"Lewiatan" wskazuje bariery w rozwoju OZE

"Lewiatan" wskazuje bariery w rozwoju OZE
sam churchill, flickr cc-by-2.0

Zdaniem związku pracodawców „Lewiatan” polski rynek energii odnawialnej wymaga koniecznych zmian w prawie dotyczących m.in. systemu zielonych certyfikatów. Jakie uwagi nt. rynku zielonej energii ma „Lewiatan”? {więcej}

Jak wynika z opracowanego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” raportu „Lista barier w rozwoju energetyki”, konieczność realizacji unijnych wymagań w zakresie energetyki i emisji CO2 sprawia, że przed polską energetyką stają ogromne wyzwania, a ich realizacja nie będzie możliwa bez przyjęcia odpowiednich regulacji przez polski rząd. „Lewiatan” podkreśla przede wszystkim potrzebę przjęcia ustawy o energii odnawialnej, a także uregulowanie kwestii przyznawania po 2013 roku nieodpłatnych pozwoleń na emisję CO2 koncernom energetycznym.

Zdaniem autorów raportu podstawową przeszkodą w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce są opóźnienia w implementowaniu efektywnych regulacji związanych z realizacją pakietu klimatycznego i unijnej dyrektywy poświęconej energetyce odnawialnej (2009/28/WE), która powinna być wdrożona w naszym kraju już w ubiegłym roku. W ostatnim czasie opóźnienia w przyjęciu do polskiego prawa założeń dyrektywy 2009/28/WE skrytykowała już Komisja Europejska i zapowiedziała możliwość nałożenia na Polskę z tego powodu kar finansowych.

REKLAMA

Brak powyższych regulacji sprawia, że inwestycje w nowe moce wytwórcze w polskiej energetyce, w tym w sektorze źródeł odnawialnych, wiążą się ze zbyt dużym ryzykiem, przez co są wstrzymywane lub odwlekane w czasie.

W części raportu poświęconej energetyce odnawialnej „Lewiatan” podkreśla, że problemem polskiego rynku OZE jest „brak stabilnej, proefektywnościowej polityki wspierania OZE i kogeneracji”, czego przykładem mogą być częste zmiany ograniczeń dotyczących spalania biomasy drzewnej w kotłach energetycznych.

REKLAMA

„Lewiatan” wskazuje także na brak odpowiedniej polityki informacyjnej nt. systemu wsparcia kogeneracji przypominając, że już w 2012 roku przestaną obowiązywać czerwone certyfikaty, którymi wynagradzani są producenci energii z wykorzystaniem technologii kogeneracyjnych.

W raporcie wskazuje się też na nieuzasadnione objęcie systemem zielonych certyfikatów operatorów instalacji OZE, które zostały już zamortyzowane, czego przykładem mogą być m.in. działające w naszym kraju duże elektrownie wodne.

O ile za wymienione wyżej obszary koniecznych zmian w zakresie OZE odpowiada Ministerstwo Gospodarki, autorzy raportu kierują swoje uwagi także w kierunku Ministerstwa Rolnictwa, wskazując na potrzebę sktucznych działań MR mających na celu rozwój rynku biomasy pochodzenia rolniczego.

Wśród propozycji zmian w prawie dotyczących rynku OZE „Lewiatan” wymienia natomiast potrzebę wprowadzenia 3-letniego vacatio legis dla regulacji znacząco zmieniających rachunek inwestycyjny, przedłużenie systemu czerwonych certyfikatów o 10 lat dla źródeł o mocy do 20 MW, wspieranie zielonymi certyfikatami tylko nowych lub modernizowanych źródeł odnawialnych, likwidację podziału biomasy na rolniczą i leśną, uproszczenie procedur adminiastracyjnych w zakresie wydawania pozwoleń na inwestycje, a także modernizację sieci energetycznych przy jednoczesnym umożliwieniu operatorom systemów przesyłowych i dystrybucyjnych pokrycia w taryfach kosztów modernizacyjnych.

Raport „Lista barier rozwoju energetyki” został przygotowany przez „Lewiatan” we współpracy ze Związkiem Pracodawców Prywatnych Energetyki oraz powstałym niedawno Związkiem Pracodawców „Forum Energetyki Odnawialnej”.D.Ł.