Sprzedawca zobowiązany, czyli kto będzie musiał kupić zieloną energię

Zgodnie z art. 40 ust. 1, podmiotem realizującym obowiązki w zakresie zakupu wytworzonej 
energii elektrycznej z odnawialnych  źródeł energii w instalacjach odnawialnego  źródła 
energii oraz wytworzonej energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach 
odnawialnego  źródła energii, na zasadach określonych w ustawie, jest sprzedawca 
zobowiązany.  

także obowiązek zakupu energii od mikro- i małych OZE – przez 15 lat, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 roku. 

REKLAMA

Sprzedawcą zobowiązanym jest sprzedawca energii elektrycznej zaopatrujący w energię
elektryczną największą liczbę odbiorców końcowych tej energii elektrycznej, w odniesieniu 
do liczby odbiorców końcowych energii elektrycznej przyłączonych do sieci dystrybucyjnej 
lub sieci przesyłowej danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub 
operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na obszarze jego działania, według 
stanu na dzień 30 września poprzedniego roku. W przypadku równej liczby odbiorców 
końcowych energii elektrycznej, sprzedawcą zobowiązanym jest sprzedawca o największym 
wolumenie sprzedaŜy energii elektrycznej  odbiorcom końcowym w pierwszym półroczu 
roku poprzedniego.  
REKLAMA

Sprzedawcę zobowiązanego wyznacza, w terminie do dnia 31 października kaŜdego roku na 
następny rok, Prezes URE na podstawie informacji przekazanych przez operatorów systemu 
dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego, w terminie do dnia 15 października kaŜdego roku. Sprzedawcę
zobowiązanego Prezes URE wyznacza z urzędu, w drodze decyzji, dla poszczególnych 
systemów elektroenergetycznych

W tym samym 
okresie sprzedawcy zobowiązanemu przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, 
obliczonego na podstawie róŜnicy między wartością sprzedaŜy energii elektrycznej i 57
wartością zakupu energii elektrycznej. Ilość energii elektrycznej, którą jest obowiązane 
zakupić sprzedawca zobowiązany, ustala się na podstawie rzeczywistych wskazań licznika 
inteligentnego w danym miesiącu. Koszt instalacji licznika inteligentnego ponosi operator 
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.