Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Opracowany przez Ministerstwo Energii projekt rozporządzenia określa zasady udzielania finansowego wsparcia ze środków Funduszu oraz zasady rozliczania przekazanych środków. W projekcie również zaproponowano katalog kosztów kwalifikowanych, intensywność wsparcia oraz maksymalne kwoty dla wszystkich działań jakie zostały wymienione w przyjętej w ubiegłym roku nowelizacji ustawy o biopaliwach, ustanawiającej Fundusz. 

Fundusz będą zasilać m.in. środki z budżetu państwa w ramach wpływów z podatku akcyzowego, wpływy z tytułu opłaty zastępczej oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

W tym celu wprowadzono tzw. opłatę emisyjną w wysokości 80 zł od 1000 l wprowadzonych na polski rynek: benzyny silnikowej i oleju napędowego. Obowiązek uiszczenia opłaty emisyjnej ma spoczywać na producentach benzyn silnikowych i olejów napędowych, importerach paliw silnikowych oraz podmiotach sprowadzających paliwa z innych państw UE.

REKLAMA

Środki z opłaty emisyjnej stanowić będą przychód NFOŚiGW (85 proc.) i Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (15 proc.). Środki, które otrzyma NFOŚiGW, służyć mają realizacji projektów zmierzających do zmniejszenia szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych i ciekłych powodujących zanieczyszczenie powietrza.

REKLAMA

NFOŚIGW ma także zarządzać samym Funduszem Niskoemisyjnego Transportu. Dysponentem Funduszu ma być Ministerstwo Energii, a trzecim uczestnikiem wspierającym Funduszu działanie będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, który ma zapewnić obsługę bankową.

W ustawie budżetowej na 2019 r. przyjęto, że tegoroczny budżet Funduszu Niskoemisyjnego Transportu wyniesie 340,6 mln zł. Koszty związane z obsługą FNT mają w tym roku wynieść 600 tys. zł.

ME zapewnia, że środki z Funduszu będą znaczącym wsparciem dla rozwoju elektromobilności w Polsce i kolejnym krokiem, który ma przybliżyć Polskę do osiągnięcia celów założonych w dokumentach rządowych takich jak Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz Planie rozwoju elektromobilności.

Zakres projektów, które mają otrzymać dofinansowanie, jest bardzo szeroki. Wśród beneficjentów mają być producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty planujące zakup nowych pojazdów. Fundusz będzie również wspierać promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Publikując projekt rozporządzenia, Ministerstwo Energii rozpoczęło jednocześnie proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego 2019 r.