Termin umarzania świadectw pochodzenia OZE

Termin umarzania świadectw pochodzenia OZE
EWEA, WINTER

31 marca mija termin, w którym firmy sprzedające energię muszą wywiązać się z obowiązku umorzenia określonej liczby świadectw pochodzenia lub uregulowania opłat zastępczych za ubiegły rok.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem przedsiębiorstwa energetyczne, które sprzedają energię elektryczną odbiorcom końcowym i które figurują w Rejestrze Świadectw Pochodzenia (RŚP) prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii, muszą nabyć i umorzyć określoną liczbę świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych, czyli tzw. zielonych certyfikatów, lub zapłacić określoną opłatę zastępczą, która trafia na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin umorzenia świadectw lub uregulowania opłaty zastępczej (wynoszącej w 2010 roku 267,95 zł/MWh) mija 31 marca.

Jaką ilość świadectw pochodzenia (wielkość opłaty zastępczej) ustalono na 2010 rok? Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 14 sierpnia 2008 roku, wielkość procentowa energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE za 2010 rok powinna wynosić 10,4% w porównaniu do 2009 roku, w którym udział ten wynosił 8,7%.

REKLAMA

Wartość niezbędnych do umorzenia świadectw energii wyprodukowanej w kogeneracji określa natomiast rozporządzenie ministra gospodarki z 26 września 2007 r. Na jego podstawie, w przypadku kogeneracji do 1 MW lub źródeł gazowych wielkość obowiązku za 2010 rok wynosi 3,1%, natomiast w przypadku pozostałych źródeł kogeneracyjnych jest to 21,3%.

REKLAMA

Jeśli dany podmiot sprzedał odbiorcom końcowym w 2010 roku 1000 mln kWh energii elektrycznej, musi przedstawić do umorzenia odpowiednio: 

– 104 mln praw majątkowych dot. produkcji en. elektrycznej w OZE (zielone certyfikaty)

– 213 mln praw majątkowych dot.  produkcji en. elektrycznej w jednostkach kogeneracji powyżej 1 MW (czerwone certyfikaty),

– 31 mln praw majątkowych dot. produkcji en. elektrycznej w kogeneracji poniżej 1 MWe lub przy wykorzystaniu paliw gazowych,

– 3 mln praw majątkowych dot. produkcji en. elektrycznej w kogeneracji opalanej metanem lub biogazem pozyskiwanym z biomasy.

Jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kilowatogodzinie wyprodukowanej energii.

Aby umorzyć nabyte świadectwa pochodzenia, przedsiębiorstwo energetyczne musi złożyć odpowiedni wniosek w systemie komputerowym RŚP zarządzanym przez TGE (może tego dokonać samodzielnie lub za pośrednictwem biura maklerskiego), a następnie TGE wysyła informację określającą nazwę podmiotu oraz ilość jego praw przeznaczonych do umorzenia do Urzędu Regulacji Energetyki. W dodatku, dane przedsiębiorstwo musi wysłać osobny dokument do URE wraz z odpowiednim dokumentem wystawionym przez TGE.

Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, przedsiębiorstwa energetyczne, na których spoczywa obowiązek umarzania świadectw pochodzenia, wywiązywały się z niego niemal w 100 procentach.