Wzrost średniej ceny energii w II kwartale

Wzrost średniej ceny energii w II kwartale

Urząd Regulacji Energetyki podał średnią cenę energii za pierwszy kwartał br. – tym razem wyznaczoną zgodnie z art. 49a ust. 8 ustawy Prawo energetyczne.

URE podaje, że w pierwszym kwartale 2018 r. średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne wyniosła 174,23 zł/MWh i była wyższa od wyliczonej w ten sam sposób średniej ceny za pierwszy kwartał (171,85 zł/MWh), a także od średniej ceny w czwartym kwartale 2017 r., w którym wyniosła 165,11 zł/MWh

REKLAMA

Cenę za pierwszy kwartał 2018 r. obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej w tym okresie o łącznym wolumenie – jak podaje URE – tylko 2,39 TWh (dla porównania w poprzednim komunikacie dotyczącym średniej ceny za I kwartał 2018 URE wskazał wolumen 22,65 TWh).

W obliczeniu ceny zgodnie z powyższym zapisem Prawa energetycznego Urząd uwzględnia dane z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej do spółek obrotu zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, zobowiązanych do sprzedaży części wytworzonej energii elektrycznej w sposób określony w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne.

REKLAMA

Powyższa cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia.

Pod koniec ubiegłego miesiąca URE podał również średnią cenę dla transakcji odnotowanych wyłącznie w IV kwartale ub.r. – wyznaczoną zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b Prawa energetycznego. Ta cena wyniosła 164,05 zł/MWh, podczas gdy w pierwszych trzech kwartałach ub.r. było to kolejno 160,6 zł/MWh, 162,5 zł/MWh oraz 167,86 zł/MWh.

Sposób obliczania średniej ceny sprzedaży energii w tym przypadku obejmuje sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, a także na giełdę energii.

URE nie uwzględnia przy tym sprzedaży energii elektrycznej na rynek bilansujący „ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku”, a w przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny brany jest pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

W całym 2017 r. wyznaczona w ten sposób cena wyniosła 163,70 zł/MWh wobec średniej ceny 169,70 zł/MWh w roku 2016, a także wobec169,99 zł/MWh w roku 2015.