NIK: NFOŚiGW zwleka z dotacjami na energetykę

NIK: NFOŚiGW zwleka z dotacjami na energetykę
......

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, NFOŚiGW nie spieszy się z realizacją dofinansowań na projekty mające na celu realizację Polityki energetycznej Polski, a także programu budowy biogazowni w każdej gminie.

Jak informuje Cire.pl powołując się na raport Najwyższej Izby Kontroli, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku wydał 6,9% środków przeznaczonych na rozwijanie inwestycji energetycznych, w tym na budowę biogazowni.

Na wspieranie projektów w energetyce NFOŚiGW otrzymuje środki m.in. z kar i opłat środowiskowych, funduszy unijnych czy w ramach tzw. Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), które pochodzą ze sprzedaży przez Polskę praw do emisji CO2 przyznanych nam na mocy Protokołu z Kioto. Na wydanie pieniędzy ze sprzedaży uprawnień do emisji mamy czas do końca 2013 roku.

REKLAMA

Tylko w ubiegłym roku konto Funduszu zasiliła w tym przypadku kwota 320 mln zł. Niewielka ilość środków przekazanych inwestorom przez NFOŚiGW wynikała, zdaniem Funduszu, m.in. z małej liczby aplikacji spełniających kryteria poszczególnych konkursów. Zdaniem NFOŚiGW, na dziesięć wniosków tylko jeden, dwa zostały przygotowane na satysfakcjonującym poziomie.

REKLAMA

– To prawda. finansowanie inwestycji związanych z energetyką rzeczywiście rozwijało się w 2010 roku wolniej niż byśmy tego oczekiwali, szczególnie jeżeli chodzi o biogaz i biomasę – tłumaczy na łamach Cire.pl Witold Maziarz, rzecznik NFOŚiGW. – Kontrola NIK przeprowadzona została jednak przed trzecim konkursem, w którym wartość dofinansowania sześciokrotnie przewyższyła dwa poprzednie konkursy razem wzięte – dodaje Maziarz.

Już we wrześniu zostanie ogłoszony konkurs na dofinansowanie inwestycji mających na celu przyłączanie farm wiatrowych do sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych. Inwestorzy będą mogli otrzymać do 40% zwrotu kosztów poniesionych przy tego rodzaju projektach. Jak informuje jednak Cire.pl, projekty przyłączania elektrowni wiatrowych do sieci, które otrzymają dofinansowanie z NFOŚiGW, muszą być rozliczone do końca 2013 roku, a to w praktyce oznacza, że na ich realizację zostanie niewiele czasu.

W 2010 roku NFOŚiGW wydał na finansowanie projektów z zakresu ochorny środowiska 5,9 mld zł – w tym ze środków własnych 2,27 mld zł, z funduszy unijnych – 3,3 mld zł, a z kredytów bankowych 346,6 mln zł.

Jak informuje Cire.pl, przychody Funduszu w ubiegłym roku wyniosły 2,38 mld zł – w tym 738,8 mln zł z opłat zastępczych i kar za nieumorzenie kolorywych certyfikatów lub niedokonanie opłaty zastępczej. Przychody NFOŚiGW w 2010 roku w porównaniu do 2009 r. były wyższe o 8,2%.D.Ł.