Wchodzi w życie obowiązek zakupu ciepła z OZE

Wchodzi w życie obowiązek zakupu ciepła z OZE
Fot. Wagner Solar

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, w którym Ministerstwo Energii sformułowało regulacje związane z obowiązkiem przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii produkujących energię cieplną i zakupu takiej energii przez przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą ciepła.

Przygotowane przez Ministerstwo Energii rozporządzenie określa m.in. warunki przyłączenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania do sieci instalacji termicznego przekształcania odpadów, a także odnawialnego źródła energii, innych niż instalacja termicznego przekształcania odpadów, ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem ciepła wytworzonego w instalacjach spalania wielopaliwowego innego niż ciepło użytkowe wytworzone w wysokosprawnej kogeneracji.

Resort energii tłumaczył, że przygotowanie tych regulacji wynika z wymogów zawartych w ustawie o odnawialnych źródeł energii, która nakłada obowiązek określenia warunków przyłączenia instalacji OZE do sieci ciepłowniczej, a także obowiązek zakupu ciepła z takich instalacji.

REKLAMA

Ministerstwo Energii zaznaczyło w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, że nie definiowano w nim obowiązku zakupu ciepła, gdyż ten obowiązek jest dostatecznie określony w art. 116 ust. 1 ustawy o OZE. Natomiast określono szczegółowy zakres obowiązku i warunki techniczne zakupu ciepła.

Obowiązek zakupu ciepła ma spoczywać na przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się obrotem ciepłem lub jego wytwarzaniem i sprzedażą odbiorcom końcowym.

Zgodnie z regulacją zawartą w rozporządzeniu „zakup ciepła oferowanego przedsiębiorstwu energetycznemu zajmującemu się obrotem ciepła lub wytwarzaniem ciepła i jego sprzedażą odbiorcom końcowym jest realizowany w pierwszej kolejności przed zakupem ciepła z innych źródeł, niebędących instalacjami”, a „obowiązek zakupu dotyczy ciepła, które jest oferowane po cenie nie wyższej od średniej ceny ciepła z innych źródeł zasilających sieć, powiększonej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dla roku kalendarzowego poprzedzającego odpowiednio rok zatwierdzenia taryfy lub rok ustalenia cen i stawek opłat dla ciepła wytworzonego w instalacji”.

Gdy średnia inflacja będzie ujemna, wówczas obowiązek zakupu będzie dotyczyć „ciepła, które jest oferowane po cenie nie wyższej od średniej ceny ciepła z innych źródeł zasilających sieć”.

Autorzy rozporządzenia zastrzegają ponadto, że obowiązek zakupu ciepła ma być wykonywany „przy zapewnieniu minimalizacji ilości strat ciepła w przyłączeniowej sieci ciepłowniczej”.

REKLAMA

Zobowiązane przedsiębiorstwo energetyczne realizować będzie obowiązek poprzez zakup oferowanego ciepła z instalacji OZE przyłączonej do danej sieci ciepłowniczej, na podstawie umowy, o której mówi art. 5 ustawy Prawo energetyczne.

Rozliczenie za zakup ciepła z instalacji ma się odbywać m.in. na podstawie taryfy wytwórcy ciepła z instalacji, zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki. Przy czym wytwórcy ciepła z instalacji OZE mają stosować zasady ogólne kalkulacji cen ciepła, które są określone w przepisach wydanych na podstawie art. art. 46 ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne.

Koszty związane z realizacją obowiązku zakupu ciepła mają być uwzględniane w kalkulacji cen lub stawek opłat za ciepło dostarczone odbiorcom końcowym lub stawek opłat za usługi przesyłowe ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych realizujących obowiązek zakupu ciepła, przyjmując, że każda jednostka ciepła sprzedawanego przez dane przedsiębiorstwo energetyczne wszystkim odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci ciepłowniczej jest w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami.

W przypadku, gdy ciepło zostanie wytworzone w instalacji, w której są spalane biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy wspólnie z innymi paliwami, obowiązek zakupu ma dotyczyć jedynie części wytworzonego ciepła, odpowiadającej wartości energetycznej biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego w łącznej wartości  energetycznej wszystkich paliw zużytych do wytworzenia ciepła w tej instalacji

W przypadku instalacji oddanych do użytku po dniu wejścia w życie rozporządzenia, dla której rezerwę zainstalowanej mocy cieplnej stanowią urządzenia do wytwarzania ciepła z innych źródeł niż OZE oddane do użytku po dniu wejścia w życie rozporządzenia, wykorzystywane w okresie szczytowego zapotrzebowania na ciepło lub celem dotrzymania parametrów pracy sieci, obowiązkiem zakupu będzie objęty cały strumień ciepła. Zainstalowana moc cieplna tych urządzeń musi być mniejsza lub równa zainstalowanej mocy cieplnej danej instalacji. Instalacja wraz tymi urządzeniami musi stanowić jedno źródło ciepła.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji już w październiku ubiegłego roku. W Dzienniku Ustaw został jednak opublikowany dopiero w dniu 5 czerwca br. i wejdzie w życie po upływie 14 dni od tej daty.

Tekst datowanego na 18 maja 2017 r. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci jest dostępny pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl