Istotny dla konsumentów zapis w rozporządzeniu ws. taryfy nocnej

Istotny dla konsumentów zapis w rozporządzeniu ws. taryfy nocnej
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Urząd Regulacji Energetyki poinformował o otrzymaniu nowych wniosków o zmianę taryf od niemal wszystkich największych operatorów w związku z wprowadzeniem nowej, nocnej taryfy na energię elektryczną. URE podkreśla jednocześnie, że nowe rozporządzenie spełnia jego postulat, który był artykułowany od wielu lat.

W związku z nowym rozporządzeniem ministra energii z 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych wystąpiło już do Prezesa URE o zmianę taryfy. Takiego wniosku nie złożył dotychczas innogy Stoen Operator.

URE przypomina, że wynikająca z nowego rozporządzenia Ministerstwa Energii zmiana ma na celu utworzenie odrębnej dodatkowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, w celu zachęcenia odbiorców do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 22 do 6. – W porze nocnej będzie miała zastosowanie obniżona stawka opłaty zmiennej, jednakże w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku. Zmiany te będą widoczne w części dystrybucyjnej rachunków za energię elektryczną – informuje Urząd.

REKLAMA

Jednocześnie URE zwraca uwagę, że „po wielu latach starań Prezesa URE” w nowym rozporządzeniu został uwzględniony zapis „bardzo istotny z punktu widzenia konsumenta”.

Chodzi o prawo odbiorców energii do otrzymywania bonifikat wypłacanych przez przedsiębiorstwa energetyczne za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej w uzasadnionych przypadkach.

REKLAMA

Jak zaznacza URE, w praktyce dotąd niewielu odbiorców w gospodarstwach domowych ubiegało się, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku, o przysługujące im bonifikaty.

Dotychczas przedsiębiorstwo wypłacało – przysługujące na podstawie taryfy lub umowy – bonifikaty jedynie na wniosek klienta. Natomiast od następnego roku, czyli od 1 stycznia 2019 r. na mocy prawa to przedsiębiorstwo energetyczne wypłaci odbiorcy bonifikatę bez konieczności składania wniosku przez klienta i ubiegania się o przysługujące im prawa.

Bonifikata będzie wypłacana w ciągu 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców lub parametrów jakościowych energii elektrycznej. – Jednocześnie w zakresie bonifikat za niedostarczenie odbiorcy energii można będzie się o tym przekonać na podstawie otrzymanej faktury, ponieważ przedsiębiorstwo energetyczne będzie miało obowiązek zamieszczenia na fakturze wielkości przerw w dostawach podlegających bonifikacie – informuje URE.

URE zaznacza, że w ciągu 2018 r. obowiązują jeszcze „stare” zasady, obligujące odbiorcę do złożenia wniosku w celu wypłaty należnej im bonifikaty w przypadkach niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców czy parametrów jakościowych energii elektrycznej.

red. gramwzielone.pl