Tauron tworzy mapę drogową innowacji w energetyce

Tauron tworzy mapę drogową innowacji w energetyce
Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju

Jak zapewnia Tauron, stworzona przez niego Strategiczna Agenda Badawcza (SAB) to pierwszy, w polskim sektorze energetycznym dokument, który w precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji.  

Strategia Grupy Tauron zakłada, że w 2025 roku 25 proc. przychodów Grupy będzie pochodzić z nowych biznesów. Rozwój obszaru badań i innowacji jest jednym z narzędzi do osiągnięcia tego celu, stąd decyzja o przeznaczeniu corocznie minimum 0,4 proc. skumulowanych przychodów Grupy na ten właśnie obszar.

Zdefiniowane w strategii Grupy Tauron cztery główne kierunki rozwoju innowacji są obecnie uszczegóławiane w Strategicznej Agendzie Badawczej. Dla każdego kierunku Tauron utworzył odrębny portfel projektów, w ramach których określono kluczowe wyzwania, cele rozwojowe oraz obszary badawcze.

REKLAMA

Pierwszy prezentowany portfel Strategicznej Agendy Badawczej Tauron dotyczy Inteligentnych Usług Sieciowych. Grupa Tauron jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, stąd jako lider chcemy rozwijać kompetencje związane z narzędziami do zarządzania energią, technologiami  pozyskania i przetwarzania danych oraz usługami komunikacyjnymi. Już dzisiaj w prowadzimy dziewięć projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do podwyższenia jakości usług sieciowych świadczonych przez Tauron oraz wypracowania ich nowych rodzajów. Trzy kolejne projekty badawczo-rozwojowe dotyczące Smart Home, Smart City i magazynowania energii są przygotowywane – mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Zakres pierwszego portfela wyznaczają trzy cele rozwojowe, którym przydzielono konkretne obszary badawcze. Chodzi o Zarządzanie Istniejącą Infrastrukturą Sieciową (m.in. automatyczna operatywność sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej oraz cyberbezpieczeństwo i ochrona danych pomiarowych); Rozwój Inteligentnej Infrastruktury Sieciowej (m.in. integracja generacji rozproszonej z siecią elektroenergetyczną i ciepłowniczą, aktywne monitorowanie i diagnostyka sieci elektroenergetycznych), a także Nowe Biznesy na Bazie Inteligentnej Infrastruktury (m.in. rozwój produktów i usług na bazie IoT, Efektywne Ekonomicznie Systemy magazynowania energii).

REKLAMA

Zadania zawarte w portfelu mają koncentrować się na poprawie niezawodności, bezpieczeństwa oraz jakości dostaw energii elektrycznej i ciepła, poprzez rozwój nowoczesnych technologii w obszarze diagnostyki, automatyzacji i digitalizacji procesów zarządczych, a także na rozwoju nowych usług w obszarze inteligentnych budynków, inteligentnych miast, czy usług związanych z zarządzaniem energią.

Wśród prowadzonych aktualnie w Grupie Tauron projektów badawczo-rozwojowych związanych z usługami sieciowymi są między innymi MdM – platforma zarządzania danymi z zawansowanej infrastruktury pomiarowej, ZSDS – Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej czy ESS – System bezprzerwowego zasilania odbiorców w sieciach dystrybucyjnych.

Zadaniem projektu ProMoc jest z kolei wypracowanie rozwiązań umożliwiających wprowadzenie nowej usługi jaką jest redukcja zapotrzebowania na energię elektryczną. Dzięki projektowi możliwe ma być wygenerowanie korzyści z efektywnego zarządzania mocą dla trzech uczestników rynku – klienta, firmy energetycznej kupującej energię elektryczną oraz podmiotu zarządzającego bezpieczeństwem krajowego systemu energetycznego.

Ponadto w ramach tego portfela prowadzone są również dwa projekty, na które Grupa Tauron otrzymała finansowanie z programu Horyzont 2020. Chodzi o projekt ICP4life zakładający powstanie zintegrowanej platformy współpracy do projektowania, rozwoju i świadczenia „usług” dla firm w szczególności z sektora MŚP, a także Utilitiee mający na celu rozwój narzędzi wykorzystujących najnowsze techniki komunikacyjne pozwalające angażować konsumentów w działania na rzecz efektywności energetycznej.

red. gramwzielone.pl