Dyrektywa IED – nowe ograniczenia dotyczące emisji szkodliwych substancji

Dyrektywa IED - nowe ograniczenia dotyczące emisji szkodliwych substancji
erix! flickr cc-by-2.0

{więcej}Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych (tzw. „Dyrektywa IED”) wprowadziła szereg bardzo istotnych zmian do dotychczasowej regulacji dotyczącej zintegrowanej ochrony środowiska.

REKLAMA

Wśród najistotniejszych zmian tej regulacji wskazuje się znaczne zaostrzenie standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania.
 
Regulacje Dyrektywy IED należy jednak analizować nie tylko w zakresie nowych obiektów energetycznego spalania. Jej postanowienia istotne są także w odniesieniu do eksploatacji obiektów istniejących, również i tych, które do tej pory korzystały z tzw. derogacji traktatowych.

Dodatkowo, z uwagi na wyrażoną przez Dyrektywę IED tzw. zasadę łączenia, zaostrzone wymogi emisyjne znajdą zastosowanie do większej niż dotychczas liczby instalacji. Z drugiej strony, Dyrektywa IED daje podstawy do wprowadzenia kilku elastycznych mechanizmów derogacyjnych. Ich celem jest zapewnienie istniejącym instalacjom dodatkowego czasu na techniczne dostosowanie się do zaostrzonych wymogów emisyjnych.
 
Uzasadnieniem dla mechanizmów derogacyjnych jest również okresowe zwolnienie istniejących obiektów od przestrzegania nowych wymagań, gdy dodatkowa modernizacja takiego obiektu byłaby niecelowa (np. z uwagi na planowane wyłączenie obiektu z eksploatacji). Spełnienie warunków danego mechanizmu derogacyjnego (w przypadku jego właściwej implementacji) pozwoli na eksploatację obiektu w oparciu o łagodniejsze standardy emisyjne.
 
W tym kontekście warto podkreślić, że znaczna część starszych obiektów energetycznego spalania nie będzie w stanie spełnić 1 stycznia 2016 roku zaostrzonych standardów emisyjnych wprowadzonych przez Dyrektywę IED. Obiekty takie (bez zastosowania odpowiedniego mechanizmu derogacyjnego) z uwagi na niespełnienie wymagań wynikających z prawa ochrony środowiska będą musiały zostać wyłączone. To z kolei oznaczać będzie spadek dostępnych mocy (elektrycznych i cieplnych) już na przełomie sezonu zimowego 2015/2016. Możliwość skorzystania z mechanizmów derogacyjnych jest więc dla wielu instalacji niezwykle istotna. Jednak – zdaniem ekspertów – jeżeli do 1 stycznia 2013 roku Polska nie przygotuje odpowiedniego projektu Przejściowego Planu Krajowego i nie zgłosi go KE, to dodatkowa ścieżka derogacyjna pozwalająca odsunąć do połowy roku 2020 generalne wymagania Dyrektywy IED będzie definitywnie zamknięta dla operatorów obiektów energetycznego spalania. Czy więc zdążymy?
 
To jednak nie koniec pytań. Dnia 7 stycznia 2013 roku mija termin transpozycji dyrektywy IED do prawodawstwa polskiego. W związku z tym, podjęte zostały już działania mające na celu ustanowienie wewnętrznych regulacji wdrażających założenia dyrektywy o emisjach przemysłowych w Polsce. Istotna w tym zakresie jest szczegółowa analiza ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz projektu nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Wspomniane powyżej akty wprowadzają trzy nowe instrumenty ochrony gleby i wód podziemnych nakładające na podmioty gospodarcze szereg nowych obowiązków. W świetle nowych regulacji prawnych przedsiębiorstwa zobowiązane będą do przeprowadzania raportu bazowego oraz do ciągłego monitoringu stanu gleby i wód. Jakie są te nowe wytyczne?
 
Na to i inne pytania dotyczące wymagań Dyrektywy IED i aktów z nią powiązanych, odpowiedzą Państwu w trakcie organizowanego 11 października br. w Warszawie seminarium „Dyrektywa IED – nowe standardy emisyjne” eksperci zaproszeni przez SC Consulting oraz PowerMeetings.pl.
 
Seminarium kierujemy do sektora energetycznego i przemysłowego, w tym do elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, zakładów przemysłowych z sektora: metalurgicznego, mineralnego, cementowego, hutniczego, wapienniczego, chemicznego i koksowniczego, gospodarki odpadami.
W szczególności do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą, przedstawicieli departamentów i działów:
– Ochrony Środowiska i Ekologii
– Kontrolingu
– Analiz
– Prawnego
– Kancelarie prawne świadczące usługi dla sektora energetycznego oraz przemysłu
– Firmy doradcze obsługujące ww. sektory
 
Miło nam poinformować, iż moderatorem przewidzianego w programie spotkania panelu dyskusyjnego będzie pan Mirosław Niewiadomski, Kierownik Biura Ochrony Środowiska PGE SA, a jednym z prelegentów prof. Andrzej Kraszewski, minister środowiska w latach 2010-2011.
 
Zapraszamy!
 
Agnieszka Kozłowska
Project Manager
SC Consulting

REKLAMA