Prezydent RP przyznał Nagrodę Gospodarczą w kategorii "Zielona Gospodarka"

Prezydent RP przyznał Nagrodę Gospodarczą w kategorii "Zielona Gospodarka"
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w kategorii Zielona Gospodarka trafiła do Grupy Energa. Foto: Vestas press
{więcej}Grupa Energa została laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii Zielona Gospodarka. Nagrodę – statuetkę z rąk prezydenta Bronisław Komorowskiego odebrał prezes spółki Mirosław Bieliński. 
 
Do tegorocznej X. edycji nagrody nominowanych zostało 12 firm i instytucji w kategoriach: innowacyjność, obecność na rynku globalnym, ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zielona gospodarka. W tej ostatniej kategorii najlepsza okazała się Grupa Energa. – Nominacja to wyraz uznania za wkład, jaki Państwo wnoszą w rozwój gospodarczy naszego kraju oraz budowanie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki – napisał Prezydent RP w liście gratulacyjnym dla Grupy Energa. 

W swoim przesłaniu Bronisław Komorowski podkreślił, że siła i znaczenie tej nagrody wynikają z coraz większego potencjału polskiej gospodarki, której wzrost jest wysoko oceniany przez europejskich partnerów Polski. – Dla nas nagroda Prezydenta to wielki zaszczyt, ale też ważny sygnał, że idziemy w dobrym kierunku. To także zobowiązanie, iż nie zejdziemy z wytyczonej drogi, która poprzez szereg inwestycji ma nas doprowadzić do celu, jakim jest innowacyjna i ekologiczna energetyka – mówi Mirosław Bieliński. 

Grupa Energa dzięki 47 własnym elektrowniom wodnym oraz licznym farmom wiatrowym przyłączonym do jej sieci jest liderem dostaw energii ze źródeł odnawialnych. Do sieci Energi przyłączona jest największa w Polsce liczba mocy z elektrowni wiatrowych (ponad 1000 MW). Zielona energia to ponad 16 proc. prądu dostarczanego klientom firmy. Natomiast udział energii z odnawialnych źródeł w produkcji własnej wynosi 33 proc.

REKLAMA
REKLAMA

W ostatnich latach Energa podjęła szereg działań inwestycyjnych, w wyniku których uzyskała wymierne efekty ekologiczne. Przeprowadzone zostały modernizacje źródeł wytwórczych, co poprawiło wskaźniki sprawności produkcji energii przekładające się na zmniejszenie zużycia paliw i zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do otoczenia. Zbudowano nowe bądź poddano modernizacji instalacje ochrony powietrza, w tym: instalacje odpylające, instalacje odsiarczania i odazotowania spalin.

Uzyskane efekty ekologiczne w wyniku ostatnich inwestycji to miedzy innymi wzrost o 17 punktów proc. udziału energii elektrycznej z OZE w stosunku do ogólnego wolumenu produkcji energii elektrycznej w Grupie Energa, z 16 proc. w 2007r. do 3 proc. w 2010 r.. O 11 proc. zmniejszył się wskaźnik emisji CO2 na jednostkę produkowanej w Grupie energii, z poziomu 0,591 MgCO2/MWh w 2007 r. do 0,523 MgCO2/MWh w 2010 r.. Zmniejszyła się równieże emisja SO2 z 0,0030 do 0,0018 Mg/MWh i pyłu z 0,00029 do 0,00013 Mg/MWh w przeliczeniu na jednostkę produkowanej energii w Grupie.

W elektrowni w Ostrołęce oddano do eksploatacji najnowocześniejszą pozamłynową instalację podawania biomasy zwiększając tym samym wolumen produkowanej energii elektrycznej wolnej od emisji CO2. Na końcowym etapie znajduje się podobna inwestycja w Elektrociepłowni w Elblągu. W 2010 roku do eksploatacji oddano nową małą elektrownię wodną w Kotowie o mocy zainstalowanej 1 MWe. Obiekt powstał jako drugi w ramach programu energetycznego zagospodarowania rzeki Łyny, a przewiduje budowę w sumie sześciu stopni wodnych o podobnych parametrach piętrzenia i mocy zainstalowanej.

W czerwcu 2011 r. rozpoczęto w elbląskiej elektrociepłowni budowę nowego źródła energii odnawialnej – kogeneracyjnego bloku energetycznego o mocy zainstalowanej 20 MWe/30 MWt opalanego wyłącznie biomasą. Blok będzie produkował w skojarzeniu „zieloną” energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby mieszkańców Elbląga. Inwestycja pozwoli zwiększyć własne moce wytwórcze, pozyskać kolejne odnawialne źródło energii oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla z elektrociepłowni do atmosfery o około 155 tys. ton rocznie. Termin przekazania do eksploatacji planowany jest na początek 2013 r.

Projektem w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii jest budowa drugiego stopnia wodnego z elektrownią o mocy zainstalowanej około 100 MW, które będą zlokalizowane w dolnym biegu rzeki Wisły, poniżej istniejącego stopnia wodnego we Włocławku (program ENERGA Wisła) czy budowa własnych farm wiatrowych.
źródło: Energa