ME prezentuje kierunki rozwoju innowacji energetycznych

ME prezentuje kierunki rozwoju innowacji energetycznych
Wiceminister energii Michał Kurtyka. Fot. Ministerstwo Energii

Ministerstwo Energii zaprezentowało dzisiaj dokument pt. „Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych” (KRIE). Jak zaznacza ME, to odpowiedź na „ewidentne globalne przyśpieszenie zmian w obszarze energii”, która ma na celu uruchomienie „procesów innowacyjnych w polskiej energetyce, korzystając ze środków i zaangażowania publicznego”.

Dokument o nazwie „Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych” wskazuje na kierunki rozwoju technologii energetycznych, które chce wspierać Ministerstwo Energii. Celem projektu jest „pobudzenie innowacji i nakierowanie działań na kluczowe i najbardziej produktywne obszary przy jednoczesnym zwiększeniu rodzimego potencjału technologicznego i przemysłowego”.

„Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych” mają posłużyć „uspójnieniu i skorelowaniu dokumentów strategicznych na poziomie administracji rządowej i agend państwowych w zakresie polityki rozwoju i innowacji w sektorze energii, co ma pozwolić na efektywne wykorzystanie istniejących zasobów oraz osiągnięcie zakładanych celów gospodarczych i rozwojowych, dając zarazem impuls do tworzenia regulacji w oparciu o najbardziej aktualną ocenę trendów i wyzwań dla sektora”.

REKLAMA

Nowa strategia ME ma pozwolić na kierowanie wydatków publicznych na „najbardziej atrakcyjne, a jednocześnie palące wyzwania”, a także wskazać przedsiębiorstwom energetycznym obszary poszukiwania potencjalnych synergii.

ME zaznacza, że kryterium oceny podjęcia innowacji w energetyce powinna być „maksymalizacja krajowej wartości dodanej, w szczególności możliwości uzyskania zaawansowanych technologicznie produktów i usług”.

– Naszym celem jest także zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych, podniesienie bezpieczeństwa energetycznego Polski – podkreślał dzisiaj wiceminister Michał Kurtyka, który przedstawił dokument. – Myślimy o tym obszarze zarówno od strony technologii, procesów, źródeł i modeli finansowania jak i implementacji nowych rozwiązań. Dokument zawiera też listę wskaźników związanych z innowacjami i rozwojem nowych modeli biznesowych – dodał.

Pierwszy z czterech proponowanych w przedstawionym dzisiaj przez ME dokumencie obszarów innowacji to „Zintegrowany i połączony system energetyczny dający centralną rolę użytkownikowi energii”. Ten obszar ma obejmować wykorzystanie potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla optymalizacji funkcjonowania sieci elektroenergetycznej i umożliwienie wdrożenia Internetu Rzeczy oraz ochronę sieci transportu energii, a zwłaszcza sieci elektroenergetycznych, w szczególności pod względem cyberbezpieczeństwa, a także dostosowanie sieci elektroenergetycznych do optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej przez użytkownika oraz stabilność funkcjonowania przesyłowej i dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych.

REKLAMA

Drugi obszar to „Efektywne i elastyczne wytwarzanie energii oraz wykorzystanie surowców łączące ograniczenie wpływu na środowisko z bezpieczeństwem energetycznym”. Zakłada on zwiększenie elastyczności i efektywności wytwarzania energii z węgla i alternatywne sposoby jego wykorzystania, nowe sposoby pozyskiwania oraz wykorzystania surowców energetycznych i źródeł energii, a także doskonalenie technologii poszukiwawczych i wydobywczych węglowodorów.

Trzeci obszar innowacji ze wskazanych dzisiaj przez ME dotyczy dywersyfikacji technologii wytwarzania i wykorzystania energii. Ten obszar ma na celu upowszechnienie transportu elektrycznego, rozwój przemysłu elektromobilności oraz przejście do elastycznej sieci energetycznej z wykorzystaniem systemów magazynowania energii, a także realizację „Programu polskiej energetyki jądrowej” oraz projektu budowy reaktora wysokotemperaturowego (HTR). Ponadto dotyczy on wsparcia energetycznej części gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Czwarty z obszarów nosi nazwę „Ekologiczne i efektywne energetycznie miasto” i zakłada modernizację indywidualnych źródeł ciepła, rozwój kogeneracji i sieci przesyłu ciepła/chłodu oraz zmniejszenia energochłonności budynków.

Resort energii zaznacza, że wypracowanie wspólnej podstawy metodologicznej dla ME i podmiotów sektora energii może znacznie ułatwić wzajemną współpracę, a także wspólne działania wobec aktorów krajowych i zagranicznych.

Ewaluacja efektów wydatkowania środków oraz potrzeby interwencji publicznej zdaniem resortu energii powinny następować w kluczowych momentach, lecz nie rzadziej niż co 2-3 lata.

Dokument o nazwie „Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych” będzie poddawany okresowej ewaluacji – pierwsza nastąpi do końca br. Ministerstwo Energii zapewnia, że prowadzi równolegle stały monitoring nowych trendów technologicznych, biznesowych i organizacyjnych w sektorze energii, co „ma umożliwić szybką odpowiedź na zachodzące zmiany technologiczne, a przez to prowadzenie skutecznej polityki w zakresie innowacji”.

Dokument „Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych” jest dostępny pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl