Ułatwienia dla mikro- i małych instalacji OZE w małym trójpaku

Ułatwienia dla mikro- i małych instalacji OZE w małym trójpaku
ekowatt press
{więcej}Rząd przyjął wczoraj poselski projekt nowelizacji Prawa energetycznego. Znajdziemy w nim kilka istotnych regulacji dla energetyki odnawialnej. 

Procedowanie poselskiego projektu nowelizacji Prawa energetycznego, tzw. małego trójpaku energetycznego, wynika z konieczności przyjęcia przez Polskę unijnych regulacji dla rynku energetycznego, w tym wynikających z dyrektwy o odnawialnych źródłach energii 2009/28. Wśród istotnych dla OZE zapisów, które znajdziemy w małym trójpaku, jest wprowadzenie nowych kategorii producentów energii ze źródeł odnawialnych – mikro- i małych instalacji OZE. 

REKLAMA

Jak czytamy w projekcie małego trójpaku, mikroinstalacja to „odnawialne źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 70 kW”, natomiast mała instalacja to „odnawialne źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 40 kW do 200 kW lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej powyżej 70 kW do 300 kW”.

REKLAMA

Co istotne, w małym trójpaku znajdziemy zapisy zaproponowane wcześniej przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie ustawy o OZE, zgodnie z którymi właściciele mikroinstalacji zostaną zwolnieni z opłat za przyłączenie ich do sieci energetycznej, natomiat dla większych instalacji OZE, których moc nie przekracza 5 MW, a także jednostek kogeneracyjnych o mocy do 1 MW, opłata przyłączeniowa będzie stanowić połowę kosztów przyłączenia. 

 
Ponadto, mały trójpak ma doprecyzować kwestię konieczności uzyskania decyzji WZ lub wyrysu i wypisu z MPZP w przypadku mikroinstalacji. Jak informuje ustawodawca – ze względu na brak wpływu przyłączenia mikroinstalacji na gospodarkę przestrzenną gminy, podmiot składający wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci zostanie zwolniony z obowiązku dołączania do wniosku dokumentów potwierdzających dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym planowaną inwestycją.

Ponadto mały trójpak precyzuje kwestię konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego dla wybranych typów OZE. Zgodnie z jego zapisami, z konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego zostaną zwolnione mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 40 kW, a także zewnętrzne pompy ciepła typu powietrze/woda oraz powietrze/powietrze. 

Kolejne zapisy regulujące kwestię budowy i eksploatacji mikroinstalacji powinny znaleźć się w rządowym projekcie ustawy o OZE. Ustawa o OZE powinna wprowadzić m.in. zwolnienie operatorów mikroinstalacji z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej, a także objąć ich systemem preferencyjnych taryf gwarantowanych za sprzedaż produkowanej energii. 

gramwzielone.pl