Wnioski z Kongresu POWERPOL 2013

Wnioski z Kongresu POWERPOL 2013
Kongres POWERPOL

{więcej}W dniach 27-28 lutego 2013 r. w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, poświęcona omówieniu perspektyw rozwoju polskiej energetyki w odniesieniu do najbliższych lat. Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Ministra Środowiska Marcina Korolca, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Marka Woszczyka, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana.

Od strony merytorycznej Kongres wspierany był przez ekspertów z firmy Deloitte i Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Tematami jakie zostały podjęte podczas Kongresu to: kluczowe aspekty polityki energetycznej, strategie inwestycyjne energetycznych grup kapitałowych działających w Polsce, wytwarzanie i przesył energii, rozwój rynków energetycznych oraz gazu, wyzwania stojące przed sektorem ciepłowniczym i kogeneracją, wyzwania stojące przed sektorem górnictwa i rozwój energetyki odnawialnej. Ponadto odbyła się debata, określana jako „Loża ekspertów” w której zaproszeni prelegenci – eksperci w zakresie funkcjonowania sektora energetyczno-ciepłowniczego – debatowali nad aktualnymi problemami i przyszłością polskiej energetyki.

Dwudniowy Kongres podzielony został na sześć tematycznych paneli dyskusyjnych:
 
I panel poświęcony był najważniejszym zagadnieniom dotyczącym polityki energetycznej w Polsce. Jego moderatorami byli: Wojciech Hann, Partner w firmie Deloitte oraz Marcin Krakowiak, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. W charakterze prelegentów udział wzięli: Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki; Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki; Stanisław Iwan, Senator RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Komisja Gospodarki Narodowej; Barbara Koszułap, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Zbigniew Kubacki, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki; Aleksander Zawisza, Doradca Ministra Środowiska i Głównego Geologa Kraju, Ministerstwo Środowiska. Tematy szczególnie dyskutowane przez prelegentów dotyczyły przede wszystkim oceny funkcjonowania polityki energetycznej w kontekście planowanego wprowadzenia tzw. „Trójpaku energetycznego”, a także ocena polityki prywatyzacyjnej prowadzonej w stosunku do sektora. Ponadto prelegenci starali się odpowiedzieć na pytanie o możliwe zmiany otoczenia prawno-regulacyjnego. Działania Polski związane z uruchomieniem w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej, nie mogły zostać pominięte przez uczestników panelu. Zastanawiano się m.in. nad stopniem zaawansowania prac nad w/w kwestią. Kolejnymi zagadnieniami, jakie zostały zaprezentowane dotyczyły problemów sektora z perspektywy zarówno Prezesa URE, a także aktualne wyzwania stojące przed energetyką, dotyczące jej wpływu na środowisko naturalne.

REKLAMA

II panel koncentrował się wokół strategii inwestycyjnych grup kapitałowych działających w Polsce. Moderatorami tej części Kongresu byli dr Paweł Grzejszczak, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i Wojciech Hann, Partner w firmie Deloitte, zaś za stołem prelegenckim zasiedli: Paweł Andersohn, Business Development Manager, AGGREKO Polska; Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki; Sławomir Hinc, Wiceprezes Zarządu, PGNiG S.A.; Janusz Moroz, Członek Zarządu ds. Handlu, RWE Polska S.A.; Maciej Wiśniewski, Prezes Zarządu, Dom Maklerski CONSUS. Dyskusja rozpoczęła się od zarysowania zmian w otoczeniu biznesowym oraz regulacyjnym, jakie miały miejsce po kryzysie finansowym. Następnie zastanawiano się nad miejscem energetyki odnawialnej, rozproszonej i kogeneracyjnej w strategiach firm energetycznych, a także kwestii inwestycji sieciowych, zmierzających do budowy połączeń transgranicznych. W dalszej części uczestnicy debaty skoncentrowali się nad kluczowymi wyzwaniami, jeśli chodzi o inwestycje: począwszy od odpowiedzi na pytanie o opłacalność inwestycji w warunkach zmniejszenia się rynku, przez problem istniejących barier procesów inwestycyjnych w energetyce, skończywszy na wyzwaniach w zakresie pozyskiwania finansowania w najbliższych latach.

III panel podjął tematykę wytwarzania i przesyłu energii. Odpowiedzialnymi za moderację dyskusji byli Marek Chlebus, Dyrektor w firmie Deloitte oraz ponownie dr Paweł Grzejszczak Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz. Udział w tym panelu wzięli: Marian Babiuch, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.; Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki; Andrzej Janowski, Master Principal Solution Consultant, ORACLE Poland; Andrzej Modzelewski, Dyrektor ds. Rozwoju Przedsiębiorstwa, RWE POLSKA S.A.; Robert Sikorski, Dyrektor Departamentu Handlu, ZE PAK S.A.; Przemysław Zaleski, Wiceprezes ds. Handlowych, ENEA Operator Sp. z o.o.; Krzysztof Zborowski, Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie S.A. Początek panelu dotyczył tematu realizowanych i planowanych projektów związanych z budową i modernizacją konwencjonalnych mocy wytwórczych, a także aktualnego stanu infrastruktury elektroenergetycznej w kontekście poziomu efektywności energetycznej. Następnie zastanawiano się nad zmianą struktury kosztów firm energetycznych na rynku lokalnym oraz rynkach regionalnych. Kolejną kwestią, jaka została podjęta przez uczestników dyskusji było pytanie o zapewnienie paliw dla potrzeb nowych inwestycji – czy ma być to węgiel, czy może gaz? Druga część panelu podejmowała kwestię wpływu liberalizacji rynku gazu na inwestycje w energetykę gazową oraz Smart Grid.

REKLAMA

IV panel dotyczył rozwoju rynków energii elektrycznej oraz gazu, zaś jego moderatorami byli: Katarzyna Radzewicz, Senior Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz Piotr Filipiuk, Dyrektor w firmie Deloitte. Do dyskusji zaproszeni zostali Rafał Domaszewski, Członek Zarządu ds. Handlu, ENEA Trading Sp. z o.o.; Radosław Dudziński, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu; PGNiG S.A; Janusz Moroz, Członek zarządu RWE Polska S.A.; Adam Simonowicz, Wiceprezes Towarowa Giełda Energii; Piotr Zawistowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem, TAURON Polska Energia SA. Wśród tematów, jakie podjęte zostały podczas debaty znalazły się: spadek cen na rynku handlu hurtowego w Polsce w 2012 roku – geneza oraz wpływ na handel detaliczny, stan obecny i przyszłość rynku giełdowego, a także główne bariery dla pełnego uwolnienia rynku energii. W dalszej kolejności zastanawiano się nad perspektywa i tempo zmian na rynku gazu w obliczu obliga giełdowego oraz nowymi graczami i ich strategiami w zakresie handlu detalicznego energią oraz gazu. Na koniec podjęto temat możliwości budowania przewag konkurencyjnych przez tradycyjnych graczy na rynku detalicznego obrotu energią elektryczną oraz gazem.

Pierwszy dzień zamykała niezwykle interesująca debata w panelu „Loża Ekspertów”. Do „Loży Ekspertów” zostały zaproszone niekwestionowane autorytety z sektora energetycznego, gospodarczego , naukowego i politycznego, aby wymienić poglądy na temat perspektyw rozwoju sektora energetycznego, zarówno jeśli chodzi o Polskę jak i całą Unię Europejską. Moderatorami panelu byli Wojciech Hann, Partner w firmie Deloitte, oraz dr Paweł Grzejszczak, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Wśród dyskutantów „Loży ekspertów” znaleźli się Jan Bogolubow, Prezes, Zarządca Rozliczeń S.A.; Marek Kossowski, Prezes EnercoNet Sp. z o.o.; Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechnika Łódzka; Małgorzata Ostrowska, b. Sekretarz Stanu MG i MSP;  dr inż. Andrzej Sikora, Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; doc. dr inż. Paweł Skowroński, Instytut Techniki Cieplnej; dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.
 
W drugim dniu odbyły się trzy panele. I panel (ciepłowniczy), poświęcony wyzwaniom stojącym przed sektorem ciepłowniczym i kogeneracją moderowany był przez Katarzynę Radzewicz, Senior Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i Marka Chlebusa, Dyrektora w firmie Deloitte. Wśród potwierdzonych panelistów znaleźli się: Marian Babiuch, Prezes, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Mariusz Grochowski, Prezes, Dyrektor Generalny Spółki, PGNiG Termika S.A; dr Dariusz Gulczyński, Holding Manager, SWL Polska Sp. z o.o.; Andrzej Hanuszek, Dyrektor Projektu Kogeneracja Błonie, Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Bydgoszcz; Włodzimierz Kędziora, Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Polityki Energetycznej, DALKIA ŁÓDŹ S.A.; Michał Machlejd, Prezes, DALKIA Warszawa S.A.; Jacek Szymczak, Prezes Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Prelegenci na początku podjęli próbę oceny wprowadzonych zmian w systemie wsparcia kogeneracji, co było wstępem do zarysowania postulowanych zmian w zakresie mechanizmów regulacji dla ciepła, w tym metod kształtowania cen ciepła. Następnie zastanawiano się nad wyzwaniami stojącymi przed polskimi przedsiębiorstwami w sektorze produkcji i dystrybucji ciepła. W drugiej części panelu uczestnicy zastanawiali się nad przyszłością kogeneracji – zarówno jeśli chodzi o planowane inwestycje, czy kierunki rozwoju rynku ciepła, jak i nowe technologie w kogeneracji.

II panel drugiego dnia podjął tematykę wyzwań stojących przed sektorem górnictwa. Jego moderatorami byli Artur Maziarka, Partner w firmie Deloitte oraz Tomasz Darowski, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, zaś do dyskusji zostali zaproszeni Daniel Borsucki, Dyrektor Zespołu ds. Zarządzania Mediami, Główny Inżynier ds. Energetycznych, Katowicki Holding Węglowy S.A.; Krzysztof Brejdak, Wiceprezes Zarządu, Kompania Węglowa S.A.; Tomasz Mańka, Zastępca Dyrektora ds. Rynków Zagranicznych, WĘGLOKOKS S.A.; Rafał Wojciechowski, Główny Specjalista, Departament Górnictwa, Ministerstwo Gospodarki. Tematy, jakie zostały podjęte podczas tego panelu to m.in.: sytuacja w światowym handlu węglem (perspektywy cenowe, podaż i popyt na węgiel, fracht) oraz sytuacja w górnictwie polskim 2012, plany na 2013. Nie bez znaczenia był też temat planów inwestycyjnych spółek węglowych (nowe kopalnie, nowe technologie, dywersyfikacja działalności, energetyka) i pozycja konkurencyjna polskiego górnictwa (kontrola kosztów, optymalizacja produkcji, wzrost elastyczności). Równie interesującym problemem, jakim zajęli się paneliści był wpływ importu węgla na sytuacje na rynku polskim. Na koniec zaś zastanawiano się nad perspektywami długoterminowymi dla węgla a także środowiskowymi aspektami działalności wydobywczej.

III panel, zamykający cały Kongres podejmował tematykę energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Moderatorami byli Bartosz Marcinkowski, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz Jakub Leszczyński, Menedżer w firmie Deloitte, zaś do dyskusji zaproszeni zostali: Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki; Wojciech Cetnarski, Prezes Zarządu, Wento Sp. z o.o.; Marek Kossowski, Członek Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej; Bogdan Pilch, Prezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna S.A.; Michał Piskorz, niezależny ekspert; Marcin Prusak, DnB Nord Polska S.A.; Mariusz Radziszewski, Naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Gospodarki. Prelegenci, w ramach debaty, najpierw zastanawiali się nad podstawowymi stymulatorami i barierami rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, wynikające z regulacji UE, cen gazu, węgla i uprawnień, uwzględniając kontekst wielkości przydziału uprawnień CO2. Następnie podjęto próbę oceny planowanych zmian systemu wsparcia OZE i ich wpływu na rentowność źródeł odnawialnych. Kolejnym interesującym tematem, poruszonym podczas dyskusji była kwestia współzależności sieci inteligentnych a OZE jako niestabilnego źródła. Na koniec zaś debatowano nad nowymi uwarunkowaniami wytwarzania energii z biomasy i odpadów.

XIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu POWERPOL była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Kongresu pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Prawnemu Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Partnerowi Merytorycznemu firmie Deloitte, a także Sponsorowi Aggreko Polska, Partnerom: Dom Maklerski CONSUS S.A.; DALKIA POLSKA S.A.; Innsoft Sp. z o.o.; RWE Polska S.A.; Oracle Poland; Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o.; Lexus Warszawa-Puławska; Nalewki Staropolskie; Perła Browary Lubelskie S.A.

Podziękowania należą się Głównemu Patronowi Medialnemu Kongresu firmie Bonnier Business wydawcy „Puls Biznesu” oraz pozostałym Patronom Medialnym: Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.pl, Polska Agencja Prasowa; Wydawnictwu Inżynieria, właścicielowi Portalu inzynieria.com oraz czasopisma Paliwa i Energetyka; Miesięcznikowi Gigawat Energia; Miesięcznikowi Energetyka Cieplna i Zawodowa; Czasopismu Nowa Energia; Portalowi elektroonline.pl; Portalowi Energia.pl; Firmie xtech.pl, właściciel portali Energetykacieplna.pl i Elektroinzynieria.pl; Wortalowi branżowemu Energoelektronika.pl; Portalowi ioze.pl; Czasopismu Smart Grids Polska; Portalowi Gramwzielone.pl; Portalowi gazlupkowy.pl; Czasopismu Polski Przemysł; Portalowi Ogrzewnictwo.pl; Portalowi eko24.pl.
Europejskie Centrum Biznesu