Fundusze unijne na energię odnawialną w woj. opolskim. Do dyspozycji 7,46 mln zł

Fundusze unijne na energię odnawialną w woj. opolskim. Do dyspozycji 7,46 mln zł
.....

{więcej}Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie unijne w programie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.

Poniżej prezentujemy komunikat Zarządu Województwa Opolskiego:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 
OGŁASZA
w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii

IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie:

REKLAMA

1. Instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych:
– budowa, przebudowa obiektów budowlanych;
– zakup lub modernizacja urządzeń.
2. Budowy/modernizacji/wyposażenia systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji (urządzeń) – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
3. Zakupu instalacji (urządzeń) i robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym „niskiej emisji”) w obiektach publicznych – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.

Zadania ww. mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następującej kategorii interwencji:

43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią.

Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 30 czerwca 2015 roku. 

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii wynosi w łącznej kwocie 1 784 098,36 Euro, w tym 1 516 483,61 Euro pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 267 614,75 Euro, pochodzące z Budżetu Państwa przeznaczone na projekty objęte pomocą publiczną 

Z ogólnej kwoty alokacji przeznaczonej na nabór, na procedurę odwoławczą przeznacza się odpowiednio następującą kwotę: 178 409,84 Euro , w tym 151 648,36 Euro pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 26 761,48 Euro , pochodzące z Budżetu Państwa przeznaczone na projekty objęte pomocą publiczną.

Do udziału w konkursie w terminie od 13.05.2013 r. do 27.05.2013 r. zaprasza się:

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
3. Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
4. Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego).
5. Organy administracji rządowej działające na terenie woj. opolskiego.
6. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
7. Jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki.
8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

REKLAMA

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30 z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00
– osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
– przesyłką kurierską;
– listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce w 

Punkcie Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Zasady oraz forma składania wniosków zostały zamieszczone w „Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, wersja nr 15, Tom I i II”. Wnioski otrzymane po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku oznacza datę jego dostarczenia do UMWO w jednej z wyżej wymienionych form (data stempla jednostki). Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dostępny jest na stronie www.rpo.opolskie.pl.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:
– dla projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowanych;
– dla projektów objętych publiczną regionalną pomocą inwestycyjną – 50 %;
– pomoc na szkolenia – 25 %;
– dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 %.

Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:
– od 250 tys. do 3 mln PLN;

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dokona wyboru wniosków o dofinansowanie projektu w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO „Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WO 2007-2013”, które dostępne są na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl oraz stanowią załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013, wersja nr 48. 

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków. 

Różnice kursowe mogą spowodować, że umowy zostaną podpisane na kwoty dofinansowania niższe niż wynikające z przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego wniosków o dofinansowanie lub umowy nie zostaną podpisane dla wszystkich projektów, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie właściwym dla procedury konkursowej, zgodnie z zapisami Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Informacja nt. projektów objętych wsparciem udostępniona będzie opinii publicznej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl, jak również każdy beneficjent zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

Informacja na temat obowiązującej procedury odwoławczej została opisana w Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wersja nr 4, zamieszczonych na stronie internetowej: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.rpo.opolskie.pl. 

Szczegółowe informacje, wzór umowy o dofinansowanie projektu, Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO na lata 2007- 2013 oraz wytyczne dot. naboru i oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.rpo.opolskie.pl oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich – tel. 77/ 440 47 20, 22.
źródło: Zarząd Województwa Opolskiego