Jak rozliczyć projekt z dotacją z UE i na co zwrócić uwagę w aukcji?

Jak rozliczyć projekt z dotacją z UE i na co zwrócić uwagę w aukcji?
fotolia

Znaczna część projektów inwestycyjnych OZE, jakie zostały złożone w konkursach przeprowadzonych w ramach regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw oraz programu POIiŚ w perspektywie 2014-2020, które otrzymały dofinansowanie, jest obecnie w fazie realizacji lub końcowego rozliczania płatności w ramach umów o dofinansowanie.

Znaczna część z tych projektów zostanie przez wytwórców zgłoszona w planowanych aukcjach (warunek przystąpienia do aukcji to posiadanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wydanego przez Urząd Regulacji Energetyki dla danej instalacji).

Zawarcie umowy o dofinansowanie w formie dotacji inwestycyjnej dla projektu OZE to znaczący element, mający wpływ na rentowność takiego przedsięwzięcia, ale jednocześnie pociągający za sobą szereg obowiązków i ograniczeń. Wytwórcy zamierzający zgłosić takie instalacje do aukcji muszą mieć na względzie wpływ otrzymanej dotacji inwestycyjnej na cenę, po jakiej będą w przyszłości rozliczać energię wytworzoną w tych instalacjach w związku z wygraną aukcją (art. 39 ustawy dot. pomocy publicznej).

REKLAMA

Warunkiem dopuszczalności pomocy publicznej w systemie aukcyjnym jest wymóg, aby pomoc operacyjna została pomniejszona o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną. To ważne z punktu widzenia niedopuszczalności nadmiernego wsparcia dla instalacji uzyskiwanego w całym okresie 15 lat. Cena rozliczania energii (lub ujemnego salda) jest ściśle powiązana z wartością otrzymanego wcześniej wsparcia w formie dotacji inwestycyjnej dla danej instalacji.

Należy pamiętać o prawidłowej realizacji inwestycji z udziałem dotacji, w tym zwłaszcza w zakresie prawidłowo przeprowadzonej procedury wyboru wykonawców, jak też innych wymogów formalnych wynikających z zawartych umów, tak aby nie narazić się na korekty finansowe – tj. częściową lub nawet 100-proc. utratę dotacji w wyniku zaniedbań.

REKLAMA

Pierwsze kontrole przeprowadzane w związku z zakończeniem części inwestycji i rozliczaniem płatności końcowych w ramach umów o dofinansowanie już wykazują, że beneficjenci w wyniku zaniechań i zaniedbań, błędnie przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy czy dokonywania nieuprawnionych zmian w projektach na etapie realizacji inwestycji, będą musieli zmierzyć się z faktem korekt finansowych i utraty części przyznanych dotacji.  

Te i inne zagadnienia będą poruszane przez nas na najbliższym II Sympozjum „Inwestycja w fotowoltaikę w latach 2018-2020”, organizowanym przez Projekt Solartechnik Group w Piekarach Śląskich, gdzie będziemy mieli możliwość w trakcie naszego wystąpienia przekazać uczestnikom najważniejsze informacje w tym zakresie. W każdym czasie istnieje również możliwość wysłania pytań w w/w zakresie na adres sigmafinance@sigmafinance.pl.

Anna Nazaruk, 

Prezes zarządu Sigma Finance Sp. z o.o.


artykuł sponsorowany