W 2016 r. URE wydał zielone certyfikaty na 18,6 TWh energii – część wytworzono jeszcze w 2013 r.

W 2016 r. URE wydał zielone certyfikaty na 18,6 TWh energii - część wytworzono jeszcze w 2013 r.
Fot. Acciona press

W ubiegłym roku Urząd Regulacji Energetyki wydał świadectwa pochodzenia energii z OZE za produkcję ponad 18,6 TWh energii oraz świadectwa pochodzenia za energię z kogeneracji odpowiadające produkcji 28,1 TWh.

W 2016 r. Prezes URE wydał niewiele ponad 18 tys. świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych na łączny wolumen 18,16 TWh za produkcję zrealizowaną w latach 2013-16.

W tym 73,425 GWh dotyczyło energii wyprodukowanej jeszcze w 2013 r., z czego aż 72,937 GWh dotyczyło certyfikatów wydanych operatorom instalacji biomasowych. Wśród wydanych w ubiegłym roku przez URE certyfikatów wydane za produkcję zrealizowaną w 2014 r. odpowiadały 359,74 GWh i w tym przypadku również dominowały certyfikaty wydane za energię z biomasy.

REKLAMA

Za generację w 2015 r. URE wydał natomiast zielone certyfikaty odpowiadające produkcji ponad 7,922 TWh energii, z tego ponad 3,414 TWh dotyczyło generacji z wiatru, 1,885 TWh energii z biomasy, 1,145 TWh energii ze współspalania, 345,75 GWh energii z elektrowni wodnych, 219,35 GWh energii z elektrowni biogazowych, a 12,97 GWh z fotowoltaiki.

Natomiast za generację zrealizowaną w 2016 r. regulator wydał zielone certyfikaty odpowiadające produkcji 11,162 TWh energii elektrycznej, z czego 6,911 TWh dotyczyło produkcji z wiatru, 2,556 TWh z biomasy, 605,32 GWh ze współspalania, 604,951 GWh z biogazowni, 446,26 GWh z hydroelektrowni, a 39 GWh z fotowoltaiki.

Urząd wydał również 1,7 tys. świadectw kogeneracyjnych na łączny wolumen 28,11 TWh – za produkcję w latach 2015-16.

Ponadto Prezes URE wydał w ubiegłym roku 934 gwarancje pochodzenia za energię w ilości ponad 12,43 TWh wytworzoną w latach 2015-16, z czego za rok 2015 – 9,587 TWh, a za rok 2016 – 2,846 TWh.

URE zaznacza, że wdrożona w 2016 r. ustawa o efektywności energetycznej, w wyniku zmian w ustawie Prawo energetyczne dokonała rozszerzenia instrumentów wsparcia wysokosprawnej kogeneracji poprzez wprowadzenie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w ten sposób. Szczegółowe przepisy regulujące instytucję gwarancji pochodzenia z kogeneracji zawarte są w nowododanych art. 9y-9zb ustawy Prawo energetyczne.

URE zaznacza, że gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji jest dokumentem poświadczającym, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji.

REKLAMA

Z wydanej gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe, a jej przekazanie następuje niezależnie od przeniesienia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z kogeneracji. Prezes URE wydaje gwarancję pochodzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania, o którym mowa w art. 9l ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne, tj. tzw. sprawozdania rocznego (CHP) oraz wniosku o wydanie odpowiedniej ilości gwarancji pochodzenia z kogeneracji. Z uwagi na fakt, że ustawa o efektywności energetycznej weszła w życie 1 października 2016 r., pierwsze gwarancje pochodzenia (CHP) mogą zostać wydane przez Prezesa URE w 2017 r.

Urząd Regulacji Energetyki zaznacza że, biorąc pod uwagę złożone wnioski o wydanie świadectw pochodzenia, gwarancji pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji, w 45 przypadkach wydał postanowienia o odmowie ich wydania (25 świadectw pochodzenia OZE, 5 świadectw pochodzenia CHP oraz 15 gwarancji pochodzenia).

Regulator podaje, że najczęstszymi przyczynami odmowy były uchybienie przez wnioskodawców terminom przedłożenia operatorowi systemu elektroenergetycznego wniosków o wydanie świadectw/gwarancji , nie udokumentowanie daty rozpoczęcia rozruchu technologicznego, a także niespełnienie innych wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.

Umorzenia certyfikatów

W 2016 r. Prezes URE wydał 754 decyzji umarzających świadectwa OZE na łączną ilość 19,621 TWh energii elektrycznej, z czego 12,612 TWh dotyczyło energii wyprodukowanej w roku 2015 oraz 7,008 TWh energii wyprodukowanej w 2016 r.

Wydano również 622 decyzje umarzające świadectwa z kogeneracji na łączną ilość 25,954 TWh.

W trzech przypadkach Prezes URE wydał decyzje o odmowie umorzenia świadectw OZE, a w ośmiu przypadkach wydano decyzje o odmowie umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji. URE zaznacza, że decyzje o odmowie umorzenia świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji zostały wydane z uwagi na złożenie przez wniosków o umorzenie tych świadectw po terminie umożliwiającym Prezesowi URE wydanie stosownych decyzji. W jednym przypadku podmiot zobowiązany złożył odwołanie od decyzji Prezesa URE.

Ponadto w 2016 r. Prezes URE wydał 24 decyzje umarzające świadectwa pochodzenia z kogeneracji tzw. „korekcyjne” na łączny wolumen 46,862 GWh, w związku z wystąpieniem nadwyżki ilości energii elektrycznej wynikającej z wydanych przedsiębiorstwom świadectw pochodzenia z kogeneracji w stosunku do rzeczywistej ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji przez dane jednostki kogeneracji w poprzednich latach kalendarzowych.

URE dodaje, że w wyniku prowadzonych w ubiegły roku kontroli realizacji obowiązku OZE podjęto cztery decyzje o nałożeniu kar w związku z niewykonaniem art. 28 Prawa energetycznego. Wysokość nałożonych kar wyniosła w sumie 3,5 tys. zł. 

red. gramwzielone.pl