Senat nie zwrócił uwagi na niejasności ws. obliga na handel energią

Senat nie zwrócił uwagi na niejasności ws. obliga na handel energią
Foto. Senat.gov.pl

Senatorowie nie wnieśli poprawek do przyjętej przez Sejm nowelizacji Prawa energetycznego, której kluczowe zapisy dotyczą podniesienia obliga giełdowego na handel energią. Senat nie zwrócił uwagi na wniesiony przez posłów zapis, który sprawi, że pełne obligo na handel energią na giełdzie w praktyce nie będzie wykonywane.

Senatorowie w piątkowym głosowaniu poparli najnowsze zmiany w Prawie energetycznym, nie wnosząc do nich poprawek, co oznacza, że przygotowana przez Ministerstwo Energii ustawa nie wróci już do Sejmu i będzie mogła trafić od razu do Kancelarii Prezydenta.

Podczas piątkowego głosownia w Senacie odrzucono m.in. poprawki mniejszości zakładające zablokowanie wpisanego do nowelizacji PE prawa operatorów sieci dystrybucyjnych do wejścia na prywatny teren w celu usunięcia awarii sieci. Odrzucono też postulowane przez kilku senatorów zmniejszenie udziału samochodów z napędem alternatywnym we flocie samorządów – poniżej wpisanych do ustawy 10 proc.

REKLAMA

Senatorowie nie zwrócili uwagi na najbardziej problematyczny zapis kluczowego obszaru, który reguluje przyjęta przez PE ustawa. Chodzi o podniesienie giełdowego obliga na handel energią. Chodzi o wycofanie, w toku prac nad nowelizacją Prawa energetycznego w Sejmie, zapisu zakładającego objęcie nowymi zasadami obliga także zawartych dotąd umów.

Zapis wprowadzony do PE przez posłów oznacza, że pełne obligo giełdowe w praktyce nie zafunkcjonuje. Jak argumentował w Sejmie przedstawiciel Urzędu Regulacji Energetyki, brak tego zapisu będzie oznaczać, że pełne obligo na handel energią w 2019 r. nie będzie respektowane z uwagi na zapisy znajdujące się w dotąd zawartych umowach na sprzedaż energii poza giełdą.

 Jeżeli nie zaingerujemy w umowy już dzisiaj zawarte – mamy listopad, a więc umowy na przyszły rok są w większości zawarte – to okaże się, że te wszystkie umowy nie będą podlegały obligu 100-procentowemu, a więc obligo ograniczy się do 30 proc. zapisanych do tej pory w ustawie. Co prawda ingerowanie w prawa nabyte musi być proporcjonalne, uzasadnione i racjonalne – tak wskazuje Trybunał Konstytucyjny – ale zdaniem Urzędu Regulacji Energetyki te trzy kryteria mogą być spełnione – mówił w Sejmie Zdzisław Muras, dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów w URE.

Jak ponadto wynika z przyjętej przez parlament nowelizacji PE, obligiem nie zostaną ponadto objęci wytwórcy sprzedający energię do odbiorcy końcowego za pośrednictwem linii bezpośredniej, producenci energii z OZE, a także w kogeneracji o średniorocznej sprawności elektrycznej ponad 52,5 proc.

REKLAMA

Pełnym obligiem nie zostanie objęta także energia zużywana przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem na potrzeby własne. Ponadto zwolniona z obliga będzie energia niezbędna do wykonywania ustawowych zadań przez operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytworzona w jednostce wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wyższej niż 50 MW.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja Prawa energetycznego zakłada ponadto, że Urząd Regulacji Energetyki będzie mógł zwolnić z obliga energię wyprodukowaną w jednostkach, które rozpoczęły wytwarzanie po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2017 r. – sprzedawaną w ramach wykonywania długoterminowych zobowiązań wynikających z umów zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne z instytucjami finansowymi, w celu realizacji inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym w ramach wykonywania długoterminowych zobowiązań wynikających z umów zawartych przez przedsiębiorstwo wytwarzające energię elektryczną z podmiotami innymi niż instytucje finansowe, zawartych w celu zabezpieczenia przychodów przedsiębiorstwa wytwarzającego energię elektryczną, w związku z umowami o udzielenie finansowania inwestycji, związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej zawartymi przez to przedsiębiorstwo z instytucjami finansowymi

Druga możliwość zwolnienia z obliga energii z instalacji uruchomionych po 1 lipca 2017 r. dotyczy energii sprzedawanej przez przedsiębiorstwa energetyczne w ramach wykonywania długoterminowych zobowiązań wynikających z umów zawartych ze wspólnikami lub akcjonariuszami tego przedsiębiorstwa także będącymi przedsiębiorstwami energetycznymi, w związku z udzielonym przedsiębiorstwu wytwarzającemu energię elektryczną finansowaniem typu korporacyjnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej.

Ustawa przewiduje ponadto możliwość zwolnienia przez URE z obliga energii wytwarzanej na potrzeby operatora systemu przesyłowego i wykorzystywanej w celu prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego.

Przyjęta przez Senat nowelizacja Prawa energetycznego doprecyzowuje ponadto regulacje związane z tzw. rezerwową sprzedażą energii elektrycznej lub gazu, a także umożliwia wdrożenie tzw. kodeksów sieci dotyczących wymogów związanych z przyłączeniem do sieci jednostek wytwórczych oraz odbiorców.

Przyjęta w piątek przez Senat nowelizacja Prawa energetycznego wejdzie w życie, z kilkoma wyjątkami, w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.