Niższa średnia cena energii za I kwartał 2017 r.

Niższa średnia cena energii za I kwartał 2017 r.
Fot. Gavin Schaefer, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki podał średnią cenę energii na rynku hurtowym w I kwartale br., którą obliczono zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy Prawo energetyczne.

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy Prawo energetyczne obejmuje sprzedaż energii elektrycznej – tj. wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii – realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, a także na giełdę energii.

Nieuwzględniana jest sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący „ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku”, a w przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny jest brany pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

REKLAMA
REKLAMA

Obliczona w ten sposób średnia cena energii na rynku hurtowym w I kwartale 2017 r. wyniosła 160,60 zł/MWh i była niższa od średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za cały 2016 r. ustalonej przez URE na 169,70 zł/MWh oraz wobec ceny 169,99 zł/MWh odnotowanej w roku 2015. Średnia cena energii wyłącznie za IV kwartał 2016 r. wyniosła 168,88 zł/MWh.

URE podaje również średnie kwartalne ceny energii w zakresie określonym przez art. 49a ust. 8 ustawy Prawo energetyczne. Przy obliczaniu tej ceny URE uwzględnia dane z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej do spółek obrotu zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, zobowiązanych do sprzedaży części wytworzonej energii elektrycznej w sposób określony w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne. Cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia.

W tym przypadku URE podał średnią cenę energii za I kwartał 2017 r. już w kwietniu. Wyniosła ona 164,78 zł/MWh i była niższa od wyznaczonej w ten sam sposób średniej ceny energii za cały 2016 rok, w którym wyniosła 169,57 zł/MWh.

red. gramwzielone.pl