Rozliczenia dla mikro i małych instalacji mają podlegać VAT

Rozliczenia dla mikro i małych instalacji mają podlegać VAT
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Zgodnie z najnowszym projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzanie i pobór energii z sieci co do zasady ma podlegać VATpiszą Sławomir Patejuk i Marcin Baj z kancelarii podatkowej Advicero Tax.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów istnieje wyraźne wyłączenie zawarte w ustawie o OZE, na mocy którego wprowadzanie i pobór energii z sieci nie podlegają pod VAT. Stosownie bowiem do art. 4 ust. 9 ustawy o OZE, wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a także pobieranie tej energii z sieci, nie są świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Potwierdza to stanowisko zaprezentowane do tej pory przez polskie organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 2017-03-16, 3063-ILPP1-1.4512.169.2016.2.MW).

Najnowszy projekt zmiany przepisów usuwa z ustawy o OZE przepis regulujący wskazane wyłączenie. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie w zaproponowanym kształcie, czynności wprowadzania i poboru energii z sieci co do zasady będą opodatkowane VAT. Będą one bowiem stanowiły odpłatne dostawy towarów (w postaci energii), objęte zakresem zastosowania ustawy o VAT.

REKLAMA

Zmiana w tym zakresie wydaje się być pokłosiem stanowiska zaprezentowanego przez Ministerstwo Finansów w lipcu 2017 r. (pismo nr PG2.6050.48.2017). W ocenie ministerstwa, usunięcie z ustawy o OZE wyłączenia, o którym mowa powyżej, jest konieczne z uwagi na fakt, że:

  • kwestie dotyczące opodatkowania VAT są uregulowane w przepisach ustawy o VAT oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy i powinny pozostać przedmiotem wyłącznie tych regulacji. Ministerstwo przypomniało także, że stosownie do art. 4 ustawy o VAT, ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie innych ustaw niż ustawa o VAT nie mają zastosowania do podatku VAT;
  • w wyroku w sprawie C-219/12 Fuchs, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że eksploatacja modułu fotowoltaicznego zainstalowanego na służącym prywatnym celom domu mieszkalnym, lub obok niego, stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dyrektywy VAT (wypada w tym miejscu zauważyć, że ma to niebagatelne znaczenie, gdyż podatnikami VAT są podmioty prowadzące działalność gospodarczą).

Na gruncie znowelizowanych przepisów wprowadzanie energii elektrycznej do sieci przez prosumenta będzie co do zasady opodatkowane VAT. Dodatkowo, prosument dokonujący odpłatnej dostawy energii co do zasady będzie zobowiązany do udokumentowania takiej transakcji fakturą VAT i będzie musiał dokonać stosownej rejestracji jako podatnik VAT, składać deklaracje VAT oraz pliki JPK.

REKLAMA

Z drugiej strony pojawi się szansa, aby prosument mógł wnioskować o zwrot naliczonego podatku VAT związanego z zakupem i instalacją paneli instalacji OZE oraz zakupem innych towarów i usług związanych z produkcją i poborem wyprodukowanej przez siebie energii (problemem praktycznym może być ustalenie, czy ma on prawo do zwrotu częściowej czy całej kwoty podatku naliczonego związanego z takimi zakupami).

Niezależnie od powyższego, na mocy art. 113 ustawy o VAT, zwolnione z VAT są podmioty, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł netto.

Wydaje się, że większość małych podmiotów pobierających i wprowadzających energię do sieci, będzie mogła zdecydować się na kontynuację zwolnienia z VAT na mocy tego przepisu. Każdorazowo prosument będzie musiał zdecydować, która z opcji jest dla niego bardziej opłacalna.

Sławomir Patejuk, dyrektor w kancelarii podatkowej Advicero Tax

Marcin Baj, senior consultant w kancelarii podatkowej Advicero Tax