Są pierwsze uwagi do nowej wersji ustawy o OZE

Są pierwsze uwagi do nowej wersji ustawy o OZE
foto: SCC Consulting

Uczestnicy konferencji „Ustawa o OZE. Nowy system wsparcia”, którzy jako jedni z pierwszych usłyszeli, że Ministerstwo Gospodarki uwzględniło kilkadziesiąt kluczowych uwag do projektu ustawy o OZE{więcej}, zgłosili juz kilka kolejnych, bardzo ważnych wniosków do nowej wersji aktu.
 
Biorący udział w konferencji pozytywnie przyjęli informacje, że Ministerstwo Gospodarki w nowej wersji ustawy o odnawialnych źródłach energii przywraca obowiązek zakupu energii z OZE przez sprzedawcę z urzędu i po określonej cenie.
 
Zadowolenie wzbudziło także uwzględnienie innych ważnych zmian, podnoszonych w konsultacjach społecznych projektu ustawy – m.in. wyjaśnienie okresu naliczania współczynników korekcyjnych, czy próba rozwiązania problemu nadpodaży świadectw pochodzenia.
 
Jednocześnie uczestnicy konferencji zgłosili szereg kolejnych uwag, do przepisów, które albo zostały, ich zdaniem, zmienione niedostatecznie dobrze, albo wbrew oczekiwaniom nadal pozostały w pierwotnym brzmieniu.
 
Przeciwdziałanie gwałtownemu obniżaniu rynkowych cen zielonych certyfikatów związanemu z ich nadpodażą jest jednym z problemów, które resort gospodarki dostrzegł po konsultacjach społecznych. Zdaniem uczestników konferencji rozważane przez Ministerstwo Gospodarki przepisy w tym zakresie, które miałyby się znaleźć w nowej wersji projektu ustawy, będą jednak niewystarczające. Dyskutanci podnosili, że samo uprawnienie ministra do zmiany rozporządzenia wyznaczającego wskaźniki udziału OZE w przypadku utrzymującej się niskiej ceny rynkowej świadectw pochodzenia już istnieje. Pojawiła się propozycja zagwarantowania ceny minimalnej zielonych certyfikatów. Uczestnicy podkreślali, że ma to znaczenie dla instytucji finansujących inwestycje w źródła odnawialne.
 
Certyfikaty kogeneracyjne zdaniem uczestników konferencji powinny mieć zapewnione, podobnie jak jest to planowane w stosunku do świadectwa pochodzenia energii z OZE, działania interwencyjne w przypadku nadpodaży. Takie rozwiązanie, zdaniem pomysłodawców, powinno zapewniać odpowiednio wysoką cenę certyfikatów, a co za tym idzie większą opłacalność inwestycji kogeneracyjnych.
 
Zabierający głos w dyskusji zwracali uwagę, że projektowane przepisy wprowadzają, niekorzystną dla branży, możliwość pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia nowego źródła energii. Jak wyjaśniali, będzie to narzędzie operatorów systemów elektroenergetycznych umożliwiające im ograniczanie przyłączeń nowych źródeł energii odnawialnej. Przypomnieli, że już raz Sejm zawetował próbę wprowadzenia takiego rozwiązania.
 
W przypadku pozostawienia rozwiązania stanowiącego, że Minister Gospodarki wyznacza współczynniki korekcyjne co 3 lata na okres kolejnych 5 lat, zdaniem wypowiadających się na konferencji należy jasno sformułować w ustawie, że w trakcie dwuletniego okresu nakładania się „nowego” i „starego” rozporządzenia obowiązywać będą te poprzednie współczynniki. Ustawa nie powinna też dopuszczać sytuacji w której obowiązywać będą oba współczynniki naraz, nawet jeżeli będą tej samej wysokości.
 
Uczestnicy podnosili, podobnie jak to miało już miejsce w trakcie konsultacji społecznych, że należy wydłużyć okres wsparcia z 15 do 20 lat. Miałoby to poprawić efektywność ekonomiczną inwestycji i mogłoby przyczynić się do ograniczenia funkcjonowania systemu wsparcia.
 
Zabierający głos w dyskusji zwracali ponadto uwagę, że ustawa mocno ogranicza dostęp do rynku instalatorów OZE. Zdaniem uczestników konferencji polska ustawa powinna implementować zapisy dyrektywy o promocji OZE w takim zakresie, aby jak najmniej ograniczać możliwości wejścia na rynek. W przeciwnym wypadku dostępność certyfikowanych instalatorów może stać się barierą rozwoju energetyki odnawialnej.
 
Uczestnicy zaproponowali ponadto, aby certyfikacji poddawać firmy, a nie pojedyncze osoby. Zmniejszyłoby to koszty certyfikacji, a w rezultacie zmniejszyłoby ceny usług instalatorów. Jednocześnie certyfikowane przedsiębiorstwa dbałyby o jakość swoich usług nie chcąc narażać swoich certyfikatów.
 
W trakcie konferencji podnoszono także konieczność uregulowania kwestii przyłączania źródeł odnawialnych do sieci. W tej chwili nie jest bowiem jasne jak „głęboko” mogą sięgać, wydane w warunkach przyłączenia, wymogi modernizacji sieci elektroenergetycznej obciążające inwestora.
 
Wnioski z odbywającej się 15 marca 2012 roku w Warszawie konferencji „Ustawa o OZE. Nowy system wsparcia” organizowanej przez SC Consulting oraz PowerMeetings.pl będą teraz przekazane Ministerstwu Gospodarki i szefowi sejmowej podkomisji stałej ds. energetyki tak, by mogły ostać wzięte pod uwagę już podczas kwietniowych konferencji przedstawicieli resortu z podmiotami uczestniczącymi w konsultacjach społecznych ustawy.

 
Źródło: SC Consulting, PowerMeetings.pl

REKLAMA
REKLAMA