Kto dostanie dotacje na sieci energetyczne dla OZE?

Kto dostanie dotacje na sieci energetyczne dla OZE?
Vestas press

Konkurs o dofinansowanie rozbudowy sieci energetycznych dla odnawialnych źródeł energii zbliża się do finiszu. Które firmy mają największe szanse na otrzymanie dotacji?{więcej}

Konkurs w ramach unijnego programu „Infrastruktura i Środowisko”, działanie 9.6 „Sieci ułątwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych” jest realizowany przez Ministerstwo Gospodarki.

MG ogłosił wyniki kolejnego etapu konkursu – oceny merytorcznej I stopnia, która następuje po ocenie formalnej składanych wniosków i poprzedza ostateczne rozstrzygnięcie, czyli ocenę merytoryczną drugiego stopnia.

REKLAMA

W ocenie merytorycznej I stopnia sprawdza się m.in. stopień gotowości do realizacji inwestycji, moc planowanych źródeł OZE, które zostaną przyłączone do sieci, a także ich ilość.

W konkursie, który został ogłoszony jeszcze w ubiegłym roku, wnioski złożyło 8 firm. 4 z nich odpadły na etapie oceny formalnej. 4 projekty, które pozostały w konkursie, przeszły także ocenę merytoryczną I stopnia. W tym celu resort gospodarki obniżył nawet z 50% do 20% minimalną liczbę punktów, których zdobycie wymagane było do zakwalifikowania się do oceny merytorycznej II stopnia.

REKLAMA

Termin uzupełniania wniosków w zakresie wymaganym w ramach oceny merytorycznej II stopnia upływa z końcem tego roku. Biorące udział w konkursie wnioski będą teraz oceniane pod kątem m.in. kompletności dokumentacji aplikacyjnej, poprawności analizy finansowej i ekonomicznej, spójności informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku, poprawności identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności, gotowości technicznej projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego działania PO IiŚ, gotowości organizacyjno-instytucjonalnej projektu w obszarze zawierania umów, trwałości projektu, wykonalności finansowej projektu, efektywności energetycznej proponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność energetyczną, zgodności projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska.

Nie bez wpływu na szanse poszczególnych projektów w drugim etapie oceny merytorycznej pozostaną także punkty przyznane poszczególnym aplikacjom w ramach oceny merytorycznej I stopnia.

Łączna wartość wszystkich czterech inwestycji, które pozostały w konkursie, to 269,37 mln zł. Ich autorzy ubiegają się o dotację w wysokości 58,6 mln zł.

Na otrzymanie dotacji mogą liczyć: Polskie Sieci Energetyczne Operator, Enea Operator, EnergiaPro i Energa SA.

Czytaj więcej o projektach, których realizację chcą sfinansować powyższe firmy dzięki dotacji w ramach działania 9.6, w artykule: 9.6: kto dostanie dotacje na sieci energetyczne dla OZE?