Projekt nowelizacji ustawy o OZE przyjęty przez rząd. Jest nowa wersja

Projekt nowelizacji ustawy o OZE przyjęty przez rząd. Jest nowa wersja
Fot. KPRM, flickr cc

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła zaktualizowany projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazała się jego poprawiona wersja.

Po trwających od wielu miesięcy przygotowaniach nowy, przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy o OZE został dzisiaj przyjęty przez rząd i może teraz trafić do procedowania w Sejmie.

Nowy projekt to przede wszystkim zmiany w systemie aukcyjnym, które mają umożliwić jego dalsze wdrażanie – już bez narażania się polskiego rządu na zakwestionowanie nowych mechanizmów przez Komisję Europejską.

REKLAMA

W projekcie znajdziemy przede wszystkim nową regułę kumulacji pomocy publicznej. – Jednym z warunków dopuszczalności tej pomocy jest wymóg, aby pomoc operacyjna została pomniejszona o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną. Warunek ten stanowi tzw. regułę kumulacji, której celem jest zapewnienie, aby pomoc (lub innego rodzaju wsparcie) na jedno przedsięwzięcie –  udzielana z różnych źródeł – miała charakter proporcjonalny, tj. była ograniczona do minimum niezbędnego do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia – komentuje resort energii.

Jak argumentuje ME, w celu zapewnienia rentowności instalacji, inwestorzy niekorzystający z pomocy inwestycyjnej muszą w ofercie aukcyjnej zawrzeć możliwie najwyższą cenę, podczas gdy inwestorzy korzystający z pomocy inwestycyjnej mogą kwotę tej pomocy wkalkulować w swoją ofertę, odpowiednio pomniejszając cenę ofertową i tym samym zwiększając swoje szanse na wygranie aukcji. Rozwiązaniem tego problemu ma być przyjęcie jako górnej granicy łącznej wartości pomocy parametru odnoszącego się do ceny ofertowej, a nie referencyjnej.

W efekcie resort energii proponuje, aby pomoc publiczna na pokrycie nakładów inwestycyjnych pomniejszała cenę wynikającą z oferty złożonej przez wytwórcę, który wygrał aukcję. Oszacowaniu wartości pomocy inwestycyjnej ma służyć obliczenie tzw. ekwiwalentu dotacji brutto pomocy.

Nowy projekt to także propozycje zmian w zasadach inwestowania w elektrownie wiatrowe oraz próba uporządkowania tych zasad po przyjętej w 2016 roku ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w tym poprzez uporządkowanie zasad opodatkowania wiatraków i przywrócenie stosowanej wcześniej, korzystniejszej dla inwestorów interpretacji.

Jak wskazuje resort energii, jedna z proponowanych teraz regulacji zakłada, że dotychczasowe pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych zachowają moc, o ile w ciągu 5 lat – licząc od lipca 2016 r., czyli wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wydane zostanie pozwolenie na ich użytkowanie.

REKLAMA

Inne regulacje dla energetyki wiatrowej mają chronić mieszkańców i właścicieli działek, na których są ulokowane elektrownie wiatrowe przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z ich funkcjonowania. Zagwarantowano np. dzierżawcy przywrócenie udostępnionej działki w stanie pierwotnym po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowej.

Przygotowany przez ME projekt zakłada też gruntowne zmiany w zasadach aukcji oraz wprowadza nowe mechanizmy wsparcia dla grupy małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w postaci tzw. feed-in tariffs (FiT) lub feed-in-premium (FiP). Chodzi o instalacje o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej dla wybranych technologii (hydroenergtyka i biogaz).

Stała cena zakupu, obowiązująca w okresie 15 lat, w przypadku mechanizmów FiT i FiP ma stanowić 90 proc. ceny referencyjnej dla danego typu instalacji (biogazowni lub elektrowni wodnej) i będzie waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego. 

W nowelizacji znajdziemy też szereg zmian jeśli chodzi o kluczowe definicje – w tym dotyczące biomasy, biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, dedykowanej instalacji spalania biomasy, hybrydowej instalacji oze, instalacji oze, małej instalacji, mikroinstalacji, modernizacji, stałej ceny zakupu czy spółdzielni energetycznej, której koncepcję przyjęty dzisiaj przez rząd projekt nowelizacji mocno rozwija.

Więcej m.in. o nowych zasadach funkcjonowania spółdzielni energetycznych, a takż o zmienionych zasadach systemu aukcyjnego w artykule: Nowelizacja ustawy o OZE. Wiadomo, jakie będą warunki tegorocznych aukcji.

Jednocześnie dzisiaj na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazała się nowa wersja projektu w stosunku do wersji opublikowanej przed kilkoma tygodniami.

Aktualna wersja projektu nowelizacji ustawy o OZE jest dostępna pod tym linkiem.

Ministerstwo Energii opublikowało również podsumowanie ostatnich zmian w projekcie. Jest ono dostępne pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl