Kontrowersyjne dotacje na OZE na Dolnym Śląsku

Kontrowersyjne dotacje na OZE na Dolnym Śląsku
rahego, flickr cc-by-2.0

Ruszył nabór wniosków na dotacje unijne na OZE na Dolnym Śląsku. Kryteria konkursu wykluczają dofinansowanie projektów dot. {więcej}budowy farm wiatrowych czy wykorzystania energii słonecznej, a zdecydowanie faworyzują hydroenergetykę.

W ramach dolnośląskiego RPO, Działanie 5.1 „Odnawialne źródła energii”, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ma do rozdysponowania 16,7 mln euro, czyli 66,6 mln zł. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konkurs jest adresowany wyłącznie do przedsiębiorstw energetycznych, a składane wnioski powinny dotyczyć budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – bazujących na wykorzystaniu energii wodnej, w tym geotermii, a także biomasy (także biogazu rolniczego i wysypiskowego) – wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do przyłączenia do najbliższej sieci.

REKLAMA

Na projekty związane z budową hydroelektrowni do wydania jest 56,5 mln zł, czyli 85% całej puli, a na elektrownie biomasowe i biogazownie – zaledwie 10,1 mln zł.

Oznacza to, że zdecydowaną większość środków przeznacza się dla hydroenergetyki, a kwota, jaka jest do wydania na elektrownie, w których będzie spalana biomasa, nie wystarcza do wybudowania nawet jednej, średniej wielkości biogazowni.

Koszt budowy biogazowni o mocy ok. 1 megawata szacuje się na poziomie 15-20 mln zł. Zakładając, że firma składająca wniosek o dotację na budowę biogazowni otrzyma dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, pieniędzy nie wystarczy już dla innych podmiotów chcących otrzymać dofinansowanie na podobny cel.

REKLAMA

Takie ograniczenie zakresu projektów do wybranych źródeł odnawialnych, w tym niejasny podział udostępnianych środków, a także zaproszenie do konkursu wyłącznie przedsiębiorstw energetycznych, oznacza, że do konkursu będą mogły przystąpić tylko niektóre, dolnośląskie firmy działające w branży hydroelektrowni czy produkcji energii z biomasy.

Regulamin konkursu wyklucza ponadto dofinanowanie projektów mających na celu budowę instalacji do produkcji zielonej energii z przeznaczeniem na cele własne, a dopuszcza jedynie inwestycje służące do produkcji i odsprzedaży czystej energii do sieci.

O dotacje mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje się na terenie Polski. Wysokość dotacji dla mikro- i małych firm może odpowiadać maksymalnie kwocie 60% wydatków kwalifikowanych, dla średnich firm poziom ten ustalono na 50%, a dla dużych – na 40% kosztów kwalifikowanych.

Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć zwłaszcza zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wytwarzania energii. Koszty kwalifikowane muszą wynosić co najmniej 300 tys. zł i maksymalnie 10 mln zł.

Termin składania wniosków w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mija 30 czerwca 2011 roku.

gr