Aukcje dla hybrydowych elektrowni OZE nadal bez notyfikacji KE

Aukcje dla hybrydowych elektrowni OZE nadal bez notyfikacji KE
Fot. National Grid

W ramach nowej wersji systemu aukcyjnego Ministerstwo Energii chce wyraźnie promować budowę hybrydowych instalacji OZE, dedykując takim inwestycjom osobny koszyk aukcyjny. Problem w tym, że organizację takich aukcji może opóźnić konieczność zatwierdzenia mechanizmu pomocy publicznej dla takich projektów przez Komisję Europejską.

W opublikowanej pod koniec ubiegłego roku informacji o zatwierdzeniu nowego polskiego systemu wsparcia dla producentów energii odnawialnej Komisja Europejska przekazała, że budżet zatwierdzonych przez nią nowych mechanizmów wsparcia dla OZE w Polsce wyniesie 40 mld zł.

KE podkreśliła, że beneficjenci nowego systemu będą wybierani w drodze aukcji, z których ostatnia ma się odbyć do 30 czerwca 2021 r. 

REKLAMA

W grudniowym komunikacie Bruksela wymienia również system taryf gwarantowanych dla instalacji o mocy do 500 kW, a także system wsparcia w postaci premii ponad cenę energii uzyskaną dla rynku, który może objąć również większe instalacje o mocy powyżej 500 kW.

Powyższe informacje pokryły się z założeniami nowych mechanizmów wsparcia, które Ministerstwo Energii wpisało do upublicznionego ostatnio, aktualnego projektu nowelizacji ustawy o OZE, który miał nawet trafić już tydzień temu na Radę Ministrów, co otworzyłoby drogę do procedowania w Sejmie, ale z posiedzenia RM został w ostatniej chwili wycofany.

Koszyk dla instalacji hybrydowych

W aktualnej wersji systemu aukcyjnego, który Ministerstwo Energii chce wprowadzić wraz z aktualną wersją nowelizacji ustawy o OZE, przewidziano preferencyjne miejsce dla tzw. instalacji hybrydowych poprzez wyodrębnienie dla nich osobnego (jednego z pięciu) koszyka aukcyjnego.

Oznacza to, że inwestorzy zgłaszający swoje oferty do aukcji dla instalacji hybrydowych nie będą mieć konkurencji – tak jak choćby w przypadku czwartego koszyka, w którym o rządowe gwarancje sprzedaży energii po stałej cenie będą konkurować inwestorzy planujący budowę elektrowni wiatrowych lub fotowoltaicznych.

Co należy rozumieć przez instalację hybrydową – zgodnie z aktualnym projektem nowelizacji ustawy o OZE?

W projekcie nowelizacji proponuje się wprowadzenie definicji „hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii” rozumianej jako „wyodrębniony zespół jednostek wytwórczych w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne, przyłączonych do tej samej sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV, w których energia elektryczna jest wytwarzana wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, różniących się rodzajem oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii elektrycznej”.

W ramach hybrydowej instalacji, w rozumieniu poprawionej ustawy o OZE, każda jednostka wytwórcza ma posiadać moc zainstalowaną elektryczną nie większą niż 80 proc. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu.

Dodatkowo jednostki wytwórcze wchodzące w skład instalacji hybrydowej muszą być wyposażone w jeden albo w kilka układów wyprowadzenia mocy, w ramach jednego albo kilku punktów przyłączenia, a łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej musi być większy niż 3504 MWh/MW/rok.

REKLAMA

Dodatkowy warunek dla instalacji hybrydowej to lokalizacja na obszarze jednego powiatu albo maksymalnie 5 graniczących ze sobą gmin, co pokrywa się z maksymalnym zasięgiem klastrów energii, które wpisano do ustawy o OZE nowelizacją z połowy 2016 r., a których obecny projekt nowelizacji generalnie nie dotyczy.

Istotnym ukłonem w stronę inwestorów planujących budowę hybrydowych instalacji OZE jest utworzenie osobnego koszyka aukcyjnego i zapewnienie dla takich projektów wsparcia w ramach tegorocznych aukcji.

Z aktualnego projektu nowelizacji ustawy o OZE wiadomo, że w tegorocznej aukcji inwestorzy planujący budowę instalacji hybrydowych o mocy do 1 MW mają uzyskać możliwość sprzedaży 1,14 TWh za maks. 473,7 mln zł (rozłożone na 15 lat wsparcia). Cena referencyjna, czyli maksymalna, dla takich instalacji ma wynieść 415 zł/MWh. ME prognozuje, że wsparcie może objąć instalacje hybrydowe o mocy do 20 MW.

Natomiast w tegorocznej aukcji dla instalacji hybrydowych o mocy powyżej 1 MW Ministerstwo Energii planuje zakup 10,26 TWh za maksymalnie niewiele ponad 4,2 mld zł. ME zakłada, że wsparcie może objąć instalacje o mocy do 180 MW. Cena referencyjna w tej aukcji ma wynieść 410 zł/MWh.

Możliwość wsparcia instalacji hybyrdowych z pewnością otwiera dodatkowe możliwości dla inwestorów na polskim rynku OZE. Okazuje się jednak, że oferenci szykujący pod aukcje projekty elektrowni hybrydowych muszą znowu uzbroić się w cierpliwość. Z upublicznionej przez Komisję Europejską grudniowej decyzji o notyfikacji polskiego systemu aukcyjnego wynika, że KE nie zatwierdziła nadal mechanizmu wsparcia dla instalacji hybrydowych, a także dla modernizowanych elektrowni OZE (taką kategorię również znajdziemy w aktualnym projekcie nowelizacji ustawy o OZE, ale bez planowanych na ten rok aukcji).

Z decyzji Komisji Europejskiej nt. ostatniej notyfikacji systemu wsparcia dla OZE w Polsce dowiadujemy się, że resort energii utworzył osobny koszyk aukcyjny dla instalacji hybrydowych, aby „promować stabilną generację energii odnawialnej w lokalnych społecznościach”, a ponieważ „hybrydowe instalacje mogą składać się z instalacji wykorzystujących różne źródła OZE, polskie władze uznały, że byłoby nieodpowiednim ujmowanie ich w jednym koszyku aukcyjnym z innymi, konkretnymi technologiami OZE”.

Z grudniowej decyzji KE dowiadujemy się ponadto, że ponieważ polskie władze zaznaczyły, że mechanizm aukcji dla instalacji hybrydowych nie został wówczas jeszcze sfinalizowany, aukcje w tym obszarze pozostaną poza przedmiotem notyfikacji. – Polskie władze poinformowały, że jeśli te aukcje zostaną zorganizowane, będą notyfikowane osobno na późniejszym etapie – czytamy w decyzji KE.

Ministerstwo Energii zaznaczyło nawet w uzasadnieniu do aktualnego projektu nowelizacji ustawy o OZE, że konieczna będzie dodatkowa notyfikacja systemu wsparcia dla producentów zielonej energii. ME oceniło, że taka notyfikacja może potrwać do połowy 2018 roku.

Mając jednak na uwadze kolejne opóźnienia w procedowaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE, istnieje ryzyko, że ten termin może zostać niedotrzymany.

Wiadomo ponadto, że osobnej notyfikacji będzie podlegać mechanizm rozliczeń dla prosumentów, mechanizm rozliczeń producentów energii w mikroinstalacjach sprzedających nadwyżki energii po średniej cenie z rynku hurtowego w poprzednim kwartale (tym systemem objęci są przedsiębiorcy), a także mechanizm obowiązkowego zakupu ciepła produkowanego z OZE. Wiadomo, że te mechanizmy obejmuje prowadzona przez Komisję sprawa nr SA.47397(2017/N).

Co więcej, przedmiotem innej sprawy nr SA.49458 (2017/EO) jest mechanizm migracji do systemu aukcyjnego producentów energii działających dotychczas w systemie zielonych certyfikatów.

red. gramwzielone.pl