Opłata OZE, czyli nowość w projekcie ustawy o OZE. Na czym polega?

Opłata OZE, czyli nowość w projekcie ustawy o OZE. Na czym polega?
taberandrew, flickr cc-by-2.0

{więcej}Najnowsza wersja ustawy o OZE wprowadza tzw. opłatę OZE, czyli opłatę mającą równoważyć sprzedawcy zobowiązanemu zakup energii wyprodukowanej z mikro- i małaych instalacjach OZE po wyższej, preferencyjnej cenie – w stosunku do rynkowej ceny energii. 

Zgodnie z najnowszym projektem usatwy o odnawialnych źródłach energii, opłata OZE stanowi wynagrodzenie należne operatorowi systemu przesyłowego (PSE Operator S.A.) za usługę udostępniania systemu elektroenergetycznego w celu przesyłania energii elektrycznej wytworzonej w mikro i małych instalacjach opartych na odnawialnych źródłach energii. System opłaty OZE będzie nadzorowany przez Zarządcę Rozliczeń S.A. 

Opłatę OZE mają uiszczać odbiorcy końcowi – za pośrednictwem płatników opłaty OZE, którymi będą operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD) oraz odbiorcy bezpośrednio przyłączeni do sieci przesyłowej. Środki z tytułu opłaty OZE będą przeznaczane na pokrycie ujemnego salda powstałego u sprzedawcy zobowiązanego wskutek obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i małej instalacji.


źródlo: Ministerstwo Gospodarki

REKLAMA
REKLAMA

Zgodnie z projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii, płatnik opłaty OZE ma ustalać w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego opłatę końcową OZE równą wysokości stawki opłaty OZE obowiązującej w danym roku wyrażonej w złotych za 1 MWh. W okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku stawka opłaty OZE netto ma wynosić 0,60813510 zł za 1 MWh.

Opłatę OZE operator systemu przesyłowego (OSP) będzie uwzględniać w taryfie za usługę przesyłu energii. Opłatę OZE należną od płatnika opłaty OZE obliczać się będzie jako iloczyn stawki opłaty OZE oraz ilości energii elektrycznej zużytej przez odbiorców końcowych przyłączonych do sieci danego płatnika opłaty OZE.

Opłata OZE będzie pobierana do 31.12.2028 r. W przypadku, gdy po dokonaniu ostatecznych rozliczeń z tytułu pokrycia ujemnego salda, na rachunku opłaty OZE pozostaną wolne środki, Zarządca Rozliczeń S.A. przekaże je do PSE Operator S.A. (pełniącego rolę OSP) i będą one uwzględniane przez OSP w taryfie za usługi przesyłania energii. 

gramwzielone.pl