Dotacje na OZE z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". Jest nowa lista beneficjentów

 uwagi na zwiększenie ilości środków w działaniu 9.4 PO IiŚ Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych  zaktualizowano regulaminy konkursów w ramach powyższego działania  (zmiana wielkości alokacji) oraz listę rankingową dla konkursu nr 2/POIiŚ/9.4/2010.

REKLAMA

 Zwiększenie ilości wolnych środków w  przedmiotowym działaniu pozwoliło w konkursie nr 2/PO IiŚ/9.4/2010 na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektów z 30 pkt. z dotychczasowego poziomu ok. 3,84% do ok. 81,63 % wnioskowanego dofinansowania.

 W ramach działania 9.4 IX osi priorytetowej PO IiŚ planowanie jest podpisanie 11 umów o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 243,35 mln zł., w tym 4 umowy,  których  projekty uzyskały 30 pkt., i  które uzyskały wyższy poziom dofinansowania dzięki uwolnieniu środków.

REKLAMA