Rząd: OZE remedium na energetyczne problemy wsi

Rząd: OZE remedium na energetyczne problemy wsi
Krzysztof Jurgiel, ministerstwo rolnictwa. Fot. Jurgiel.pl

O zaletach z rozwoju rozproszonych, odnawialnych źródeł energii dla rolnictwa przekonywali uczestnicy konferencji „Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej jako podstawy energetyki obywatelskiej doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej”, która odbyła się 7 lipca w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie.

W dyskusji nt. bieżących problemów stojących przed energetyką prosumencką i rozproszoną, obok komisarza Unii Europejskiej ds. klimatu i energii, Miguela Ariasa Cañete, udział wzięli polscy ministrowie oraz eksperci zajmujący się tematyką OZE. 

Podczas konferencji Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP, odczytała list, w którym prezydent Andrzej Duda zapewnił o poparciu dla rozwoju energetyki obywatelskiej, nazywając ją szansą dla polskiej wsi. Prezydent zapewnił ponadto w liście, że „istnieją warunki, aby 4 miliony budynków w naszym kraju mogły być wyposażone w instalacje OZE (cyt. za PAP)”.

REKLAMA

Prezydent dodał w liście, że energetyka obywatelska nie tylko poprawi efektywność energetyczną gospodarstw domowych, ale „zapewni wszystkim mieszkańcom kraju poczucie równości, zapobiegając zjawisku ubóstwa energetycznego”.

W panelu dyskusyjnym nt. strategii Unii Europejskiej i krajów członkowskich w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich, udział wzięli komisarz UE ds. klimatu i energii Miguel Arias Cañete, minister energii Krzysztof Tchórzewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel oraz przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.

– Biorąc pod uwagę fakt, że cele wyznaczone na 2020 r. mogą stanowić siłę napędową inwestycji publicznych i prywatnych, obecnie ustanawiamy ramy i wyznaczamy cele na rok 2030. Komisja Europejska zaproponowała, aby do 2030 roku co najmniej 27 proc. energii odnawialnej było wytwarzane w naszym sektorze energetycznym. Aby to osiągnąć, zobowiązujemy się zachęcać obywateli do aktywnego uczestnictwa w rynku energii odnawialnej. Zachęcamy ich do tworzenia i uczestnictwa w małych, lokalnych projektach dotyczących energii odnawialnej. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy, które pomagają zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych, dlatego wspiera prywatne inwestycje i gromadzenie kapitału, w tym na rozwój mikroźródeł energii odnawialnej w procesie przejścia na czystą energię – mówił Miguel Arias Cañete.

REKLAMA

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekonywał, że na zagadnienie odnawialnych źródeł energii należy patrzeć nieco szerzej niż tylko z punktu widzenia produkcji energii.

– Wiemy doskonale, że energetyka zawodowa stanowi i przez długie lata pewnie będzie stanowić podstawę funkcjonowania i bilansowania krajowego systemu energetycznego. Odnawialne źródła energii w moim przekonaniu mają nieco inne zadanie. Dlatego rolą OZE nie jest zastąpienie energetyki zawodowej, ale jej uzupełnienie – zwłaszcza tam, gdzie energetyka zawodowa ma problemy z zapewnieniem wszystkim odbiorcom odpowiedniego komfortu energetycznego. Z reguły są to właśnie obszary wiejskie, gdzie szczególnie widoczne są wieloletnie zaniedbania infrastrukturze energetycznej. To powoduje, że odbiorcy energii na wsi mają zapewnione gorsze standardy energetyczne w porównaniu z mieszkańcami miast. Mam tu na myśli przede wszystkim częste przerwy w dostawach energii elektrycznej oraz niską jakość energii docierającej do odbiorców na wsi. Jest to problem, który w mojej ocenie wymaga systemowego rozwiązania, gdyż ciągłe przerwy w dostawach energii utrudniają prowadzenie działalności rolniczej oraz ograniczają możliwości rozwoju przedsiębiorczości – mówił Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z kolei prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, zaznaczał, że z perspektywy Parlamentu Europejskiego ważne jest to, aby w Unii Europejskiej wprowadzić proste i przejrzyste zasady wsparcia dla mikroźródeł oraz jasno określić, jak handlować energią w przypadku, gdy ktoś produkuje ponad własne potrzeby.

– Niektóre działania są już wprowadzone na każdym z poziomów – europejskim, krajowym, lokalnym. Kluczowe znaczenie ma ograniczenie niepewności inwestycyjnych, regulacyjno-prawnych i to jest zadanie dla polityków. Na poziomie lokalnym ważne jest skuteczne informowanie odbiorców – mieszkańców terenów wiejskich, osiedli, poszczególnych gospodarstw domowych. Znaczna część po prostu nie wie, z jakich programów i funduszy może korzystać oraz jak spełnić wymogi formalne. Dlatego też potrzeba bardziej bezpośredniego kontaktu, spotkań, wykorzystania mediów społecznościowych. W dzisiejszych czasach większe znaczenie od publikacji informacji ma sposób jej dostarczenia – mówił Jerzy Buzek.

Z kolei minister energii Krzysztof Tchórzewski ocenił, że w związku z uchwaleniem w 2016 roku nowelizacji ustawy o OZE Ministerstwo Energii zagwarantowało usunięcie „nadmiernych i najbardziej dotkliwych” barier rozwojowych, dotyczących inwestycji  w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Niemniej jednak Ministerstwo Energii nie zaprzestaje prac nad udoskonalaniem systemu prawa energetycznego. Zauważa również konieczność dostosowania obowiązujących przepisów do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych i gospodarczych, przede wszystkim tych, które wpisują się w strategię Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – mówił Krzysztof Tchórzewski. 

red. gramwzielone.pl