Dłuższe nabory na dotacje z POIiŚ na OZE i kogenerację

Dłuższe nabory na dotacje z POIiŚ na OZE i kogenerację
Gramwzielone.pl (C)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, metodologia wyliczania wskaźników rezultatów, pomoc publiczna, zagadnienia finansowe oraz procedury zawierania umów będą tematami szkolenia z dwóch unijnych poddziałań dedykowanych przedsięwzięciom z zakresu produkcji energii elektrycznej i wysokosprawnej kogeneracji. Spotkanie odbędzie się 13 listopada br.

Na bezpłatne szkolenie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy zarejestrować się za pomocą formularza dostępnego na stronie NFOŚiGW. Formularz będzie aktywny do 9 listopada do godz. 12.00.

Eksperci Narodowego Funduszu mają wyjaśnić zasady trwających naborów, dla których wydłużono terminy przyjmowania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Chodzi o poddziałanie 1.1.1 „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”, w którym można starać się o dofinansowanie do 30 listopada br., a także o poddziałanie 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”, w którym wnioski będą przyjmowane do 28 grudnia br.

REKLAMA

200 mln zł na OZE

Na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii z OZE do rozdysponowania jest 200 mln zł z unijnego Funduszu Spójności, w tym 50 mln zł dla projektów realizowanych przez członków klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministerstwo Energii.

Działanie adresowane jest do przedsiębiorców – wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna: kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124). Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej i nie powinien przekroczyć 85 proc.

Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro. Oprocentowanie pomocy zwrotnej wynosi 0 proc. Wnioskodawca może liczyć na umorzenie pomocy zwrotnej, które uzależnione jest od produktywności instalacji i może wynosić od 5 do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej skierowane jest na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWt/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWt). Do dofinansowania nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji, które wspierane są wyłącznie w ramach unijnego działania 1.6.

REKLAMA

90 mln zł na kogenerację

Na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji – dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielni mieszkaniowych – zarezerwowano 90 mln zł unijnych dotacji z Funduszu Spójności.

W konkursie pod uwagę będą brane przedsięwzięcia polegające na budowie nowych lub zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji.

W przypadku pomocy inwestycyjnej NFOŚiGW dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji wnioskodawcy muszą wykazać, że jednostki te nie zastępują urządzeń o niższej emisyjności, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.

Do wsparcia ze środków poddziałania 1.6.1 z POIiŚ nie kwalifikują się inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym instalacje spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW – z wyjątkiem instalacji wykorzystujących biomasę oraz spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu został ustalony w wysokości 85 proc. Wielkość dofinansowania dla konkretnego projektu jest określana zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

Dofinansowanie będzie udzielane na przedsięwzięcia realizowane na terenie całego kraju z wyjątkiem tych, które zlokalizowane są na terenie województwa śląskiego, ponieważ dla nich przewidziano wsparcie w ramach poddziałania 1.7.3 POIiŚ 2014-2020.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.