Energia słoneczna, biomasa i geotermia. Będą unijne dotacje na OZE w woj. opolskim

Energia słoneczna, biomasa i geotermia. Będą unijne dotacje na OZE w woj. opolskim
Enrico Matteucci, flickr cc-by-2.0
{więcej}W dniach 14-28 lutego Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego przeprowadzi nabór wniosków w konkursie na unijne dotacje w ramach Działania 4.3 „Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii” z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.
REKLAMA

Dotacje w ramach konkursu będzie można otrzymać wyłącznie na projekty z zakresu energetyki słonecznej, biomasowej i geotermalnej, a z pomocą unijnej dotacji będzie można sfinansować: 
– budowę instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, budowę, przebudowaę obiektów budowlanych, zakup lub modernizacjaę, urządzeń,
– budowę, modernizację, wyposażenie systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji, 
– zakupu instalacjii robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów – w tym „niskiej emisji” – w obiektach publicznych.


Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi od 250 tys. zł do 3 mln zł, przy czym budżet programu na inwestycje w energetyce słonecznej wynosi 1,59 mln zł, biomasowej – 0,63 mln zł, a w przypadku geotermii – 0,96 mln zł. 
REKLAMA

Benficjentami programu mogą zostać:
– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.

– Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
– Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
– Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego).
– Organy administracji rządowej działające na terenie województwa opolskiego.
– Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
– Jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki.
– Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
gramwzielone.pl