Zasady przyłączania OZE do sieci w nowym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zasady przyłączania OZE do sieci w nowym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii
foto: PGE press
{więcej}Ministerstwo Gospodarki podtrzymało generalne zasady przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci, które mają obowiązywać po wprowadzeniu w życie nowej ustawy o OZE. 

W nowym systemie wsparcia dla OZE w dalszym ciągu przysługiwać ma pierwszeństwo w przyłączaniu odnawialnych źródeł energii – w stosunku do konwencjonalnych elektrowni. Podtrzymana zostaje także zasada obowiązująca w obecnym systemie, zgodnie z którą przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłem lub dystrybucją energii będzie musiało przyłączyć do swojej sieci OZE pod warunkiem spełnienia warunków ekonomicznych i technicznych. 

Przedsiębiorstwa energetyczne będą musiały wyznaczyć inwestorom w warunkach przyłączenia harmonogram prac i koszty związane z niezbędną do przyłączenia rozbudową sieci. W przypadku braku warunków technicznych przedsiębiorstwo energetyczne będzie musiało wskazać planowany termin wykonania niezbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci i zaproponować najbliższy możliwy termin przyłączenia po wykonaniu rozbudowy lub modernizacji sieci, podając szczegółowo uzasadnienie tego terminu. 

REKLAMA

Ponadto, w przypadku niewystarczających warunków technicznych w zakresie całej planowanej przez inwestora mocy elektrowni przedsiębiorstwo energetyczne będzie zobowiązane do wydania warunków przyłączenia na taką moc, dla jakiej będą spełnione warunki techniczne przyłączenia. 

Co ciekawe, najnowsza wersja projektu ustawy Prawo energetyczne wprowadza regulację, zgodnie z którą – w przypadku gdy wartość dostępnej mocy przyłączeniowej jest mniejsza niż wartość mocy przyłączeniowej określonej przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci odnawialnego źródła energii, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej może, na wniosek tego podmiotu, wydać warunki przyłączenia i zawrzeć umowę o przyłączenie, pod warunkiem, że odnawialne źródło energii będzie wyposażone w magazyn energii elektrycznej umożliwiający magazynowanie energii wytworzonej z tego źródła.  

REKLAMA

Nowe Prawo energetyczne utrzyma także obowiązek wniesienia przez inwestora zaliczki w wysokości 30 zł/kW planowanej mocy w przypadku podłączenia do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, przy czym kwota zaliczki nie będzie mogła przekroczyć 3 mln zł. Inwestor będzie musiał wnieść zaliczkę w terminie do 21 dni od dnia złożenia wniosku o przyłączenie. Zaliczka będzie musiała być zwrócona inwestorowi niezwłocznie w przypadku odmowy przyłączenia. 

Nowe Prawo energetyczne utrzyma także obowiązek sporządzania ekspertyzy określającej wpływ planowanego przyłączenia na sieć energetyczną. Z obowiązku tego zwolnione będą jednak źródła o mocy do 2 MW. 

Przedsiębiorstwo energetyczne będzie musiało wydać warunki przyłączenia w terminie do 30 dni – dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym do 1 kV oraz do 150 dni dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu powyżej 1 kV – licząc od dnia złożenia przez inwestora kompletnego wniosku. Warunki przyłączenia będą ważne 2 lata. 

W nowym systemie wsparcia dla OZE preferencyjnie zostaną potraktowane mikrointalacje – ale tylko w przypadku podłączania do sieci dystrybucyjnych. Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że w tym wypadku od inwestora nie będzie pobierana opłata związana z przyłączeniem. W przypadku podłączenia mikroinstalacji do sieci przesyłowej, rozliczenie kosztów przyłączenia ma się odbywać natomiast na zasadach ogólnych. 


W przypadku OZE większych niż mikrointalacje, ale o mocy nie większej niż 5 MW od inwestora ma być pobierane za przyłączenie połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych kosztów przyłączenia. Przez realizację przyłączenia ustawa o OZE uznaje budowę odcinka lub elementu sieci służącego do połączenia instalacji odnawialnego źródła energii podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z pozostałą częścią sieci.


Jutro na portalu Gramwzielone.pl inforamcje na temat kosztów, jakie inwestor będzie musiał ponieść za przyłączenie OZE do sieci energetycznej. 
gramwzielone.pl