Spotkanie dla wygranych w aukcji OZE ws. ujemnego salda

Spotkanie dla wygranych w aukcji OZE ws. ujemnego salda
pgegreenenergy, flickr cc

Zarządca Rozliczeń S.A. zaprasza wytwórców, których instalacje o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW wygrały aukcje dla OZE, do udziału w spotkaniach dotyczących sposobu rozliczania ujemnego salda.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii w części poświęconej zasadom sprzedaży energii w ramach systemu aukcyjnego wprowadza podział na instalacje o mocy do 500 kW i powyżej 500 kW.

W przypadku tych pierwszych sprzedaż energii ma się odbywać na podstawie umowy zawartej w terminie do 6 miesięcy od zakończenia aukcji ze sprzedawcą zobowiązanym. Umowa ma określać m.in. cenę energii elektrycznej wyrażoną w złotych za 1 MWh ustaloną w drodze aukcji oraz ilość energii elektrycznej w MWh, jaką jest obowiązany wytworzyć wytwórca energii elektrycznej w poszczególnych latach. Szczegółowe elementy umowy określa art. 82 ustawy o OZE. Zgodnie z art. 92 ustawy o OZE sprzedawca zobowiązany będzie kupować energię z instalacji mniejszej niż 500 kW od wytwórcy tej energii, który wygrał aukcję, po stałej cenie ustalonej w aukcji. W przypadku tej grupy instalacji koszty bilansowania handlowego będą pokrywać w całości sprzedawcy zobowiązani.

REKLAMA

Inny sposób rozliczenia energii ustawa o OZE przewiduje dla funkcjonujących w systemie aukcyjnym instalacji, których moc przekracza 500 kW. W tym wypadku sprzedawcy będzie przysługiwać prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda, stanowiącego różnicę między ceną zagwarantowaną w aukcji a ceną rynkową (według indeksu TGeBase). Rozliczenie w tym zakresie będzie prowadzić spółka Zarządca Rozliczeń S.A. 

Podczas spotkań organizowanych przez Zarządcę Rozliczeń w dniach 19-20 lipca zostaną omówione kwestie dotyczące przekazywania i zebrania danych dotyczących wytwórców i instalacji oraz prawidłowego wypełniania wniosków o pokrycie ujemnego salda.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 lipca do godz. 12 pod adresem e-mail: oze@zrsa.pl z zaznaczeniem jednej z grup: I grupa w dniu 19 lipca w godzinach 9.30–12.00, II grupa 19 lipca w godzinach 12.30–15.00, III grupa 20 lipca w godzinach 9.30–12.00, a także IV grupa 20 lipca w godzinach 12.30–15.00.

Zarządca Rozliczeń prosi jednocześnie o przesyłanie przed spotkaniem na wskazany wyżej adres e-mail pytań, które chcieliby umówić uczestnicy.

REKLAMA

W ramach spotkań możliwe będzie złożenie tzw. Kart Informacyjnych Wytwórcy i Instalacji w tym wzorów podpisów osób reprezentujących wytwórcę. Osoby zainteresowane złożeniem podpisu proszone są o wcześniejszy kontakt w tej sprawie.

Podstawowym zadaniem Zarządcy Rozliczeń, w części obowiązków nałożonych na ten podmiot przez ustawę o OZE, jest gromadzenie środków z opłaty OZE na pokrycie ujemnego salda oraz zarządzanie tymi środkami w celu pokrycia wytwórcom energii z OZE ujemnego salda między ceną energii z aukcji OZE i ceną rynkową.

Wytwórcy energii elektrycznej z instalacji OZE o mocy większej niż 500 kW zobowiązani są sami wnioskować do ZR o wypłatę środków, natomiast wytwórcy o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW składają wnioski za pośrednictwem sprzedawców zobowiązanych. Operator rozliczeń energii odnawialnej po weryfikacji wniosku przekazanego przez sprzedawcę zobowiązanego lub wytwórcę energii elektrycznej ma wypłacać temu sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda.

Ujemne saldo wylicza się na podstawie różnicy między wartością sprzedaży energii elektrycznej, a wartością tej energii elektrycznej ustaloną na podstawie ceny zawartej w ofercie tego wytwórcy, która wygrała aukcję. Środki na pokrycie ujemnego salda ZR uzyskuje z opłaty OZE, którą uiszczają odbiorcy końcowi energii elektrycznej.

W celu wypłacenia środków przez Zarządcę Rozliczeń wytwórca energii elektrycznej z OZE ma składać do ZR sprawozdanie miesięczne, które musi zawierać informacje dotyczące ilości wyrażonej w kWh i ceny energii elektrycznej, bez podatku VAT, sprzedanej w danym miesiącu w ujęciu dobowym, wyrażonej w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh. Informacja ma zawierać również obliczenie wartości energii elektrycznej sprzedanej w danym miesiącu jako iloczyn ilości energii elektrycznej.

Po weryfikacji złożonych dokumentów i stwierdzeniu przez Zarządcę Rozliczeń ich prawidłowego przygotowania, środki mają być wypłacane na wskazane przez wytwórcę konto bankowe w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

red. gramwzielone.pl