Stanowisko PRK OZE w sprawie projektu ustawy o OZE autorstwa SLD

Stanowisko PRK OZE w sprawie projektu ustawy o OZE autorstwa SLD
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

{więcej}Poniżej prezentujemy stanowisko Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE) w sprawie złożonego przez Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej do laski marszałkowskiej projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. 
 
Organizacje zrzeszone w Polskiej Radzie Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE) od ponad 2 lat oczekują uchwalenia rządowej ustawy o odnawialnych źródła energii. Ustawa ta, zgodnie z deklaracjami z przyjętego przez Radę Ministrów w 2010 r. Krajowego Planu Działania, miała wprowadzić nowe, trwałe mechanizmy wsparcia oraz szereg usprawnień w przygotowaniu, realizacji i eksploatacji inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE), tak, aby w perspektywie 2020 r. zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w finalnej konsumpcji energii brutto w Polsce do poziomu co najmniej 15% i zapewnić stabilny rozwój tego sektora w przyszłości. Rząd zapewniał przy tym, że utrzymane zostaną mechanizmy wspierania przedsiębiorców, którzy już zainwestowali oraz wprowadzone zostaną nowe mechanizmy wsparcia, które dadzą impuls do inwestycji we wszystkich branżach OZE.

PRK OZE uważnie obserwowała i na bieżąco komentowała nieskuteczne i generujące poważne bariery inwestycyjne próby projektowania regulacji wdrażających Dyrektywę 2009/28/WE w kolejno publikowanych przez Ministerstwo Gospodarki, na przestrzeni ostatniego roku, wersjach rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Główne zarzuty naszego środowiska dotyczyły nierównego traktowania podmiotów, odbierania praw nabytych, kierowania pomocy publicznej do podmiotów/źródeł nieuprawnionych, dyskryminacji niektórych rodzajów OZE oraz braku przejrzystości i gwarancji stabilności dla proponowanego systemu wsparcia inwestycji. Rząd negatywnie odnosił się do większości naszych postulatów, choć trzeba przyznać, że projekt ustawy w okresie mijającego roku podlegał daleko idącej i częściowo pozytywnej ewolucji.

Niestety, mimo wielokrotnych zapowiedzi Rządu, do dziś żaden, ani przedstawiony opinii publicznej i krytykowany przez nas rządowy projekt ustawy, ani tym bardziej projekt uwzględniający uzasadnione postulaty i zastrzeżenia branży nie został przekazany przez Radę Ministrów pod obrady Parlamentu. Zdaniem PRK OZE dalsza odwlekanie w czasie momentu podjęcia prac legislacyjnych nad kompleksowym uregulowaniem zasad rozwoju OZE w Polsce zwiększa ryzyko regulacyjne, pogłębia niepokój inwestorów i może doprowadzić do całkowitego zablokowania rozwoju nowoczesnej energetyki rozproszonej.

REKLAMA

Złożenie w Parlamencie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej poselskiego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii tworzy bardzo realną szansę na przełamanie tego syndromu niemożności i procesu niszczenia przesłanek rozwoju tej, najnowocześniejszej dziedziny energetyki. Poza aspektem postępu legislacyjnego, projekt SLD wychodzi na przeciw oczekiwaniom większości przedsiębiorców działających w obszarze OZE. Zasadnicza część uwag artykułowana przez nasze organizacje branżowe w licznych debatach publicznych oraz w konsultacjach społecznych została w projekcie poselskim uwzględniona w sposób satysfakcjonujący lub wymagający tylko pewnego doprecyzowania. W pracach nad projektem poselskim zastosowano rozsądną zasadę, że te fragmenty  projektu rządowego ustawy o OZE, będącego nadal w niekończących się uzgodnieniach na poziomie administracji rządowej, które przyjęto w procesie konsultacji społecznych, nie budzące kontrowersji albo będące bezpośrednią implementacją dyrektyw unijnych, zostały w całości wykorzystane, natomiast korekcie uległy te kwestie, które wskazywano w konsultacjach jako błędne, skrajnie niekorzystne lub generujące ponadstandardowe ryzyka dla rozwoju branży. Pozwoliło  to wykorzystać dotychczasowy dorobek legislacyjny i zwiększyć szansę na szeroki parlamentarny konsens w kwestii dalszego procedowania projektu.

REKLAMA

Niezwykle istotną i korzystną cechą przedłożenia poselskiego jest także fakt, że daje ono możliwość bezzwłocznego procedowania projektu w Parlamencie, bez oczekiwania na skierowanie do Sejmu pozostałych, tworzonych przez rząd projektów ustaw z tzw. dużego trójpaku energetycznego oraz niezależnie od procedowanej przez Parlament innej inicjatywy poselskiej Platformy Obywatelskiej dotyczącej noweli Prawa energetycznego, nazywanej potocznie małym trójpakiem, która kwestie OZE reguluje w sposób fragmentaryczny.

Rada stwierdza, że poselski projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii przedłożony do laski marszałkowskiej stanowi dobrą podstawę do podjęcia efektywnych prac parlamentarnych, bez dalszej zwłoki i biorąc powyższe pod uwagę pozytywnie opiniuje i z nadzieją wita inicjatywę Klubu SLD. Głęboko wierzymy, że inicjatywa ta znajdzie poparcie wśród pozostałych klubów parlamentarnych, w tym także z koalicji rządzącej i apelujemy do wszystkich Posłów o udzielenie projektowi takiego poparcia. Mamy nadzieję, na przyspieszenie prac i uchwalenie ustawy w I kwartale 2013 r.

W szczególności PRK OZE pozytywnie opiniuje następujące propozycje zawarte w projekcie SLD:
– Utrzymanie obowiązku zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie na dotychczasowych zasadach w okresie 15 lat od dnia wejścia w życie projektowanych przepisów.
– Utrzymanie systemu wsparcia zielonymi certyfikatami przez okres 15 lat liczony od dnia skorzystania z tego wsparcia.
– Mechanizm zapobiegania nadpodaży zielonych certyfikatów i przywrócenie pośredniej waloryzacji jednostkowej ich ceny przez coroczne indeksowanie wskaźnikiem inflacji jednostkowej opłaty zastępczej.
– Wprowadzenie zasad zachowania praw nabytych w stosunku do istniejących instalacji oraz inwestycji będących w toku.
– Zasady przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
– Doprecyzowanie definicji, w tym definicji biogazu i biogazu rolniczego oraz utrzymanie wsparcia dla wszystkich rodzajów biogazu, w tym szczególnie biogazu powstałego z mieszaniny surowców pochodzenia rolniczego i nierolniczego.
– Nadanie możliwości przyznawania certyfikatu instalatora mikroinstalacji OZE absolwentom dwusemestralnych studiów podyplomowych z obszaru odnawialnych źródeł energii,
co zbieżne jest z rządowym projektem ustawy wcześniejszych wersji. 

Deklarujemy nasze daleko idące wsparcie w zakresie dalszego usprawnienia regulacji projektu ustawy w czasie prac stosownych Komisji Sejmowych i Senackich. Zdaniem PRK OZE projekt ustawy wymaga bowiem pewnych poprawek redakcyjnych. Konieczne jest także rozważenie wprowadzenia do projektu ustawy kilku ważnych dodatkowych rozwiązań wymaganych Dyrektywą, w tym szczególnie:
– Rozwiązań dla rozwoju transportu elektrycznego (samochód elektryczny) zasilany energią elektryczną ze źródeł odnawialnych i powiązany z rozwiązaniami typu smart grid.
– Rozwiązań z zakresu systemu wsparcia dla ciepła produkowanego ze źródeł odnawialnych, np. w postaci ulg/zwolnień podatkowych.
– Modyfikacji wymagań dotyczących systemów wspomagania jednostek poddawanych modernizacji.
– Wprowadzenia dodatkowego systemu wsparcia na zredukowanym poziomie po upływie 15 lat korzystania z zielonych certyfikatów tylko dla branż nieopłacalnych OZE, które generują dodatkowe benefity społeczne i/lub środowiskowe (np. utylizacja odpadów – biogaz/biomasa, retencja – woda).
– Ustalenia roli gmin w tworzeniu warunków do rozwoju energii ze źródeł odnawialnych (plany przestrzennego zagospodarowania, odpowiedzialność z tytułu ustawy o zarządzaniu krytycznym itp.).
Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii