Wyniki Taurona w górę. M.in. dzięki wypowiedzeniu umów na zielone certyfikaty

Wyniki Taurona w górę. M.in. dzięki wypowiedzeniu umów na zielone certyfikaty
Fot. Tauron

Tauron pochwalił się istotną poprawą wyników finansowych za rok 2017 r. w stosunku do wyników z roku 2016, co miało być zasługą m.in. wypowiedzenia umów na zakup zielonych certyfikatów. Na lepszy wynik wpłynęła także wyższa produkcja energii. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych było jednak w stosunku do roku 2016 nieznacznie niższe.

W 2017 r. Grupa Tauron osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17,4 mld zł, wobec 17,6 mld zł rok wcześniej. Wzrost przychodów odnotowano w segmentach: Wydobycie (o 17,6 proc.), Wytwarzanie (o 4 proc.) i Dystrybucja (o 6,5 proc.). Nieznacznie niższe przychody wygenerował segment Sprzedaż.

EBITDA Grupy uzyskana w 2017 r. wyniosła ponad 3,5 mld zł, co jest rezultatem wyższym o 6,2 proc. w porównaniu z wynikiem wypracowanym w 2016 r. Podobnie jak w poprzednich latach, największy udział w strukturze łącznej EBITDA Grupy miały segmenty: Dystrybucja (64 proc.) i  Sprzedaż (24 proc.).

REKLAMA

Jak tłumaczy Tauron, na wyniki segmentu Sprzedaż (841 mln zł EBITDA) istotny wpływ miały dwa wymienione czynniki – rozwiązanie w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli (203 mln zł) oraz wypowiedzenie umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów.

W dniu 28 lutego 2017 r. spółka Tauron Sprzedaż złożyła oświadczenia o wypowiedzeniu długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów. Stroną umów zawartych jeszcze w 2008 r. były spółki z grupy in.ventus.

Tauron zapewnia, że te umowy uległy wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym wobec „nieosiągnięcia przez strony porozumienia w ramach renegocjacji kontraktowych w trybie przewidzianym w umowach”.

Jak zapewnia Tauron, skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania umów było uniknięcie przez spółkę Tauron Sprzedaż straty stanowiącej różnicę miedzy cenami umownymi a ceną rynkową zielonych certyfikatów.

Szacowana przez Tauron wartość straty z tytułu realizacji umów do końca pierwotnie zakładanego okresu obowiązywania umów (tj. do 2023 r.), przy uwzględnieniu rynkowych cen zielonych certyfikatów, została określona na około 343 mln zł netto.

Szacowana na lata 2017–2023 całkowita wartość zobowiązań umownych Tauron Sprzedaż wynosi około 417 mln zł netto.

Takie wartości Tauron miał oszacować według formuł cenowych przyjętych w umowach za okres od dnia sporządzenia raportu rocznego za 2017 r. do końca pierwotnie przyjętego okresu obowiązywania umów, czyli do 2023 r.

W 2017 r. zysk netto Grupy Tauron osiągnął poziom 1,4 mld zł, niemal czterokrotnie wyższy niż w 2016 r., kiedy wyniósł 370 mln zł. Wzrost wyniku netto był – w największym stopniu – konsekwencją ujęcia w I półroczu 2016 r. wysokich odpisów aktualizujących wartość majątku w segmencie Wytwarzanie.

Spółka podkreśla, że wdrażany przez nią program poprawy efektywności przyniósł efekty w latach 2016-2017 o łącznej wartości 1 091 mln zł. Uzyskane oszczędności stanowią 84 proc. łącznych efektów zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych rezultatach miały segmenty Dystrybucja i Wytwarzanie.

W 2017 r. Grupa Tauron wyprodukowała 18,4 TWh energii elektrycznej, tj. o 9,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

REKLAMA

Wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych – wiatrowych, biomasowych i wodnych – wyniosła 1,3 TWh wobec 1,32 TWh przed rokiem. Ubiegłoroczny wynik generacji energii odnawialnej w stosunku do wyniku za 2016 r. poprawiono w ostatnim kwartale 2017 r. Wyłącznie w czwartym kwartale ub.r. z OZE Tauron wyprodukował 0,36 TWh wobec 0,32 TWh w czwartym kwartale 2016 r.

W ubiegłym roku Tauron za wyprodukowaną energię odnawialną uzyskał zielone certyfikaty odpowiadające wyprodukowaniu 992 292 MWh energii odnawialnej, z czego 52 proc. to certyfikaty przyznane za wytworzenie energii wiatrowej, 35 proc. energii z biomasy, a 13 proc. – energii wodnej.

Produkcja ciepła osiągnęła poziom 12,2 PJ, tj. o 5,9 proc. więcej w stosunku do 2016 r., co – jak tłumaczy spółka – było konsekwencją wyższego zapotrzebowania odbiorców wynikającego m.in. z niższych temperatur.

W ubiegłym roku Tauron uzyskał tzw. czerwone certyfikaty przysługujące za produkcję energii w kogeneracji w ilości odpowiadającej wytworzeniu 1 396 911 MWh, a także certyfikaty żółte za generację gazową o jednostkowej mocy do 1 MW na 1 100 MWh.

W segmencie Dystrybucja Grupa Tauron odnotowała 3,4 proc. wzrost wolumenu, dostarczając klientom 51,4 TWh energii elektrycznej. Tauron podaje, że to pochodna bardzo dobrej koniunktury gospodarczej wpływającej na większy pobór energii elektrycznej przez odbiorców.

W 2017 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej osiągnęła poziom 34,9 TWh, co w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oznacza wzrost o 9 proc.

W 2017 r. nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 3,5 mld zł i były niższe o 9 proc. w porównaniu z 2016 r.

Największa część nakładów inwestycyjnych (1,3 mld zł) została przeznaczona na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Zaawansowanie projektu na koniec grudnia 2017 r. wynosiło 54 proc. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki osiągną poziom ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

W segmencie Dystrybucja CAPEX przeznaczony był przede wszystkim na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (865 mln zł) oraz przyłączanie nowych odbiorców do sieci (610 mln zł).

Grupa realizuje również trzy istotne projekty inwestycyjne w zakładach górniczych Sobieski, Janina i Brzeszcze. Łączny CAPEX  przeznaczony na projekty górnicze w 2017 r. osiągnął poziom 166 mln zł.

W celu sfinansowania inwestycji, w lipcu 2017 r. spółka wyemitowała dziesięcioletnie euroobligacje o wartości 500 mln euro, które są notowane na London Stock Exchange, a środki uzyskane z emisji Tauron ma przeznaczyć m.in. na zrefinansowanie kosztów budowy i zakupu farm wiatrowych.

Z kolei na początku września 2017 r. podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umożliwiającą emisję obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł. Jak zaznacza Tauron, zadłużenie z tytułu obligacji hybrydowych, z racji swojego podporządkowanego charakteru, nie będzie uwzględniane w kalkulacji wskaźnika zadłużenia dług netto/EBITDA.

Na koniec grudnia 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy Tauron osiągnęły poziom 8 mld zł, co oznacza wzrost o 4,4 proc. w stosunku do 2016 r., a wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 2,3x.

red. gramwzielone.pl