Podlaskie: będą dotacje na energię odnawialną

Podlaskie: będą dotacje na energię odnawialną
.....

Podlaskie to jedno z ostatnich województw, w których są jeszcze do wykrorzystania unijne dotacje na energetykę odnawialną w budżecie UE na lata 2007-2013.

W konkursie na odnawialne źródła energii, który został właśnie ogłoszony przez Zarząd Województwa Podlaskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego, do wydania jest 14.117.647 euro, czyli ok. 56,58 mln zł.

Nabory wniosków, które są prowadzone od 5 sierpnia do 20 października 2011 r., będą prowadzone w dwóch działaniach:

REKLAMA

– Działanie 5.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska”,

– Działanie 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska”.

REKLAMA

W ramach Działania 5.1. do rozdysponowania jest kwota 5,88 mln euro, a w ramach Działania 5.2. wnioskodawcy mogą otrzymać dotacje z puli 8,23 mln euro.

Przedsięwzięcia, o których dofinansowanie mogą ubiegać się aplikanci to m.in.

– zakup urządzeń do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe, energia uzyskiwana z wykorzystaniem biomasy i inne) oraz budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie tych urządzeń, 

– zakup nowoczesnych technologii, projektów technicznych oraz know how w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, 

– budowa, zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, w tym jednostek wytwarzających energię w skojarzeniu wykorzystujących odnawialne źródła energii, 

-budowa sieci energetycznej oraz pozostałej infrastruktury przesyłowej dla celów dystrybucji uzyskanej energii elektrycznej, cieplnej uzyskanych z odnawialnych źródeł energii do istniejącej sieci energetycznej i ciepłowniczej. Budowa infrastruktury przesyłowej służącej do dostarczania nośników energii odnawialnej do urządzeń wytwarzających energię w oparciu o odnawialne źródła energii.

Do składania wniosków dopuszczone zostały:

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, 

2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 

3. Podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach realizacji obowiązków własnych gmin, 

4. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo, 

5. Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jst na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska, 

6. Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki, porozumienia, stowarzyszenia, 

7. Spółki wodne, 

8. Administracja rządowa szczebla terytorialnego, 

9. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 

10. Straż Pożarna, 

11. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 

12. Parki narodowe i krajobrazowe, nadleśnictwa, 

13. Podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną obszarów chronionych, 

14. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej), 

15. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, 

16. Jednostki i instytucje naukowe, 

17. Placówki kultury, szkoły wyższe, podmioty tworzące system oświaty w myśl ustawy o systemie oświaty, domy pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, 

18. Podmioty działające na podstawie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 28 lipca 2005r. (Dz.U. nr169, poz 1420),

19. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez Lidera, 

20. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.

Maksymalne dofinansowanie, jakie mogą otrzymać beneficjenci Działań 5.1 i 5.2, to:

– 85% kosztów kwalifikowanych (projekty nie objęte pomocą publiczną oraz projekty realizowane w całości w ramach pomocy de minimis),

– 60% kosztów kwalifikowanych (średni przedsiębiorcy),

– 70% kosztów kwalifikowanych (mali i mikroprzedsiębiorcy).


D.Ł.