MG o nowościach w projekcie ustawy o OZE w zakresie wsparcia dla mikroinstalacji

MG o nowościach w projekcie ustawy o OZE w zakresie wsparcia dla mikroinstalacji
....

{więcej}Podczas zakończonego wczoraj VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej Małgorzata Turalska z Departamentu Energetyki Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki poinformowała o aktualnym stanie prac nad zasadami wsparcia w projekcie ustawy o OZE. 

Przedstawicielka resortu gospodarki przedstawiła wczoraj aktaulne założenia do projektu ustawy o OZE istotne dla inwestorów zainteresowanych budową mikroinstalacji. Jak poinformowała Małgorzata Turalska, Ministerstwo Gospodarki zleciło zewnętrznej firmie przygotowanie aktaulnych założeń, na podstawie których zaktualizuje poziomy wsparcia w zakresie systemu feed-in tariffs i zielonych certyfikatów – w stosunku do poziomów dopłat przyjętych w projekcie ustawy o OZE z października 2012 r.

O ile MG zakłada zmianę stawek dopłat, zmianie nie ulegną przedziały mocowe w grupach objętych wsparciem. Dla grupy mikroinstalacji zostanie utrzymana maks. wielkość 40 kW. Dodatkowo, w aktualnej wersji projektu ustawy o OZE definicja mikroinstalacji o mocy do 40 kW i małych instalacji o mocy od 40 kW do 200 kW zostanie rozszerzona poprzez dopisanie wymogu przyłączenia tego rodzaju źródeł do sieci o napięciu nieprzekraczającym 110 kV. 

REKLAMA
REKLAMA

Małgorzata Turalska poinformowała ponadto, że w stosunku do projektu z października, w aktualnej wersji ustawy o OZE zmieni się okres, z którym ze stałych taryf gwarantowanych będą mogli korzystać właściciele mikro i małych instalacji OZE objętych systemem feed-in tariffs. W projekcie październikowym wpisano deadline dla taryf gwarantowanych na 31 grudnia 2027 roku, podczas gdy właściciele instalacji objętych systemem zielonych certyfikatów ze wsparcia mieliby korzystać przez 15 lat – ale w okresie do końca 2035 roku. Zgodnie z aktualną wersją projektu ustawy o OZE inwestorzy korzystający z taryf gwarantowanych mają je otrzymować w okresie 15-letnim – ale – podobnie jak w przypadku systemu zielonych certyfikatów – system ten ma przestać obowiązywać nie w 2027 r., ale z końcem 2035 roku. 

Dodatkowo MG w projekcie ustawy o OZE chce sprecyzować moment, od którego naliczany będzie okres wsparcia. Zgodnie z nowymi propozycjami, okres wsparcia będzie liczony od dnia, w którym po raz pierwszy prąd z mikroinstalacji zostanie wprowadzony do sieci. 

Przedstawicielka MG poinformowała ponadto, że w projekcie dużego trójpaku zmienią się zapisy dotyczące zasad montażu opomiarowania dla systemów OZE objętych wsparciem w postaci taryf gwarantowanych. Zgodnie z wcześniejszymi propozycjami, zakłady energetyczne miały być zobowiązane do instalacji inteligentnych liczników, jednak MG zdecydowało się na wpisanie zamiast nich tzw. liczników zdalnego odczytu, co tłumaczone jest niższymi kosztami montażu tego rodzaju opomiarowania. Liczniki zdalnego odczytu zakład energetyczny będzie musiał zamontować na swój koszt w budynkach, w których zainstalowana zostanie instalacja OZE, której właściciel (tzw. prosument) będzie produkować energię oddawaną do sieci energetycznej. 

Ministerstw Gospodarki podtrzymuje pozostałe ugli i preferencje dla właścicieli mikroźródeł OZE, których przyjęcie zaproponowało wcześniej. Chodzi m.in. o zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej przez prosumentów czy przeniesienie kosztów przyłączenia mikroinstalacji na zakład energetyczny. Część z ułatwień dla prosumentów, które zostały zapoponowane w projekcie ustawy o OZE z października 2012 r., zostanie wpisana do nowelizacji Prawa energetycznego, tzw. małego trójpaku, który zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Gospodarki ma zostać przyjęty przez parlament do połowy tego roku. W małym trójpaku nie znajdziemy jednak zasad nowego systemu wsparcia, na których implementowanie będziemy musieli poczekać do przyjęcia tzw. dużego trójpaku energetycznego, w skład którego wejdzie ustawa o OZE. 
gramwzielone.pl