskazać, że pozytywny wpływ na raportowane wyniki miało rozwiązanie rezerwy związanej z projektem budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli w wysokości 190 mln zł, jak również ujęcie 75 mln zł przychodów finansowych z tytułu dodatnich różnic kursowych. Wstępnie zakładam, że w kolejnych kwartałach nie należy spodziewać się wystąpienia tak istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym, co powinno oznaczać większą stabilizację wyników rok do roku. Mówiąc o przyszłości musimy mieć na uwadze znaczące wyzwania stojące przed całym sektorem elektroenergetycznym: rosnące wymagania w zakresie regulacji jakościowej w obszarze dystrybucji (SAIDI, SAIFI, czas przyłączenia) oraz coraz wyższe obciążenia związane z kosztami CO2 oraz zauważalną presją na ceny węgla, co może negatywnie wpłynąć na wyniki obszaru wytwarzanie – komentuje Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów.

red. gramwzielone.pl