O czym muszą pamiętać inwestorzy po wygranej aukcji?

O czym muszą pamiętać inwestorzy po wygranej aukcji?
Fot. Conergy

W ubiegłym miesiącu zakończyły się tegoroczne aukcje OZE. W samej aukcji dla projektów fotowoltaicznych i wiatrowych o jednostkowej mocy do 1 MW wygrały aż 554 oferty. Wytwórcy, którzy pozytywnie przeszli etap prekwalifikacji przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i złożyli zwycięskie oferty, będą musieli zmierzyć się z szeregiem obowiązków wynikających z ustawy OZE i faktu zwycięstwa w aukcji pisze Piotr Szwarc, aplikant adwokacki w kancelarii CCLaw.

Podstawową różnicą pomiędzy dotychczasowym systemem zielonych certyfikatów a systemem aukcyjnym jest to, że w przypadku tego pierwszego otrzymanie wsparcia następuje na wniosek wytwórcy po wytworzeniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii bez obowiązku wytworzenia konkretnego wolumenu energii elektrycznej.

Natomiast składając ofertę i następnie wygrywając aukcję OZE, wytwórca zobowiązuje się m.in. do tego, że w określonym czasie wytworzy wskazaną w ofercie ilość energii. Niedopełnienie tych obowiązków zagrożone jest różnymi rodzajami sankcji.

REKLAMA

Obowiązki wytwórcze

Jednym z najistotniejszych zobowiązań w przypadku nowych projektów, jakie nakłada na siebie wytwórca, składając ofertę aukcyjną, jest z obowiązanie się do sprzedaży energii elektrycznej z OZE po raz pierwszy w ustawowym terminie 36 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji. Jest to generalna reguła, od której ustawodawca przewidział kilka wyjątków:

  • w przypadku projektów fotowoltaicznych termin ten wynosi 18 miesięcy,
  • dla wiatraków na lądzie to 30 miesięcy,
  • dla wiatraków stawianych na morzu okres wynosi 72 miesiące (i jest to jedyny wydłużony w stosunku do generalnej zasady termin).

Niewykonanie tego obowiązku powoduje, że wytwórca zostaje wykluczony z systemu aukcyjnego i nie może przystąpić z daną instalacją do aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE przed upływem 3 lat licząc od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne. Dodatkowo w takim przypadku kaucja wniesiona przy składaniu oferty nie podlega zwrotowi, a gwarancja bankowa może zostać użyta. Ponadto brzmienie przepisów nie pozwala w 100 proc. wykluczyć nałożenia kary finansowej związanej z niewytworzeniem wskazanej w ofercie ilości energii.

Z kolei w przypadku instalacji już istniejących, które np. migrują z systemu świadectw do systemu aukcyjnego, sprzedaż energii elektrycznej z OZE w ramach systemu aukcyjnego powinna nastąpić nie później niż pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego od dnia, w którym nastąpiło zamknięcie sesji aukcji.

Natomiast rozliczenie obowiązku wytworzenia energii elektrycznej z OZE w ilości wskazanej przez wytwórcę w ofercie następować będzie po zakończeniu okresu każdych pełnych trzech lat kalendarzowych, w którym przysługiwało wsparcie, oraz po zakończeniu pełnego okresu wsparcia.

Jak wiadomo możliwości wytwórcze instalacji OZE uzależnione są od wielu czynników takich jak nasłonecznienie, wietrzność lub dostęp do biomasy. Z tego też względu ustawodawca przewidział margines tolerancji nakładając wymóg wytworzenie energii z OZE w ilości większej lub równej 85 proc. ilości określonej w ofercie wytwórcy – zarówno w okresach trzyletnich, jaki i całościowym po zakończeniu aukcji.

Jeżeli wytwórca nie wytworzy 85 proc. ilości zadeklarowanej energii z OZE, otrzyma karę w wysokości równej połowie ilości energii elektrycznej, jakiej wytwórca nie wytworzył pomnożonej przez cenę jej zakupu.

Obowiązki informacyjne

Ustawa o OZE nadkłada ponadto na wytwórców szereg różnych obowiązków informacyjnych. Ich niewykonanie we właściwym czasie wiąże się z nałożeniem kary finansowej w wysokości 1000 zł.

Pierwszym z tych obowiązków jest sprawozdawanie Prezesowi URE z postępów prac związanych z realizacją inwestycji określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który dołączany jest do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Ustawa nie przewiduje kar za opóźnienia w realizacji wskazanych w nim zdań, które nie mają wpływu na realizację obowiązku sprzedaży energii elektrycznej z OZE po raz pierwszy w ustawowym terminie.

REKLAMA

Jednakże składając takie sprawozdanie, jesteśmy zobowiązani poinformować Prezesa URE o przesunięciach. Sprawozdanie takie należy złożyć w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego, do momentu, kiedy instalacja zacznie energię elektryczną wytwarzać.

Wytwórca zobowiązany jest także poinformować Prezesa URE o wytworzeniu energii elektrycznej w instalacji po raz pierwszy. Fakt ten musi zostać ponadto potwierdzony przez operatora systemu elektroenergetycznego, do którego sieci przyłączona jest instalacja. Termin na złożenie powyższej informacji wynosi 30 dni od dnia sprzedaży energii elektrycznej po raz pierwszy w ramach systemu aukcyjnego.

Z obowiązkiem wytworzenia określonej ilości energii elektrycznej z OZE wiąże się także obowiązek informowania Prezesa URE o ilości energii eklektycznej, jaką wytwórca sprzedał w ramach systemu aukcyjnego w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego roku kalendarzowego.

Pozostałe obowiązki informacyjne związane są z otrzymywaną pomocą publiczną w związku z inwestycją w instalację OZE. Podobnie jak w przypadku informowania o ilości wytworzonej energii, wytwórca jest także zobowiązany do przekazywania Prezesowi URE oświadczeń w całym okresie wsparcia w terminie 30 dni od zakończenia roku kalendarzowego o nieudzieleniu pomocy inwestycyjnej w poprzednim roku kalendarzowym albo oświadczenia o wartości udzielonej pomocy.

Z kolei w sytuacji, gdyby wartość udzielonej pomocy publicznej wzrosła lub zostałaby udzielona dodatkowa pomoc inwestycyjna, wytwórca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o udzieleniu nowej pomocy inwestycyjnej lub wzroście wartości dotychczasowej najpóźniej w dziesiątym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie pomocy.

Należy pamiętać, że w przypadku wykazania niezgodności ze stanem faktycznym informacji i złożonych oświadczeń Prezes URE wyda postanowienie o braku możliwości zakwalifikowania kwestionowanej ilości energii elektrycznej jako energii wytworzonej z OZE lub decyzję o obowiązku zwrotu pomocy publicznej uzyskanej w drodze aukcji.

Stała cena i prawo do pokrycia ujemnego salda

W ramach systemu aukcyjnego udzielanie wsparcia następuje w sposób dwutorowy w zależności od mocy instalacji OZE. Instalacje o łącznej mocy poniżej 500 kW, wygrywając aukcję, zyskują uprawnienie do sprzedaży energii elektrycznej wyznaczonemu przez Prezesa URE sprzedawcy zobowiązanemu. Aby móc realizować ten obowiązek, konieczne jest uprzednie zawarcie z tym sprzedawcą umowy .

Zgodnie z ustawą wytwórcy posiadający instalacje istniejące powinni zawrzeć taką umowę w terminie 1 miesiąca, natomiast w przypadku nowych projektów termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji. W przypadku pozostałych instalacji ich właścicielom przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, czyli różnicy między ceną zaoferowaną w aukcji a średnimi cenami energii elektrycznej na rynku.

Wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach OZE nie mniejszych niż 500 kW dokonują sprzedaży energii elektrycznej na rynku, natomiast w celu uzyskania wsparcia w postaci ujemnego salda muszą wystąpić z wnioskiem do Zarządcy Rozliczeń S.A.

Pojawia się zatem pytanie: jak przygotować się dobrze do wywiązania się z obowiązków aukcyjnych i nie narazić się na poniesienie kary? Najlepiej przygotować harmonogram realizacji obowiązków na cały okres wsparcia i go konsekwentnie dopełniać. Należy pamiętać, że w zależności od wielkości i rodzaju instalacji ustawa nakłada na wytwórcę inne obowiązki.

Małe instalacje OZE obowiązane są składać kwartalne sprawozdania z ilości wytworzonej energii, z kolei na instalacje spalające biomasę nałożony został wymóg minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy. Warto więc po aukcji niezwłocznie rozpocząć prace nad takim harmonogramem.

Piotr Szwarc, aplikant adwokacki w kancelarii CCLaw