Komisja Europejska szuka projektów "smart grids" i oferuje dofinansowanie

Komisja Europejska szuka projektów "smart grids" i oferuje dofinansowanie
foto: RWE press

{więcej}Do końca września Bruksela czeka na wnioski w sprawie projektów mających na celu rozwój inteligentnych sieci energetycznych. 

Poniżej prezentujemy komunikat Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie dofinansowania projektów „smart grids”:

Do 30 września Komisja Europejska czeka na informacje w sprawie projektów smart grid w elektroenergetyce.

REKLAMA

Komisja Europejska ogłosiła zapytanie o informację, skierowane do promotorów projektów z dziedziny smart grid. Informacje powinny dotyczyć wypełniania kryteriów wskazanych w projekcie rozporządzenia w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (COM/2011/658). Projekty należy zgłaszać za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej KE: www.ec.europa.eu w terminiedo 30 września 2012 r.

REKLAMA

Zgłoszone projekty będą oceniane przez Komisję i opiniowane przez organy regulacyjne państw UE. Zostaną one również wzięte pod uwagę przy tworzeniu pierwszej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCIs), a następnie ogólnounijnej listy projektów. Dofinansowanie otrzymają tylko projekty o wspólnym znaczeniu dla energetyki krajów UE – projekty będące przedmiotem tzw. wspólnego zainteresowania (PCI – Project of Common Interest). PCI – to działania podejmowane w obszarach polityki UE, dotyczące tworzenia lub ulepszenia ogólnoeuropejskich usług. Wymagania PCI są podstawowym warunkiem przy przyznawaniu środków finansowych na rozwój infrastruktury energetycznej finansowych z kasy UE. Stąd tak ważne jest przesłanie informacji o przedmiocie tzw. wspólnego zainteresowania – by wybrane projekty mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Europejskiego Pakietu Infrastrukturalnego.

Proces wyznaczania projektów PCI został opisany w projekcie „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego Decyzję nr 1364/2006/WE”, opublikowanym przez Komisję Europejską 19 października 2011 r. Rozporządzenie, które weszło w skład tzw. Europejskiego Pakietu Infrastrukturalnego, ma na celu zapewnienie korzystnych warunków dla modernizacji i rozbudowy europejskiej infrastruktury energetycznej oraz transgranicznych połączeń międzysystemowych, co z kolei będzie krokiem w kierunku budowy europejskiego rynku energii oraz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw.

Zgodnie z propozycjami KE, Unia Europejska wyda na inwestycje w sektorze energetycznym 9,1 miliarda euro (w latach 2014-2020). Fundusze te będą przeznaczone na dofinansowywanie projektów PCIs, które są niezbędne dla realizacji przyjętych przez Komisję energetycznych priorytetowych obszarów i korytarzy infrastrukturalnych. Polska uczestniczyć będzie w 5 korytarzach energetycznych (elektroenergetycznych i gazowych). Dla energii elektrycznej są to: North-South electricity interconnections in Central Eastern and South Eastern Europe („NSI East Electricity”) oraz Baltic Energy Market Interconnection Plan in electricity („BEMIP Electricity”); dla gazu – North-South gas interconnections in Central Eastern and South Eastern Europe („NSI East Gas”), Southern Gas Corridor („SGC”) oraz Baltic Energy Market Interconnection Plan in gas („BEMIP Gas”).
źródło: URE